Nummer met lokaal tarief

Koop nietig wanneer perceelgrootte 30% kleiner uitvalt

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

(Opgenomen onder het artikel: Oppervlakte van aangekochte woning klopt niet)

Antwerpen 28 oktober 2013, NJW 2014, 648

Uittreksel:

“Het hof aanvaardt dat de toestemming van de appellanten is aangetast met een wilsgebrek.

Het hof neemt aan dat de appellanten hebben gedwaald omtrent de zelfstandigheid van de zaak. Zij gingen immers in op het aanbod van de eerste en de tweede geïntimeerde, dat werd gedaan via hun makelaar (de derde geïntimeerde) voor de aankoop van een villa met een perceeloppervlakte van 1.080 m2. Het feit dat het bod zelf geen melding maakt van de perceel oppervlakte doet daar geen afbreuk aan.

Het is aannemelijk dat de grondoppervlakte bij de aankoop van een villa met tuin essentieel is voor een koper. Dat zulks alleen een rol zou spelen bij de aankoop van bouwgrond, zoals de geïntimeerden beweren, is weinig ernstig.

De geïntimeerden werpen tegen dat het feit dat de appellanten aanvankelijk het onroerend goed toch wensten te kopen maar aan een mindere prijs, zou bewijzen dat de grootte van het perceel niet essentieel voor de appellanten was.

Het hof volgt die zienswijze niet. Integendeel, het feit dat de appellanten wensten te kopen aan een lagere prijs omdat het perceel meer dan 30% kleiner was, bewijst dat de oppervlakte wel degelijk essentieel was. Hadden zij de juiste oppervlakte geweten dan hadden zij niet gekocht of althans aan andere voorwaarden.

De dwaling is in onderhavig geval verschoonbaar. Het is aannemelijk dat voor een leek, die de appellanten zijn ~ zelfs de eerste appellant die ingenieur en zaakvoerder van een BVBA is ~ het verschil in oppervlakte niet zichtbaar is. Het feit dat de appellanten verschillende keren het pand hebben bezocht, verandert daar niets aan. Trouwens in dit verband doen de appellanten opmerken dat na het bestreden vonnis is gebleken dat de eerste en de tweede geïntimeerde professionelen zijn.

De appellanten mochten erop vertrouwen dat de informatie die in het groot op de affiche en in de inlichtingen verstrekt door de makelaar, optredend voor de eerste en de tweede geïntimeerde, correct was. Zij dienden er niet van uit te gaan dat het perceel 30% kleiner was. Dat zij zulks maar hadden moeten opmerken, is dan ook een lukrake bewering die kant noch wal raakt.

Anders dan de eerste rechter is het hof van mening dat de appellanten, die volkomen te goeder trouw zijn, geenszins tekort zijn geschoten door de informatie niet te controleren. Zij mochten er vanuit gaan dat de meegedeelde informatie juist was. Trouwens in hoofde van de verkoper bestaat de verplichting alle informatie met betrekking tot het door hem te koop aangebodene te verstrekken. Deze informatie betreft ook de perceelgrootte.

Het hof oordeelt dat de voorwaarden van de dwaling hier dan ook vervuld zijn. De overeenkomst tussen partijen is dan ook aangetast met nietigheid.”

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14