Nummer met lokaal tarief

Aannemingsovereenkomst

Bewijs van uitvoering van de aanneming rust bij de aannemer

Wanneer een aannemer bijgevolg betaling vordert voor overeengekomen werken en de opdrachtgever aanvoert dat de werken of een gedeelte ervan niet door de aannemer werden uitgevoerd, komt het, in beginsel, aan deze laatste toe te bewijzen dat hij de werken heeft uitgevoerd.

Meer Lezen

Geen betaling verschuldigd na ontbinding aannemingsovereenkomst

De aannemer tracht ten onrechte het saldo van de facturen te vorderen op grond van het feit dat de uitgevoerde werken moeten vergoed worden op basis van de marktprijs. De ontbinding van een wederkerig contract heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd; de ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn.

Meer Lezen

Arbitrage na verborgen gebrek bij expertise

De koper erkent en aanvaardt expliciet dat de arbitragedausule toepasselijk zal zijn op alle bepalingen van onderhavige koopovereenkomst, het eventuele aannemingscontract en op alle offertes en facturen. Ze erkent tevens voldoende geïnformeerd te zijn over de procedure, consequenties en de kosten verbonden aan dergelijke procedure.

De rechtbank besluit dat de betwisting verband houdt met het aspect aannemingswerken van de verkoopsovereenkomst en dat de arbitrageclausule tevens op dit aspect toepasselijk is.

Meer Lezen

Tijdstip instellen vordering verborgen gebreken

Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering in te stellen wegens de gebrekkige uitvoering van werken is niet noodzakelijk afhankelijk van een vordering van de bouwheer.

De rechter dient inzake aanneming van werken te onderzoeken of de vrijwaringsvordering van de bouwpromotor tegen de aannemer of van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer tijdig werd ingesteld en dient hij daarbij niet noodzakelijk uit te gaan van het tijdstip waarop de vordering van de bouwheer tegen de bouwpromotor of de hoofdaannemer is ingesteld.

Meer Lezen

Tegelwerken niet volgens de regels van de kunst

Wanneer een tegellegger als professioneel geconfronteerd wordt met het gladde en anderskleurige oppervlak van een “anhydriet”-chape, moet hij zich omtrent deze ondergrond informeren en kan hij zich niet vergenoegen met een verwijzing naar het feit dat de opdrachtgever hem niet had laten weten dat het om een “anhydriet”-chape ging.

Of de tegellegger in kwestie nu al dan niet ingelicht is over het gebruik van “anhydriet”-chape doet er niet toe. Een voorzichtige professionele tegelleger in dezelfde omstandigheden geplaatst had nazicht moeten doen van de staat van de ondergrond waarop hij moest vloeren en had op zicht kunnen vaststellen dat er gebruik was gemaakt van een ander type chape waardoor hij zich had moeten vergewissen van de eigenschappen van deze ondergrond.

Bovendien heeft de aannemer geen rekening gehouden met de voorschriften die gelden voor de door hem gebruikte lijm op de bewuste ondergrond. Volgens de productvoorschriften drong een voorbehandeling van de ondergrond met een bepaald product (OMNIBIND TP) zich op

De aannemer is aansprakelijk en beging een uitvoeringsfout.

Meer Lezen

Niet-vermelden stedenbouwkundige bestemming in aankoopbelofte

Het aanzien door de eerste rechter (en niet betwist in graad van hoger beroep) van een aankoopbelofte als een koopovereenkomst betreft énkel het negotium en niet het instrumentum. De verplichtingen van artikel 141 DRO zijn hierop niet van toepassing. De niet-vermelding van de stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed in de aankoopbelofte is zodoende niet strafrechtelijk gesanctioneerd. Bij afwezigheid van verdere kunstgrepen is geen bedrog voorhanden.

Waar niet bewezen wordt dat de koper voorafgaand aan de ondertekening van de aankoopbelofte, de nodige informatie heeft ingewonnen omtrent de stedenbouwkundige mogelijkheden van het aan te kopen onroerend goed, zulks in functie van de door geplande inrichting van de bedrijfsruimte als atelier en stapelplaats van glas, is er geen verschoonbare dwaling in zijnen hoofde.

Meer Lezen