Nummer met lokaal tarief

Vastgoedmakelaar

Geen schadevergoeding na verbreking makelaarsovereenkomst

De makelaarsovereenkomst is een aannemingsovereenkomst, en geen lastgeving, wanneer in de overeenkomst aan de makelaar geen vertegenwoordigings- en afsluitingsbevoegdheid wordt toegekend. Dit laatste vloeit o.m. voort uit het gegeven dat in de overeenkomst uitdrukkelijk was bedongen dat de verkoopovereenkomst door de kopers moet tegengetekend worden om een daadwerkelijke verkoop tot stand te brengen.

Het beding in de makelaarsovereenkomst dat enkel een vergoeding voorziet ten laste van de opdrachtgever wanneer deze in gebreke blijft, en geen vergoeding voorziet ten laste van de makelaar die zijn verplichtingen niet nakomt, is een onrechtmatig beding in de zin van artikel 32.15° WHPC en dienvolgens nietig op grond van artikel 33 § 1 WHPC. In tegenstelling tot artikel 33 § 1 WHPC. In tegenstelling tot artikel 31 WHPC beschikt de feitenrechter hier niet over de beoordelingsbevoegdheid om na te gaan of het beding in kwestie een kennelijk onevenwicht schendt. Er is geen vergoeding verschuldigd aan de makelaar.

Meer Lezen

Vergissing over oppervlakte woning is dwaling

Een vergissing omtrent de oppervlakte van het onroerend goed kan in hoofde van de kopers een essentiële dwaling zijn waarop zij zich kunnen baseren om de nietigheid van de koop te vorderen.

In dit geval vermelde de publiciteit van de woning een bepaalde oppervlakte, maar bleek deze achteraf niet de oppervlakte van de woning te zijn, maar de oppervlakte van het totale terrein.

De bewoonbare oppervlakte werd door de rechter beschouwd een essentieel element bij de aankoop van een woning. Aangezien dit als een determinerend aspect van de koopovereenkomst werd beschouwd, heeft de rechter de dwaling aanvaard.

Meer Lezen

Koop nietig wanneer perceelgrootte 30% kleiner uitvalt

De perceeloppervlakte is bij de aankoop van een villa essentieel.

Doen niet terzake:

1) Het feit dat het bod zelf geen melding maakt van de perceel oppervlakte.

2) Dat de kopers toch nog wouden aankopen tegen een lagere prijs, dit benadrukt net het essentiële element.

3) Dat één van de kopers ingenieur en zaakvoerder van een BVBA is, het verschil in oppervlakte is niet zichtbaar is.

4) Het feit dat de kopers de woning verschillende keren bezocht hebben.
5) Dat de kopers niet opgemerkt hebben dat de oppervlakte voor hen belangrijk was.moeten opmerken, is dan ook een lukrake bewering die kant noch wal raakt.

In hoofde van de verkoper bestaat de verplichting alle informatie met betrekking tot het door hem te koop aangebodene te verstrekken. Deze informatie betreft ook de perceelgrootte.

De overeenkomst tussen partijen moet nietig verklaard worden.

Meer Lezen

KB Freya

Achtergrond KB Freya Het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars is inmiddels bijna 10 jaar van

Meer Lezen

Opzeggen contract vastgoedmakelaar

Dit artikel bespreekt de opzeggingsmogelijkheden bij een vastgoedbemiddelingsovereenkomst. Neem bij twijfel, vooraleer U een opzegbrief verzendt, contact op met onze advocaten om de overeenkomst nakijken.

Meer Lezen

Exclusiviteit makelaar is niet geschonden bij verkoop door notaris

De exclusiviteit houdt in dat de opdrachtgever er zich toe verbindt iets niet te doen. Indien de makelaar een bemiddelingsopdracht ontving, en dus geen lastgeving tot verkoop, beperkt de exclusiviteit zich tot die bemiddeling. De verkopers blijven volledig gerechtigd over hun pand te beschikken, daar hierover niets en dus ook geen exclusiviteit werd bedongen. De eigenaars hebben zich immers niet verbonden het pand niet rechtstreeks te verkopen. De exclusiviteit heeft dus enkel betrekking op de bemiddeling, waaromtrent de makelaar zich verbonden heeft en het onroerend goed tijdens de duur van de overeenkomst niet aan een andere makelaar toe te vertrouwen.

De makelaar heeft enkel recht op een commissieloon indien het pand verkocht wordt aan een koper die dankzij zijn bemiddeling een overeenkomst met de verkoper afsluit. Dit is niet het geval indien het onroerend goed door tussenkomst van de notaris werd verkocht.

Meer Lezen

Geen schadevergoeding van vastgoedmakelaar voor gedupeerde kopers

In een markant geval diende het Hof van Beroep van Antwerpen uitspraak te doen over de aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar wanneer de verkoopovereenkomst nietig werd verklaard wegens schending van art. 141 van het Decreet van 19 mei 1999 (DRO).

De feiten zijn als volgt, de verkoopster van een onroerend goed vinden via hun makelaar een koper. Aldus wordt op 15.11.2007 een onderhandse verkoopsovereenkomst gesloten. Deze onderhandse akte wordt nadien in een procedure tussen de verkoopster en de koper nietig bevonden door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 12 februari 2010. De makelaar werd in deze procedure niet betrokken.

Vervolgens stellen de kopers op 08.11.2010 de makelaar in gebreke om een schadevergoeding van 20.000,00 EUR te betalen. Zij beroepen zich daarbij op de onrechtmatige daad die de makelaar zou gesteld hebben door niet conform het Decreet Ruimtelijke Ordening te handelen.

De makelaar betwist de vergoeding verschuldigd te zijn, waarop de kopers overgaan tot dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Op 20 april 2012 wordt de vordering van de kopers ongegrond bevonden.

Meer Lezen