Nummer met lokaal tarief

Dagvaarding politierechtbank

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank

Dagvaarding gekregen voor de politierechtbank
Bent U gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank?

De dagvaarding of pro justitia om te verschijnen voor de politierechtbank wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder en bevat de dag, het uur en de plaats waar u moet verschijnen voor de rechtbank.

De dagvaarding kan hetzij op initiatief van het openbaar ministerie, hetzij rechtstreeks door een wederpartij geschieden.

Verdediging door een advocaat?

U heeft er alle belang bij om U te laten verdedigen door een advocaat. Onze advocaten zijn cracks in verkeersrecht en verdedigen U voor alle politierechtbanken om een zo laag mogelijke straf te halen of zelfs de vrijspraak te vragen!

Zo kan U uitspraken nalezen waarbij onze advocaten met succes de vrijspraak hebben behaald:

Wij verdedigen U voor de politierechtbank van o.a. Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent, Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Brussel, Leuven, …

Onze advocaten gaan met het dossier desnoods tot in het Hof van Cassatie.

Neem contact op met onze centraal gelegen kantoren:

Advocaten in Gent

Advocaten in Antwerpen

Advocaten in Brussel

Termijn dagvaarding

De minimale termijn om te verschijnen na de dagvaarding is in verkeerszaken in principe 10 dagen.

Op initiatief van het openbaar ministerie

Na het onderzoek beslist de procureur des Konings om al dan niet te vervolgen. Wordt niet vervolgd dan zal de zaak geseponeerd worden (het zogeheten “sepot”).

Is de procureur van mening dat er voldoende bezwarende elementen zijn om tot een misdrijf veroordeeld te worden, zal het openbaar ministerie de zaak vervolgen.

In dat geval worden de tenlasteleggingen op vordering van het openbaar ministerie betekend door een gerechtsdeurwaarder die daartoe opdracht ontvangt. Uitzonderlijk kan de procureur des Koning rechtstreeks oproepen door middel van proces-verbaal dat u wordt overhandigd.

Rechtstreekse dagvaarding

Beslist het openbaar ministerie om te seponeren, dan heeft elke benadeelde partij steeds het recht om de vermeende dader zelf voor de politierechtbank te dagen. Dit noemt men de techniek van de “rechtstreekse dagvaarding“.

Ook in dat geval zal een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding betekenen met daarin de ten laste gelegde feiten.

Inzage van het dossier

Wanneer de procureur des Koning beslist om te vervolgen, krijgt u inzage in het dossier minstens vanaf de dag van dagvaarding. Vooraf is dit in principe niet mogelijk, omwille van het geheim van het onderzoek.

Indien u reeds vertegenwoordigd wordt door een advocaat, zal deze daar in de regel eveneens op de hoogte van gebracht worden.

Het dossier dient als basis van de behandeling van de zaak voor de rechtbank en omvat de bewijsstukken die het openbaar ministerie verzameld heeft. Dit zijn vooral de processen-verbaal.

Het inkijken van een dossier na de dagvaarding is gratis en moet gebeuren op de griffie van de politierechtbank die de zaak behandelt. De griffie is elke werkdag toegankelijk van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00. U brengt daartoe de dagvaarding mee, waarop het dossiernummer vermeld staat

Indien u een advocaat heeft, zal deze het dossier inkijken en daarvan desgevallend kopie nemen, om met u te bespreken als voorbereiding op de zitting.

Verstek

Indien u beslist niet te verschijnen na het ontvangen van een dagvaarding, U deze niet ontvangen heeft, of niet in de mogelijkheid bent aanwezig te zijn op de zitting, en u niet laat vertegenwoordigen door een advocaat, wordt een vonnis bij verstek uitgesproken.

De politierechter zal dan een uitspraak doen zonder tegenspraak op vordering van de straf door het openbaar ministerie. Dit betekent niet dat de gevorderde straf door de rechter zonder meer toegekend wordt. De rechter heeft, zelfs bij verstek, steeds de beoordelingsvrijheid óf en welke straf opgelegd wordt.

Het verstekvonnis krijgt u nooit toegezonden. Dit houdt in dat u zich zelf op de griffie moet informeren over de uitspraak.

