Nummer met lokaal tarief

Ingebrekestelling

Incassokosten berekenen

Wat zijn incassokosten Incassokosten zijn alle kosten die door een schuldeiser gedragen moeten worden wanneer facturen na hun vervaldag onbetaald blijven. Sommige van deze kosten kunnen

Meer Lezen

Een aanmaning versturen

Wat is een aanmaning? Een aanmaning is zoals het woord het zelf zegt, U maant een klant of wederpartij aan om iets te doen wat

Meer Lezen

Voorbeeld aanmaning met tips

Wat is een aanmaning Met een aanmaningsbrief doet U een poging om een debiteur tot betalen aan te zetten, nadat een factuur, of meerdere facturen,

Meer Lezen

De nieuwe aanmaning tot betaling

Invordering van onbetwiste geldschulden Sedert 1 juli is het nieuwe hoofdstuk Iquinquies van het vijfde deel van titel I van het gerechtelijk wetboek in werking getreden.

Meer Lezen

Ingebrekestelling is algemeen principe

Een ingebrekestelling van de schuldenaar is wettelijk vereist in andere gevallen dan die waarvan sprake in artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel legt een rechtsbeginsel het richten van een ingebrekestelling aan de schuldenaar op.
Ingebrekestelling van de verzekerde kan vereist worden opdat de verzekeraar zich zou kunnen beroepen op het in de overeenkomst bedongen verval wegens niet-nakoming door de verzekerde van een verbintenis; een dergelijke ingebrekestelling is evenwel niet vereist wanneer vrijstelling daarvan is bedongen en ook, o. m. , als de ingebrekestelling met het voorwerp of de aard van de overeenkomst of met de bedoeling van de partijen onverenigbaar is.

Meer Lezen

Nutteloze ingebrekestelling niet nodig

Bij niet-nakoming van een verbintenis is schadevergoeding enkel verschuldigd nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld o.m. op voorwaarde dat die verbintenis nog kan worden uitgevoerd . (Art. 1146. B.W.)

De ingebrekestelling wordt nutteloos van zodra deze geen doel of rechtvaardiging meer zou hebben. Dit is het geval wanneer de schuldenaar de nakoming van de verbintenis niet meer nuttig kan verrichten.

Meer Lezen

Intresten niet verplicht in ingebrekestelling

Om vordering van schadevergoeding en van de bijhorende interest mogelijk te maken, behoeft de ingebrekestelling niets meer in te houden dan de duidelijke en ondubbelzinnige wil van de schuldeiser dat de hoofdverbintenis wordt uitgevoerd; niet naar recht verantwoord is derhalve het arrest waarbij wordt beslist, dat de gerechtelijke interest op de schadevergoeding wegens tekortkomingen aan pachtverbintenissen pas verschuldigd is vanaf de dag waarop de conclusie waarin die schadevergoeding wordt berekend, is neergelegd en niet vanaf de dag waarop de met ingebrekestelling gelijkstaande dagvaarding is uitgebracht.

Meer Lezen