Nummer met lokaal tarief

Morele schade

Vergoeding voor esthetische schade

Wat is esthetische schade Esthetische schade kan worden gedefinieerd als de weerslag van een anatomische of anatomo-fysiologische aantasting die bij het slachtoffer tot een verandering

Meer Lezen

Vergoeding voor seksuele schade

Wat is seksuele schade De seksuele schade wordt gedefinieerd als elke aantasting van het genot dat tijdens de seksuele daad wordt ervaren, inclusief het mentale

Meer Lezen

Genotschade

Wat is genotschade Genotschade is uitsluitend vergoedbaar als onderscheiden schadepost indien ze voor een persoon een verlies vormt dat de grote meerderheid van de andere

Meer Lezen

Wat is genegenheidsschade

Wat is de genegenheidsschade Dit is de schade bij weerkaatsing door het zien lijden of aftakelen van dierbaren. Kan niet door het slachtoffer zelf gevorderd

Meer Lezen

Schadevergoeding bij overlijden

Bepalen van de schadevergoeding bij overlijden Wanneer in het algemeen een onrechtmatige daad het overlijden van het slachtoffer tot gevolg heeft, dan hebben de nabestaanden

Meer Lezen

Ontkenning vaderschap geen invloed op schadevergoeding

Waar het instellen van een vordering tot ontkenning van vaderschap zeker een beoordelingselement zou hebben uitgemaakt om de morele schade te begroten van een vader ingeval van overlijden van zijn kind, komt het integendeel onbillijk voor deze omstandigheid in te roepen om de morele schade van het kind te begroten, ten gevolge van het overlijden van diens vader. De jonge leeftijd van het kind (4 jaar) en het feit dat zij niet samenwoonden zijn de enige elementen die worden in aanmerking genomen om het bedrag van de vergoeding op 150.000 F te begroten.

Meer Lezen

Informatieplicht bij sterilisatie

In de huidige stand van wetenschap en techniek wordt aangenomen dat er bij welke sterilisatietechniek ook steeds, zij het uiterst miniem, een risico op zwangerschap blijft bestaan. In die omstandigheden heeft de gynaecoloog geen resultaatsverbintenis aangegaan.
De gynaecoloog dient te bewijzen dat hij het echtpaar volledig en juist heeft geïnformeerd en meer precies dat er steeds een, zelfs maar minieme, kans bestond op zwangerschap. Hij kan zich daartoe niet beroepen op het feit dat hij een brochure heeft meegegeven, nu in deze brochure de sterilisatie als definitief wordt voorgesteld.
Door zijn fout heeft de gynaecoloog aan het echtpaar de kans ontnomen de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van een mogelijke zwangerschap. Het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade is daardoor bewezen.
Van morele schade is geen sprake omdat dit erop kan wijzen dat het kind als een last wordt beschouwd. Het vorderen van materiële schade heeft echter geenszins deze betekenis. Ouders zijn gerechtigd op de vergoeding van materiële schade die het gevolg is van zwangerschap, geboorte en opvoeding. Ook de medische kosten en de ongemakken verbonden aan de mislukte sterilisatie moeten worden vergoed.

Meer Lezen

Morele schade voor beschadigde muur

De lasten en onaangenaamheden van een beschadigde muur zullen weliswaar niet op een substantiele wijze het levensgenot in het algemeen of het nut van een onroerend goed verminderen. Evenwel kan een schadevergoeding wegens mingenot toegekend worden

Meer Lezen

Morele schade gemis aan genegenheid wegens overlijden vader

De benadeelde is een geestesstoornis in het statuut van verlengde minderjarigheid.

Het Hof van Beroep stelde dat ondanks de geestesstoornis zij in staat was de genegenheid van haar vader te ervaren, maar niet om een verband tussen het verlies van deze affectie en een daartoe toegekende schadevergoeding. Het Hof kende 1 frank schadevergoeding toe wegens het ontbreken van het nodige besef waardoor de schadevergoeding de reële betekenis werd ontnomen.

Dit arrest werd verbroken door het Hof van Cassatie dat oordeelde dat een schadevergoeding niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de getroffene in staat is te beseffen dat het toegekende bedrag dient ter vergoeding van de schade.

Meer Lezen