Nummer met lokaal tarief

Kantoorrechtspraak

Verbrekingsvergoeding consument onwettig

In een baanbrekend arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen op een beroep ingesteld door Cassier & Van Maldeghem Advocaten beslist dat een verbrekingsvergoeding ten aanzien van een consument onwettig is, wanneer deze enkel voorzien is in de algemene voorwaarden.

Meer Lezen

Verzekeringsagent krijgt vergoeding wegens beëindiging

De kennisgeving dat het recht op een uitwinningsvergoeding zal ingeroepen worden is niet onderworpen aan de formaliteiten van de artt. 2242 ev. BW. Het volstaat dat de handelsagent zijn voornemen om zijn recht te doen gelden duidelijk heeft doen blijken.

Dit houdt derhalve in dat deze kennisgeving kan samenvallen met de dagvaarding waarvan het onbetwist is dat ze tijdig werd betekend.

Het bedrag van de uitwinningsvergoeding wordt bepaald rekening houdend zowel met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als met de aanbreng van klanten.

De rechtbank stelt vast dat de relatie tussen partijen ogenschijnlijk gedurende meer dan 10 jaar probleemloos heeft gefunctioneerd. Vermoedelijk hebben beide partijen daarna te lijden gehad onder de financiële crisis en de gevolgen daarvan. Dit verklaart waarom JB in 2014 is gaan zoeken naar een bijkomende bron van inkomsten, met goedvinden van Ergo.

Gelet hierop en op de billijkheid begroot de rechtbank zelf de uitwinningsvergoeding die krachtens de wet toekomst aan JB dan ook op een forfaitair bedrag van 9.446,73 EUR (3 maanden commissie). Om dezelfde redenen die hierboven werden vermeld, wijst de rechtbank de vraag tot aanstelling van een gerechtsdeskundige af en begroot zij deze vergoeding op definitieve en niet op provisionele wijze.

Meer Lezen

Vrijspraak na positieve ademtest en ademanalyse

Aan de beklaagde werden door het medisch personeel bovendien pijnstillers toegediend.

Pijnstillers werken in op de lever en de nieren, zodat deze vervelende neveneffecten kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, overmatig zweten, hartkloppingen, misselijkheid, draaierigheid en een verlaagde bloeddruk.

Effecten zoals sufheid, vermoeidheid, en een zwaar gevoel in het hoofd komen vrij vaak voor.

Het algemeen recht van verdediging van de beklaagde is geschonden, aangezien duidelijk was dat een verhoor en normale kennisname van eender welke onderzoeksdaad onmogelijk was.

Door de schending van de rechten van verdediging is de beklaagde in de onmogelijk gesteld enig tegenbewijs te leveren omtrent een mogelijks afwijkende eerste ademanalyse.

Het resultaat van de eerste en enige ademanalyse stemt niet overeen met hetgeen de beklaagde in de loop van de avond gedronken had.

De beklaagde verstond zijn rechten aangaande de wachttijd, een tweede ademanalyse en bloedproef niet.

De wachttijd heeft bijvoorbeeld het doel om het effect van het laatste alcoholgebruik te corrigeren. Door geen wachttijd in acht te nemen, kan het resultaat vertekend zijn, zeker in combinatie met de toegediende pijnstillers.

Meer Lezen

Vrijspraak voor overdreven snelheid en vluchtmisdrijf

Dat de eerste beklaagde een inbreuk pleegde op de voorschriften var artikel 1.0.1.1 AVR (voeren van een niet-aangepaste snelheid) is niet bewezen. Dat eerste beklaagde vluchtmisdrijf pleegde staat ook niet vast, zeker wat betreft het moreel bestanddeel van dit misdr

Meer Lezen

Boekhouding geen bewijs van betaling

Uit de stilzwijgende aanvaarding van de facturen door verweerster volgt het vermoeden dat de factuur overeenstemt met de overeenkomst tussen partijen.

