Nummer met lokaal tarief

Boete of dagvaarding? GSM achter het stuur

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De gevolgen van het GSM’en achter het stuur: boete of dagvaarding?

In reactie op de recente nationale acties tegen het gebruik van smartphones achter het stuur, o.a. van de parketten van Antwerpen, Limburg, Oost – en West-Vlaanderen, rijzen er tal van vragen over de gevolgen van dit gedrag. Het is naar aanleiding van deze campagnes en statistieken waardoor er strenger wordt opgetreden tegen overtreders.

Wat zijn Uw rechten en welke straffen riskeert U?

Wettelijk verankering verbod GSM

 Het verbod op het gebruik van een gsm achter het stuur is vastgelegd in artikel 8.4 van de Wegcode:

“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Een bestuurder die zijn telefoon gebruikt terwijl hij achter het stuur zit, overtreedt dus artikel 8.4 van de Wegcode.

PV na overtreding

Wanneer de politie een overtreding vaststelt, kan u beboet worden en zal u een PV ontvangen.

Dit proces-verbaal bevat de vaststellingen van de verbalisanten en moet U toegezonden worden binnen de 14 dagen.

Indien dit binnen de 14 dagen aan U wordt overgemaakt, heeft het proces-verbaal een speciale  bewijswaarde en zal het gelden als bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel, volgens artikel 62 Wegverkeerswet (8ste lid):

“Een afschrift van de processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen van de datum van de vaststelling van de misdrijven.”

Als het afschrift niet binnen de 14 dagen wordt toegezonden, dan verliest het PV deze bijzondere bewijswaarde en kan de rechter het in een latere procedure eenvoudiger naast zich neerleggen en slechts beschouwen als inlichting.

De politie zal een onmiddellijke inning voorstellen. Door deze te betalen, vervalt de strafvordering. Er zal dan geen juridische procedure voor de politierechtbank volgen.

Deze boete bedraagt 174,00 euro.

Indien u de boete niet betaalt of betwist, behoudt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om een voorstel tot minnelijke schikking over te maken. Als U dit voorstel niet aanvaardt en protesteert, zal U gedagvaard worden voor de Politierechtbank.

Strenger voor GSM achter het stuur?

Het Parket heeft evenwel een beoordelingsmarge en kan ook gericht beslissen bestuurders door te verwijzen naar de politierechtbank.

Volgens art.29 WVW §1, tweede lid, wordt het gebruik van een gsm achter het stuur beschouwd als een overtreding van de derde graad. De geldboete voor dergelijke overtredingen wordt vastgesteld in de Wegverkeerswet:

Art. 29 §1, tweede lid: De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen

 

Als zodoende aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 30 euro tot 500 euro.”

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met de gerechtelijke opdeciemen (x8), wat resulteert in een bedrag van minimaal 240 EUR tot maximaal 4000 EUR.

De wet geeft echter de rechter de mogelijkheid om de geldboete te verlagen in het geval van verzachtende omstandigheden, zoals een dringende noodoproep. In dit geval kan de rechter de geldboete te verminderen, zonder dat dit bedrag lager mag zijn dan 1 euro.

Ook een rijverbod mogelijk?

Bijkomend beschikt de Politierechter ook nog over de mogelijkheid om optioneel een rijverbod op te leggen. De wegverkeerswet bepaalt daarover:

Art. 38 §1, 3°: De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken: indien hij veroordeelt wegens een van de overtredingen van de tweede of derde graad, zoals bedoeld in artikel 29, §1;”

 Dit rijverbod duurt minimaal 8 dagen en kan oplopen tot 5 jaar.

Het rijverbod kan door de politierechter gekoppeld worden aan verschillende examens:

Art.38 § 3: De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

 1° een theoretisch examen;

2° een praktisch examen;

3° een geneeskundig onderzoek;

4° een psychologisch onderzoek.

5° een specifieke opleiding bepaald door de Koning.”

 

Het is mogelijk om aan de rechter te vragen om de kosten van deze examens in minder te brengen op de geldboete.

Een nieuwe veroordeling? Recidive

Indien U binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis, nogmaals veroordeeld wordt, worden de geldboetes verdubbeld aangezien u zich in staat van herhaling bevindt.

De beginnende bestuurder

Als u wordt opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen en u heeft minder dan twee jaar Uw rijbewijs, dan is de rechter verplicht om een rijverbod op te leggen dat minimaal acht dagen kan duren en maximaal vijf jaar:

Art.38 §5: De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.”

Bovendien moet u ook opnieuw uw theorie- of praktijkexamen afleggen vooraleer u, uw rijbewijs kan terugkrijgen. De kosten van deze proeven kunnen wel in mindering worden gebracht op de geldboete.

Bereken boete GSM achter het stuur

Wij schatten voor U vanuit een grote database uitspraken de mogelijke straf (boete en/of rijverbod of andere straffen) in wanneer U gedagvaard bent wegens gsm gebruik achter het stuur. Vul daarvoor ons formulier verkeersovertreding in!

GSM achter het stuur, boete of dagvaarding

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14