Bent u het met deze uitspraak niet akkoord, dan kan u de mogelijkheid overwegen om verzet tegen het verstekvonnis te doen.

De terechtzitting

Wordt u wel vertegenwoordigd door een advocaat of bent u zelf aanwezig op de zitting, dan wordt de zaak behandeld met tegenspraak.

In principe worden enkel de partijen opgeroepen, namelijk de beklaagde(n) bij dagvaarding en de burgerlijke partij(en) bij gerechtsbrief.

Als beklaagde bent u niet verplicht om persoonlijk te verschijnen en kan u zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. De rechter kan wel de persoonlijke verschijning bevelen indien hij meent dat uw aanwezigheid wel vereist is. De zaak wordt dan uitgesteld naar een latere zitting.

Het is evenwel mogelijk dat het openbaar ministerie getuigen ter zitting oproept in de dagvaarding of dat de rechter tijdens een zitting beslist om alsnog getuigen te laten verschijnen. In dat laatste geval wordt een nieuwe zittingsdatum bepaalt.

Zijn alle partijen aanwezig dan zal de rechter na de pleidooien beslissen of het dossier kan beoordeeld worden. Acht hij bepaalde onderzoeksmaatregelen noodzakelijk, dan kunnen deze op de zitting bevolen worden. Zo kan de rechter beslissen zelf ter plaatste te gaan om de plaatsgesteldheid te bekijken of kan het openbaar ministerie opdracht krijgen om aanvullende onderzoeken te doen ter plaatse.

De zittingen zijn steeds openbaar, tenzij de rechter beveelt om deze achter gesloten deuren te laten plaatsvinden zo hiertoe reden voor bestaat.

De procedure voorloopt hoofdzakelijk mondeling. Meestal neemt de procureur als eerste het woord met een uiteenzetting van de feiten en de vordering, dit is de straf die het openbaar ministerie vraagt.

Daarna komt de verdediging aan het woord, indien u vertegenwoordigd bent door een advocaat zal deze pleiten, maar u kan zelf ook steeds het woord vragen.

Ook de burgerlijke partij zal haar visie naar voren brengen en een eventuele (burgerlijke) vordering tot schadevergoeding instellen door middel van een burgerlijke partijstelling. De rechter zal hier dan akte aan verlenen.

Het vonnis

Nadat alle partijen aan het woord zijn geweest, en de rechter oordeelt dat hij over de zaak kan beslissen, worden de debatten gesloten. Praktisch houdt dit in dat geen tegenspraak meer mogelijk is, tenzij de rechter de debatten heropent.

De politierechter kan onmiddellijk uitspraak doen ter zitting wanneer de feiten relatief eenvoudig zijn. In dat geval kent u onmiddellijk de opgelegde straf.

Is dit niet mogelijk dan zal de politierechter het vonnis uitstellen tot het einde van de zitting, of zelfs naar een latere datum. In dat geval dient u zelf of uw advocaat kennis te nemen van de uitspraak op de griffie.

Documenten

Voorbeeld dagvaarding pro justitia politierechtbank

Politiegerechten

De politierechtbanken zetelen per kanton, waarvan er 187 bestaan in België. Dit zijn de belangrijkste politiegerechten:

De Brusselse politierechtbank valt uiteen in een Nederlandstalige en Franstalige zijde. De zittingen vinden niet plaats in het hoofdgebouw, maar in het gerechtsgebouw aan de Regentschapsstraat nr. 63. De gerechtszaal staat vermeld op de oproeping.

De politierechtbank te Antwerpen zetelt in het vlinderpaleis van Antwerpen aan de Bolivarplaats nr. 20. Er zijn wekelijks 12 strafrechtelijke en 12 burgerlijke zittingen van in totaal 24 kamers. De zittingen gaan door in vleugel F van het gerechtsgebouw.

De politierechtbank te Gent zetelt in het gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401. De zittingen vinden plaats in gebouw 2, afhankelijk van de kamer zetelt de politierechtbank in een bepaalde gerechtszaal die vermeld staat op de dagvaarding. De griffie bevindt zich in gebouw 1.


Meld je zaak aan!

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14