Nummer met lokaal tarief

Boekhouding geen bewijs van betaling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

BVBA S.,

voor wie als raadsman optreedt, mr. Herman Van Maldeghem in eigen naam en loco mr. Gwendolyn Cassier, advocaten te Gent.

Eiseres,

tegen:

VOF A.H.,

Verweerster,
Eiseres in gedwongen tussenkomst,

En:

De heer M.A.,

Verweerder in gedwongen tussenkomst,

De partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies tijdens de openbare terechtzitting van deze rechtbank en kamer op 10 februari 2016, waarna de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder:
– het gedinginleidend exploot betekend op 24 oktober 2014;
– de dagvaarding in gedwongen tussenkomst betekend op 12 februari 2015;
– de neergelegde conclusies en stukken.

VOORWERP VAN DE VORDERING

De vordering zoals door eiseres geformuleerd in conclusies strekt ertoe:
– verweerster te horen veroordelen tot betaling van 965,49 euro, meer de moratoire intrest aan de contractuele rentevoet van 10% op de hoofdsom t.b.v. 877,72 euro vanaf de respectievelijke vervaldata van de facturen tot datum dagvaarding en meer de gerechtelijke intrest aan de moratoire intrestvoet;
– verweerster te horen veroordelen tot de kosten,
– het vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad.

VOORWERP VAN DE EIS IN GEDWONGEN TUSSENKOMST

De vordering gesteld in ondergeschikte orde strekt ertoe:
– zo de hoofdeis wordt toegekend, de vordering in gedwongen tussenkomst toe te staan lastens de heer M.A., handeldrijvende onder de benaming R-P;
– derhalve hem te veroordelen om de VOF A.H. te vrijwaren voor alle veroordelingen in hoofdsom, interesten en kosten uitgesproken ten laste van de VOF A.H.;
– de kosten van de dagvaarding in gedwongen tussenkomst en de rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de heer M.A.;
– in . meer ondergeschikte orde: partijen met inbegrip van de heer M.A., tot een persoonlijke verschijning te bevelen tevens de voorlegging van de boekhouding nl. uitgaande en inkomende facturen en BTW-listing over het 4e kwartaal van 2013 en het le kwartaal van 2014 en dit onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro/dag voor het geval gedaagde in gedwongen tussenkomst niet verschijnt of de boekhoudkundige stukken niet voorbrengt.

FEITEN

Eiseres is een groothandel en verweerster heeft volgens eiseres in haar magazijn diverse bestellingen opgehaald. De hiernavolgende facturen werden voor deze leveringen opgesteld en bleven onbetaald:

(…)

Verweerster betwist de vordering en beweert dat ze geen producten bij eiseres aankocht en dat ze de facturen niet ontving.

Op ingebrekestellingen werd niet gereageerd.

Eiseres liet overgaan tot dagvaarding. Na dagvaarding besloot verweerster de heer M.A. in het geschil te betrekken.

Volgens verweerster zou de heer M.A. de goederen hebben besteld en afgehaald en zou eiseres verkeerdelijk aan verweerster hebben gefactureerd. Verweerster benadrukt dat zij niet samenwerkt met de heer M.A..

Hoofdeis

Het verweer van de VOF A.H. is samen te vatten als volgt:
– verweerster heeft niets besteld;
– verweerster heeft geen goederen bij eiseres afgehaald;
– verweerster kreeg geen facturen toegestuurd;
– eiseres legt geen afhaalbons neer voor de gefactureerde goederen;
– de heer M.A. bestelde bij eiseres en eiseres zou erkend hebben dat ze per vergissing aan verweerster factureerde.

Beide partijen zijn handelaars.

Uit het factuurdagboek van eiseres blijkt dat verweerster een klant was.

De facturen waarvan betaling gevorderd wordt, zijn op regelmatige wijze en op datum ingeschreven in de boekhouding van eiseres.

Hieruit volgt een vermoeden dat de facturen ook werden verstuurd naar de bestemmeling.

Eiseres heeft voor deze facturen ook herinneringen gestuurd aan verweerster, meer bepaald op 12.02.2014, 10.03.2014 en 10.04.2014.

Op deze herinneringen werd niet gereageerd.

Op 20.08.2014 schrijft verweerster in een mail dat zij er zeker van is dat alles betaald is.

Eiseres reageert en beantwoordt de opmerkingen van verweerster.

Er volgt geen betaling waarop eiseres met een aangetekend schrijven d.d. 02.09.2014 in gebreke stelt. Ook hierop komt geen reactie.

Uit de stilzwijgende aanvaarding van de facturen door verweerster volgt het vermoeden dat de factuur overeenstemt met de overeenkomst tussen partijen.

Een handelaar wordt geacht binnen korte termijn te reageren wanneer hij niet kan instemmen met de hem toegestuurde documenten. Het protest van verweerster geformuleerd in de mail van 20.08.2014 is laattijdig en bovendien is de gegrondheid ervan niet aangetoond.

Het feit dat eiseres geen afhaalbons neerlegt, is geen bewijs dat geen goederen werden afgehaald.

De niet geprotesteerde facturen staven dat de gefactureerde goederen werden afgehaald. De bewering door verweerster dat eiseres steeds met een afhaalbon ter ondertekening zou werken wordt door eiseres ontkend.

Dat eiseres verkeerdelijk aan verweerster zou factureren i.p.v. aan haar klant de heer M.A. is een loutere bewering die niet wordt gestaafd.

Verweerster verwijst naar haar boekhouding om te stellen dat al haar facturen betaald zijn. Het feit dat de door eiseres gevorderde facturen in haar boekhouding niet voorkomen, is geen bewijs van betaling.

Verweerster vordert een persoonlijke verschijning van partijen en het voorleggen van de boekhouding door de heer M.A..

De rechtbank gaat niet in op dit verzoek, gelet op de aard van het geding en de neergelegde stukken.

Gelet op de factuurvoorwaarden van eiseres kan het door haar gevorderde schadebeding en de verwijlrente worden toegekend.

Vordering in vrijwaring

Gelet op wat voorafgaat is deze vordering ongegrond.

OP DIE GRONDEN, DE RECHTBANK,
Rechtdoende OP TEGENSPRAAK,

Met inachtneming van de artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Rechtdoende op de hoofdeis,

Ontvangt de vordering en verklaart deze in hierna bepaalde mate gegrond.

Veroordeelt verweerster tot betaling van 965,49 euro, meer de moratoire intrest aan de contractuele rentevoet van 10% op de factuurhoofdsom t.b.v. 877,72 euro vanaf de respectievelijke vervaldata der facturen zoals vermeld in de dagvaarding tot datum betaling.

Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding:
– dagvaardingskosten en rolstelling: 282,55 euro
– rechtsplegingsvergoeding: 440,00 euro

De registratie- en expeditierechten zijn niet inbegrepen.

Rechtdoende op de vordering in vrijwaring

Ontvangt de eis en verklaart deze ongegrond.

Veroordeelt eiseres in gedwongen tussenkomst tot de kosten
– dagvaardingskosten in gedwongen tussenkomst: 212,91 euro

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus uitgesproken op de gewone en openbare terechtzitting van woensdag 16 maart 2016.

Hebben over de zaak geoordeeld: mevrouw Greta Kips, ondervoorzitter in de rechtbank, voorzitter, de heer Hugo Verstraeten en mevrouw Pascale Hoste, rectetsn handelszaken; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw Cécile Colpé, griffier.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14