Nummer met lokaal tarief

Letselschade

Schadevergoeding bij overlijden

Bepalen van de schadevergoeding bij overlijden Wanneer in het algemeen een onrechtmatige daad het overlijden van het slachtoffer tot gevolg heeft, dan hebben de nabestaanden

Meer Lezen

Ontkenning vaderschap geen invloed op schadevergoeding

Waar het instellen van een vordering tot ontkenning van vaderschap zeker een beoordelingselement zou hebben uitgemaakt om de morele schade te begroten van een vader ingeval van overlijden van zijn kind, komt het integendeel onbillijk voor deze omstandigheid in te roepen om de morele schade van het kind te begroten, ten gevolge van het overlijden van diens vader. De jonge leeftijd van het kind (4 jaar) en het feit dat zij niet samenwoonden zijn de enige elementen die worden in aanmerking genomen om het bedrag van de vergoeding op 150.000 F te begroten.

Meer Lezen

Schadevergoeding voor opvoeding door grootouders na overlijden

De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis en uit vrijgevigheid meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in te staan voor de verzorging en opvoeding van hun kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet dat zij hierdoor schade ondergaan in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad (1).

Meer Lezen

Huishoudelijke schade bij overlijden partner

De huishoudelijke schade van de overlevende echtgenoot bestaat in de derving van het voordeel dat laatstgenoemde zelf uit de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer haalde; om te voorkomen dat niet-geleden schade vergoed wordt, moet bij het berekenen van die schade rekening worden gehouden met het aandeel “persoonlijk onderhoud” van het slachtoffer dat door het huishouden wordt uitgespaard.

Meer Lezen

Vergoeding inkomstenverlies weduwe

Door voor de post ‘inkomstenderving’ enerzijds het gezamenlijk netto-inkomen te verhogen met een percentage en anderzijds, bij aftrek van het eigen nettoloon van de weduwe van het dodelijk slachtoffer van een verkeersongeval, deze verhoging buiten beschouwing te laten, kent de rechter aan die weduwe een vergoeding van schade toe die niet werd geleden.

Meer Lezen

2% voor ongedocumenteerde whiplash

Voor wat betreft de cervicale wervelkolom, gaat het om subjectieve gewaarwordingen van een whiplash aangezien Dr. Sintzoff geen enkele radiologische evolutie weerhoudt. De experten herinneren eraan dat gebruikelijk een percentage weerhouden wordt tussen 0 en 3% voor een ongedocumenteerde nekpijn. Het is duidelijk dat ze hiermee rekening gehouden hebben en het percentage van 2% kan worden aanvaard voor het cranio-cervicale aspect.

Meer Lezen

Blijvende invaliditeit van 4% na whiplash

Voor de subjectieve restletsels in de nek als gevolg van een whiplash kan een vermengde materieel-morele schadevergoeding van 1.100 EUR per punt toegekend worden. Zelfs met een voorafbestaande toestand van migraineaanvallen kan de blijvende invaliditeit op 4% vastgesteld worden.

Meer Lezen