Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld ingebrekestelling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Ingebrekestelling verzenden?

Onder dit artikel vindt U een gratis voorbeeld ingebrekestelling.

Wil U toch liever bijstand? Laat Uw ingebrekestelling dan opstellen door ervaren advocaten! Heeft U dus hulp nodig bij het verzenden van een ingebrekestelling of wenst U een ingebrekestelling te laten opmaken door een advocaat? Vraag online deze dienst aan: ingebrekestelling laten opstellen door advocaat

Voor factuurschulden tussen ondernemingen (B2B) bestaat sinds kort ook de snelle incasso-procedure IOS (invordering onbetwiste schulden) die U online op onze website kan opstarten!

Wat is een ingebrekestelling

De juridische term ingebrekestelling (in het Engels: “notice”) wordt voornamelijk gehanteerd in het contractenrecht en duidt op de verwittiging van de schuldeiser van een contractuele verbintenis aan de schuldenaar van deze verbintenis.

Brief ingebrekestelling
Hoe stuurt U een ingebrekestelling?

Artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schadevergoeding pas verschuldigd is wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen. Om een schadevergoeding te bekomen moet de schuldenaar dus in gebreke worden gesteld. In de praktijk gebeurt dit middels een zogenaamde ingebrekestelling.

Ook de term aanmaning wordt gebruikt voor een ingebrekestelling, dit zal m.n. gebeuren bij een achterstal van betaling, bv. een achterstallige factuur.

Vorm van de ingebrekestelling

De vorm van de ingebrekestelling is vrij. Dit wel zeggen dat zowel een mondeling als schriftelijke ingebrekestelling geldig is.

Echter, om bewijsproblemen te voorkomen, is het aan te raden de ingebrekestelling schriftelijk te verrichten. Een schriftelijke ingebrekestelling kan op zijn beurt verschillende vormen aannemen. Een ingebrekestelling per e-mail is zonder twijfel geldig, al zullen ook daar mogelijks bewijsproblemen spelen. Of een SMS aanvaard zal worden, valt ook te betwijfelen. Over de vraag of een SMS een geschrift is, dat het bewijs oplevert dat een daadwerkelijke verzending en ontvangst heeft plaatsgevonden, bestaat discussie in de rechtspraak.

Het valt dus aan te raden een ingebrekestelling minstens ook per aangetekende brief te zenden.

Vooraleer u een ingebrekestelling verstuurt, kijk altijd eerst het desbetreffende contract na. Vaak zijn er expliciet formaliteiten en termijnen contractueel vastgelegd.

Structuur brief ingebrekestelling

De  van de ingebrekestelling dient alleszins een aantal vaste elementen te omvatten:

1. De juiste identiteit van de wederpartij

Hoewel dit evident lijkt, wordt hier toch nog vaak tegen gezondigd. Identificeer de wederpartij duidelijk. Is deze een rechtspersoon, schrijf dan de rechtspersoon zelf aan, eventueel ter attentie van de verantwoordelijke.

2. Een precieze weergave van de feiten

Geef een weergave van de relevante feiten die aanleiding geven tot de ingebrekestelling. Vermeld niet meer dan noodzakelijk. Besef dat elke vermelding aanzien kan worden als buitengerechtelijke bekentenis en later ook tégen de opsteller van de brief kan gebruikt worden.

3. Stel de schuldenaar ook daadwerkelijk in gebreke

Stel de schuldenaar ondubbelzinnig in gebreke. Dit lijkt evenzeer een evidentie, maar wordt opnieuw in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Om verwarring te vermijden neem expliciet de volgende zinsnede over:

“Bij huidig schrijven stel ik u officieel in gebreke.”

Indien de schuldenaar de prestaties nog nuttig kan afwerken of leveren, vermeldt u best een termijn waarbinnen de verbintenis nog kan afgewerkt worden.

