Nummer met lokaal tarief

Exclusiviteitsclausule

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Exclusiviteit en concurrentie

Exclusiviteitsclausules zijn schering en inslag geworden. Door de verregaande juridisering proberen partijen bij de onderhandeling van een overeenkomst hun positie optimaal te benutten.

Het begrip exclusiviteit heeft een ruime betekenis. Daarom heeft ook een exclusiviteitsclausule veel mogelijke toepassingen.

In de eerste plaats kunnen dergelijke bedingen verwijzen naar de onmogelijkheid van een contractpartij om een concurrerende activiteit uit te oefenen, hetzij tijdens de uitvoering van de overeenkomst, hetzij daarna. In dat geval is er sprake van een niet-concurrentiebeding. Een niet-concurrentiebeding in een overeenkomst is in principe geoorloofd, maar daaraan zijn toch verschillende beperkingen gebonden.

In de tweede plaats is sprake van een exclusiviteitsbeding wanneer het een contractpartij verboden wordt om zelf een bepaalde handeling uit te voeren die het uitoefenen van de contractuele verbintenissen door de andere partij zou verhinderen. De exclusiviteit houdt dan in in dat de opdrachtgever er zich toe verbindt iets niet te doen.

Het meest voorkomende voorbeeld daarbij is het exclusiviteitsbeding in een makelaarsovereenkomst. In dat geval verbindt de verkoper zich ertoe niet dezelfde verkoopopdracht te verlenen aan een andere makelaar.

De probleemstelling is immers evident: de ene makelaar ziet de commissie aan de neus voorbij gaan, wanneer de andere makelaar sneller de verkoop kan afronden.

Rechtspraak

  Volledige schadevergoeding bij schending exclusiviteit

  Wanneer een makelaarsovereenkomst kadert in het commercieel doel van de opdrachtgever, kan de opdrachtgever niet als een consument in de zin van artikel 1.7° Wet Handelspraktijken worden beschouwd.

  Wanneer de opdrachtgever zelf de beoogde verkoopovereenkomst sluit, komt een einde aan de makelaarsovereenkomst door verval of eenzijdige beëindiging. Dit verleent de makelaar recht op de contractueel bepaalde verbrekingsvergoeding. Dergelijk verbrekingsbeding kan niet als een schadebeding beschouwd worden. Het kan wel getoetst worden aan de artikelen 6 en 1131 BW. Het is strijdig met de openbare orde indien het door de hoogte van de bedongen vergoeding ruimte laat voor speculatie op de wanprestatie van de tegenpartij of als een private straf beschouwd moet worden.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Exclusiviteit makelaar is niet geschonden bij verkoop door notaris

  De exclusiviteit houdt in dat de opdrachtgever er zich toe verbindt iets niet te doen. Indien de makelaar een bemiddelingsopdracht ontving, en dus geen lastgeving tot verkoop, beperkt de exclusiviteit zich tot die bemiddeling. De verkopers blijven volledig gerechtigd over hun pand te beschikken, daar hierover niets en dus ook geen exclusiviteit werd bedongen. De eigenaars hebben zich immers niet verbonden het pand niet rechtstreeks te verkopen. De exclusiviteit heeft dus enkel betrekking op de bemiddeling, waaromtrent de makelaar zich verbonden heeft en het onroerend goed tijdens de duur van de overeenkomst niet aan een andere makelaar toe te vertrouwen.

  De makelaar heeft enkel recht op een commissieloon indien het pand verkocht wordt aan een koper die dankzij zijn bemiddeling een overeenkomst met de verkoper afsluit. Dit is niet het geval indien het onroerend goed door tussenkomst van de notaris werd verkocht.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14