Nummer met lokaal tarief

Schadevergoeding bij overlijden

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Bepalen van de schadevergoeding bij overlijden

Wanneer in het algemeen een onrechtmatige daad het overlijden van het slachtoffer tot gevolg heeft, dan hebben de nabestaanden uiteraard een recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding zal zowel een materiële als een morele component hebben. Niet alleen schade aan de nabestaanden wordt vergoed, ook de schade die veroorzaakt werd aan het slachtoffer bij leven (voor het overlijden) komt voor uitbetaling in aanmerking.

De indicatieve tabel geeft ons een opsomming van mogelijke schadeposten bij een overlijden. De volgende categorieën worden behandeld daarin:

4.Het overlijden

4.1. Begrafeniskosten

Deze kosten moeten door de aansprakelijke persoon terugbetaald worden.

4.2. Schade ex haerede

Deze omvat het geheel van de vermengde morele en materiële schade die veroorzaakt werd aan het slachtoffer tussen het ongeval en het tijdstip van het overlijden. Daarbij is er ook specifiek aandacht voor het geval waarin het slachtoffer zich bewust is van zijn nakende overlijden.

4.3. Schade van de naastbestaande

4.3.1. Morele schade

In tegenstelling tot de anglosaksische traditie worden de morele en psychische gevolgen van een overlijden op de dichte nabestaanden schromelijk ondergewaardeerd. De indicatieve tabel geeft ons een lijst met forfaitaire bedragen afhankelijk van de band met het slachtoffer, maar deze zijn duidelijk geen correcte waardering van het leed dat de nabestaanden dragen. Elke affectieve band moet in aanmerking komen voor een vergoeding. Hoe dichter de band, hoe groter in principe de vergoeding zal zijn.

Overleden slachtoffer Begunstigde Vergoeding
Gehuwd/etc. Gehuwd/etc. 15.000 €
Inwonende ouder Inwonend kind 15.000 €
Inwonende ouder Inwonend weeskind 24.000 €
Niet-inwonende ouder Niet-inwonend kind 6.000 €
Inwonend kind Ouder 15.000 €
Zelfstandig wonend kind Ouder 6.000 €
Miskraam Ouder 3.000 €
Inwonende broer/zuster Inwonende broer/zuster 3.000 €
Niet-inwonende broer/zuster Niet-inwonende broer/zuster 1.800 €
Inwonende grootouders Inwonende kleinkinderen 3.000 €
Niet-inwonende grootouders Niet-inwonende kleinkinderen 1.500 €
Inwonende kleinkinderen Inwonende grootouders 3.000 €
 Niet-inwonende kleinkinderen  Niet-inwonende grootouders 1.500 €

Met goede motivering zal de rechter hiervan afwijken. Elk geval dient afzonderlijk bekeken worden.

4.3.2. Materiële schade

Het economisch verlies voor de nabestaanden doordat het inkomen van de overledene wegvalt, of de economische waardering van het aandeel in de huishoudelijke taken van het slachtoffer, kan ook voor vergoeding in aanmerking komen.

4.3.2.1. Schade wegens het verlies van inkomsten van de overledene

In het algemeen wordt het aandeel berekend op basis van het gezamenlijke gezinsinkomen en dient het eigen inkomen van het slachtoffer daarop in mindering te worden gebracht. Deze formule wordt daarvoor als uitgangspunt genomen:

Gezinsinkomen 100 % /
Totaal aantal gezinsleden vóór overlijden + 1

4.3.2.2. Schade geleden door verlies van huishoudelijke taken geleverd door het slachtoffer

Het aandeel van het overleden slachtoffer in het huishouden moet bepaald worden. Dit aandeel wordt vervolgens verdeeld op een forfaitair bedrag van 20 EUR per dag, te vermeerderen met 7 EUR voor elk kind ten laste.

Deze bedragen zijn, zoals de benaming doet vermoeden, indicatief

In zoverre ook een fout van het slachtoffer aan de basis ligt van het ongeval en de schade, dan zal de schadevergoeding bij overlijden volgens dat aandeel verminderd worden.

Overleden kind

Een bijzondere categorie is het overlijden van een kind.

Zo kan de invloed van het overlijden op het leven en de carrière van de ouders zeer sterk zijn.

Deze situaties moeten geval per geval bekeken en berekend worden. Een sterke motivering kan en groot verschil uitmaken in de uiteindelijk toegekende bedragen.

Rechtspraak

  Ontkenning vaderschap geen invloed op schadevergoeding

  Waar het instellen van een vordering tot ontkenning van vaderschap zeker een beoordelingselement zou hebben uitgemaakt om de morele schade te begroten van een vader ingeval van overlijden van zijn kind, komt het integendeel onbillijk voor deze omstandigheid in te roepen om de morele schade van het kind te begroten, ten gevolge van het overlijden van diens vader. De jonge leeftijd van het kind (4 jaar) en het feit dat zij niet samenwoonden zijn de enige elementen die worden in aanmerking genomen om het bedrag van de vergoeding op 150.000 F te begroten.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

  Huishoudelijke schade bij overlijden partner

  De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer haalde; om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden wordt uitgespaard.

  Het bestreden vonnis, dat bij het berekenen van verweerders huishoudelijke schade rekening weigert te houden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden uitgespaard wordt, kent de verweerder een vergoeding toe die de werkelijk geleden schade te boven gaat

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Vergoeding inkomstenverlies weduwe

  Door voor de post ‘inkomstenderving’ enerzijds het gezamenlijk netto-inkomen te verhogen met een percentage en anderzijds, bij aftrek van het eigen nettoloon van de weduwe van het dodelijk slachtoffer van een verkeersongeval, deze verhoging buiten beschouwing te laten, kent de rechter aan die weduwe een vergoeding van schade toe die niet werd geleden.

  Bekijk de uitspraak op 20 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14