Een handelaar wordt geacht binnen korte termijn te reageren wanneer hij niet kan instemmen met de hem toegestuurde documenten. Het protest van verweerster geformuleerd in de mail van 20.08.2014 is laattijdig en bovendien is de gegrondheid ervan niet aangetoond.

Verweerster verwijst naar haar boekhouding om te stellen dat al haar facturen betaald zijn. Het feit dat de door eiseres gevorderde facturen in haar boekhouding niet voorkomen, is geen bewijs van betaling.

Meer Lezen

Vrijspraak ingevolge twijfel bij ongeval met fiets

Overwegende dat, na verder onderzoek ter zitting van heden, er twijfel bestaat of beklaagde B.M. zich schuldig heeft gemaakt aan feit(en) A, B, C, dat deze twijfel ten goede dient te komen aan de beklaagde zodat beklaagde hiervoor dient vrijgesproken, zonder kosten.

Meer Lezen

Eenzijdige ontbinding gerechtigd

In haar antwoordschrijven voert de aannemer geen verweer.

De aannemer die handelaar is, diende er kennis van te hebben dat indien zij brieven ontvangt waarvan zij niet eens is met de inhoud, hiertegen prompt dient te protesteren. Zo niet wordt zij geacht de inhoud ervan aanvaard hebben.

Het antwoord van de aannemer dat de bouwheer de offerte niet goed gelezen heeft of van gedachte veranderd is, kan niet aanzien worden als een protest tegen de tenlastelegging van de de aannemer.

De aannemer is professioneel inzake ventilatiesystemen en heeft een offerte opgesteld op basis van eigen studie en de plannen van de architect. Zij bewijst dan ook niet naar genoegen van recht dat haar offerte voldoet aan de vereisten van de plannen.

De bouwheer heeft terecht de samenwerking eenzijdig ontbonden.

De overeenkomst wordt door de rechtbank ontbonden ten laste van de aannemer.

Meer Lezen

Arbitrage na verborgen gebrek bij expertise

De koper erkent en aanvaardt expliciet dat de arbitragedausule toepasselijk zal zijn op alle bepalingen van onderhavige koopovereenkomst, het eventuele aannemingscontract en op alle offertes en facturen. Ze erkent tevens voldoende geïnformeerd te zijn over de procedure, consequenties en de kosten verbonden aan dergelijke procedure.

De rechtbank besluit dat de betwisting verband houdt met het aspect aannemingswerken van de verkoopsovereenkomst en dat de arbitrageclausule tevens op dit aspect toepasselijk is.

Meer Lezen

Architect ereloon zonder schriftelijke overeenkomst

De architect is gebonden door het reglement van beroepsplichten, vastgesteld door de nationale raad van de orde van architecten. Dit reglement bepaalt dat de overeenkomst voor iedere opdracht schriftelijk dient te worden opgesteld, ten laatste op het ogenblik dat de opdracht bepaald werd.

De overeenkomst moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen van de partijen bepalen.

De deontologische verplichtingen die op de architect rusten, doen geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomst tussen de partijen.

De architect heeft het recht om vergoed te worden voor de prestaties die hij verricht heeft, zelfs bij ontstentenis van een ondertekende overeenkomst.

Meer Lezen

Annulering bestelde auto bij laattijdige levering

Het wordt niet betwist dat de wagen niet werd geleverd op de voorziene datum. Het staat vast dat de wagen niet kon geleverd worden op deze datum.

Uit de overeenkomst blijkt dat de niet-naleving van de leveringstermijn aan de koper het recht geeft om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te verbreken. Door de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen heeft de koper dan ook gebruik gemaakt van zijn recht zoals dit hem contractueel is aangereikt.

In de mate dat verkoper zou voorhouden dat de koper zich niet meer op dit recht kon beroepen vermits de wagen inmiddels was toegekomen, hoort het haar toe om dit aan te tonen, hetgeen zij nalaat te doen.

Meer Lezen