Nummer met lokaal tarief

Grondslag internationale rechtsmacht bij handelsagentuur

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

(Opgenomen onder het artikel: Internationale handelsagentuur)

Tussen partijen (een vennootschap naar het recht van de staat Texas en een Belgisch onderdaan) wordt een ‘consulting agreement’ gesloten. De vennootschap stelt een einde aan deze overeenkomst. De Belgische onderdaan is het niet eens met deze eenzijdige beëindiging, en vordert schadevergoeding. De eerste rechter verklaart zich onbevoegd. De Belgische onderdaan is het hiermee niet eens om drie redenen:

1. de Belgische rechter is bevoegd op grond van artikel 27 van de wet van 13 april 1995 op de handelsagentuur : onverminderd de toepassing van internationale verdragen die België heeft gesloten, is elke handelsactiviteit van een handelsagent met hoofdvestiging in België onderworpen aan de Belgische wet en behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken,

2. minstens is de Belgische rechter bevoegd op grond van artikel 635, 3° Ger. W. : vreemdelingen kunnen voor de Belgische rechter worden gedagvaard indien de verbintenis, die ten grondslag ligt aan de vordering, in België ontstaan is, uitgevoerd is of moet uitgevoerd worden,

3. in alle geval is de Belgische rechter bevoegd op grond van de wederkerigheidsregel vervat in artikel 636, eerste lid B.W. : de Texaanse vennootschap zou de rechtsmacht van de Belgische rechter enkel kunnen afwijzen op voorwaarde dat een Belg in Texas over hetzelfde recht beschikt.

In dit geval laten de feiten niet toe de Belgische onderdaan te aanzien als een handelsagent. Artikel 27 van de Wet van 13 april 1995 kan geen grondslag vormen voor de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter.

De verbintenis die aan de grondslag ligt van de vordering is een betalingsverbintenis met name de verplichting in hoofde van de Texaanse vennootschap om een schadevergoeding te betalen wegens schending van de overeenkomst afgesloten voor de bepaalde duur van één jaar. In beginsel moet deze betalingsverplichting op de maatschappelijke zetel van de Texaanse vennootschap uitgevoerd worden. Immers, bij gebrek aan afwijkende regeling, zijn schulden haalbaar (artikel 1247 B.W.). Artikel 635, 3° Ger. W. biedt geen grondslag voor de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter.

Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke grond om de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter te bepalen, kan de eiser de zaak voor de rechter van zijn woonplaats aanhangig maken. De vreemdeling kan, overeenkomstig artikel 636 Ger. W., de rechtsmacht van de Belgische rechter afwijzen op voorwaarde dat een Belg in de deelstaat Texas hetzelfde recht heeft. Het bewijs van de wederkerigheid dient te worden geleverd door de eiser. De wederkerigheid (artikel 636, tweede lid Ger. W.) wordt vastgesteld hetzij door de tussen beide landen gesloten verdragen, hetzij door overlegging van de wetten of akten die daarvan doen blijken ; uit artikel 3 van het Vriendschapsverdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en België afgesloten op 21 februari 1961 waarbij de toegang tot de hoven en de rechtbanken en de gelijkheid van behandeling worden gewaarborgd, blijkt de wederkerigheid. De Texaanse rechter verklaart zich niet automatisch bevoegd. De Belgische rechter heeft geen rechtsmacht op grond van artikel 638 Ger. W.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14