Nummer met lokaal tarief

Snelheidsovertreding wat nu en welke boete?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Snelheidsovertreding, wanneer een boete?

Snelheidsovertreding
Wat zijn de gevolgen van een snelheidsovertreding?

Bent U pas geflitst en vreest U een snelheidsovertreding. Het goede nieuws is dat een flitst nog niet direct betekent dat U ook een boete zal ontvangen. Er wordt namelijk een algemene correctiemarge gehanteerd.

Concreet, als U bent geflitst met 36 km/u in een zone 30 of 56 in en zone 50, dan zal U geen bekeuring krijgen. Rijdt U op de autosnelweg tot 126 km/u dan riskeert U ook in principe niets.

Deze omzendbrief betreft de gemeten snelheid. Vaak wijkt de snelheid die Uw snelheidsmeter in de auto aanwijst bovendien vaak af dan de werkelijke snelheid.

Sommige flitsers ziet U niet meer staan of flitsen, zoals de Redflex NK7.

Wanneer U niet ter plaatse staande gehouden wordt, zal U pas effectief weten of U de snelheid ter plaatse overschreed, wanneer de politie U een PV opstuurt.

PV na snelheidsovertreding

Wanneer U daadwerkelijk een snelheidsovertreding heeft begaan, dan zal U ook effectief een PV in de bus krijgen. Dit proces-verbaal bevat de vaststellingen van de politie en moet U toegezonden worden binnen de 14 dagen.

Artikel 62 van de Wegverkeerswet (8ste lid) bepaalt daarover:

“Een afschrift van de processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van de misdrijven.”

Wordt het afschrift niet tijdig toegezonden, dan verliest het proces-verbaal bewijskracht en kan de rechter het later eenvoudiger naast zich neerleggen en enkel beschouwen als een inlichting.

Antwoordformulier

U krijgt van de politie ook een antwoordformulier toegestuurd. U bent o.a. verplicht de identiteit van de bestuurder-natuurlijke persoon kenbaar te maken wanneer het voertuig staat ingeschreven op een rechtspersoon. Echter in sommige gevallen zijn deze brieven erg onduidelijk en kan U op basis daarvan zelfs de vrijspraak vragen.

Wanneer U de overtreding betwist, raden wij U aan dit antwoordformulier eerst aan onze advocaten voor te leggen.

Onmiddellijke inning

Wanneer de overtreding niet te zwaar is, zal U een voorstel tot onmiddellijk inning gedaan worden. Door deze onmiddellijk inning te betalen volgens het voorstel van de politie vervalt de strafvordering. U zal voor deze overtreding dan ook niet meer vervolgd worden voor de politierechtbank.

Minnelijke schikking

Krijgt U geen onmiddellijke inning, of betaalt U die niet, dan kan het parket alsnog beslissen om U een voorstel tot minnelijke schikking te doen. Opnieuw zal het betalen ervan de strafvordering doen vervallen en kan U daarna dus niet meer vervolgd worden.

Deze regeling geldt dus ook alleen voor lichte snelheidsovertredingen.

Dagvaarding snelheidsovertreding

Wanneer de snelheidslimiet ernstig overschreden werd, dan zal het parket wellicht beslissen om U te dagvaarden.

De grenzen hiervoor worden door het OM vastgelegd. U zal zeker gedagvaard worden wanneer U de snelheid overschreed met minstens 30 km/u binnen de bebouwde kom, of in de andere gevallen met minstens 40 km/u. U kan ook voor lagere snelheden gedagvaard worden voor de politierechtbank, bijvoorbeeld omdat nog andere overtredingen werden vastgesteld, omwille van verzwarende elementen, of omdat U in staat van herhaling (recidive) bent.

Geldboete

De geldboete bij een snelheidsovertreding, wanneer U gedagvaard bent voor de politierechter, wordt geregeld in de Wegverkeerswet:

“Art. 29 § 3. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.”

Bovendien kan de rechter rekening houden met verzachtende omstandigheden. De geldboete kan echter nooit minder dan 1,00 EUR bedragen.

Rijverbod

Een snelheidsovertreding kan aanvullend bestraft worden met een rijverbod. Hetzelfde art. 29 van de Wegverkeerswet bepaalt daarover:

“De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

– het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of

– het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.”

Art. 38 bepaalt dan weer dat de politierechter het rijverbod kan koppelen aan examens:

§ 3. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

 een theoretisch examen;
 een praktisch examen;
 een geneeskundig onderzoek;
 een psychologisch onderzoek.
 een specifieke opleiding bepaald door de Koning.

Aan de rechter kan wel gevraagd worden om de kosten van deze examens af te trekken van de geldboete.

Recidive

Indien er binnen drie jaar te rekenen vanaf een andere veroordeling opnieuw een snelheidsovertreding gepleegd wordt, dan verdubbelen de boetes.

Bovendien wordt dit nog strenger bestraft voor het rijverbod als volgt:

§ 6. De rechter moet het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste drie maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, in de periode van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één of meer van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48, 62bis of artikel 22 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen opnieuw wordt veroordeeld voor één van deze overtredingen.

Wanneer de schuldige binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis, waarin toepassing is gemaakt van het eerste lid, en dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, opnieuw veroordeeld wordt voor één of meer van deze overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste zes maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.

Wanneer de schuldige binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis, waarin toepassing is gemaakt van het tweede lid, en dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van de in het eerste lid bedoelde overtredingen, opnieuw veroordeeld wordt voor één of meer van deze overtredingen, bedraagt het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig ten minste negen maanden en is het herstel van het recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid.”

Het rijverbod is bij recidive dus minstens 3 maanden én het herstel van het recht tot sturen wordt afhankelijk gemaakt van het slagen van alle vier de examens van art. 38!

Bereken boete snelheidsovertreding

Wij schatten voor U vanuit een grote database uitspraken de mogelijke straf (boete en/of rijverbod of andere straffen) in wanneer U gedagvaard bent wegens een snelheidsovertreding. Vul daarvoor ons formulier verkeersovertreding in!

Rechtspraak

    Verjaring snelheidsovertreding door opvragen strafregister

    De minister van Justitie maakte het mogelijk om eenvoudiger toegang te hebben tot het strafregister. Dit heeft tot gevolg dat het opvragen van het strafblad en het toevoegen daarvan aan het strafdossier niet langer altijd gezien kan worden als stuitingsdaad voor de verjaring.

    Een snelheidsovertreding verjaart na 1 jaar. Deze termijn kan maximaal verdubbelen door daden van stuiting.

    Het opvragen van het strafregister door een parketmagistraat is geen daad van stuiting, waardoor de verjaring van de overtreding mogelijks al ingetreden is en dus de vrijspraak moet volgen.

    Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14