4. Wat indien al schade is veroorzaakt?

In dat geval kan u al opgeven welke schade werd opgelopen en dat u de wederpartij hiervoor verantwoordelijk acht.

5. Afsluiten van de ingebrekestelling

Maak zoals steeds een voorbehoud voor alle rechten en vermeld dat de brief niet tot een nadelige erkentenis kan leiden.

Indien u als orgaan of gevolmachtigde optreedt voor een vennootschap of andere rechtspersoon, vermeld dan ook uw hoedanigheid.

Vergeet de brief niet te ondertekenen.

Voorbeelden ingebrekestelling

Voorbeeld ingebrekestelling betaling factuur

Voorbeeld ingebrekestelling schade

In onze volgende artikels zullen we nog verder ingaan op een aantal specifieke voorbeelden van ingebrekestelling:

 • Ingebrekestelling aannemer
 • Ingebrekestelling huurder

Rechtspraak

  Ingebrekestelling is algemeen principe

  Een ingebrekestelling van de schuldenaar is wettelijk vereist in andere gevallen dan die waarvan sprake in artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel legt een rechtsbeginsel het richten van een ingebrekestelling aan de schuldenaar op.

  Ingebrekestelling van de verzekerde kan vereist worden opdat de verzekeraar zich zou kunnen beroepen op het in de overeenkomst bedongen verval wegens niet-nakoming door de verzekerde van een verbintenis; een dergelijke ingebrekestelling is evenwel niet vereist wanneer vrijstelling daarvan is bedongen en ook, o. m. , als de ingebrekestelling met het voorwerp of de aard van de overeenkomst of met de bedoeling van de partijen onverenigbaar is.

  Bekijk de uitspraak op 17 augustus 1970

  Nutteloze ingebrekestelling niet nodig

  Bij niet-nakoming van een verbintenis is schadevergoeding enkel verschuldigd nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld o.m. op voorwaarde dat die verbintenis nog kan worden uitgevoerd . (Art. 1146. B.W.)

  De ingebrekestelling wordt nutteloos van zodra deze geen doel of rechtvaardiging meer zou hebben. Dit is het geval wanneer de schuldenaar de nakoming van de verbintenis niet meer nuttig kan verrichten.

  Bekijk de uitspraak op 18 augustus 1970

  Intresten niet verplicht in ingebrekestelling

  Om vordering van schadevergoeding en van de bijhorende interest mogelijk te maken, behoeft de ingebrekestelling niets meer in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige wil van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; niet naar recht verantwoord is derhalve het arrest waarbij wordt beslist, dat de gerechtelijke interest op de schadevergoeding wegens tekortkomingen aan pachtverbintenissen pas verschuldigd is vanaf de dag waarop de conclusie waarin die schadevergoeding wordt berekend, is neergelegd en niet vanaf de dag waarop de met ingebrekestelling gelijkstaande dagvaarding is uitgebracht.

  Bekijk de uitspraak op 18 augustus 1970

  Ingebrekestelling kan bij dagvaarding

  De rechter die uitspraak moet doen over de vordering tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst, dient de omvang en de draagwijdte te onderzoeken van de door de partijen aangegane verbintenissen en, aan de hand van de feitelijke omstandigheden, te beoordelen of de aangevoerde wanprestatie voldoende ernstig is om de ontbinding uit te spreken (Cass. 24 september 2009 , AR C.08.0346.N, AC 2009 , nr. 524).

  Aan de vordering tot ontbinding gaat de ingebrekestelling van de schuldenaar vooraf; deze ingebrekestelling kan gebeuren in de inleidende dagvaarding.

  De omstandigheid dat de schuldenaar na de dagvaarding de verbintenis alsnog uitvoert, sluit niet uit dat de rechter oordeelt dat de niet-nakoming in het verleden waarvoor de schuldenaar eerder in gebreke werd gesteld, van dien aard is dat zij de ontbinding van de overeenkomst wettigt.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14