Nummer met lokaal tarief

Berekenen uitwinningsvergoeding handelsagent

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Ondernemingsrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Welke schade dekt de uitwinningsvergoeding?

De vergoeding heeft als doel om de handelsagent te vergoeden voor het aangebracht cliënteel waarvan de principaal nog steeds een voordeel ontvangt.

De uitwinningsvergoeding is echter geen cliënteelvergoeding. Een cliënteelvergoeding komt immers neer op een vergoeding voor het bestaande cliënteel, terwijl een uitwinningsvergoeding in feite de compensatie uitmaakt voor de toekomstig te derven commissies. Deze interpretatie blijkt uit de parlementaire voorbereidingen, alsook uit de bewoordingen van art. 21 (oud) Handelsagentuurwet.

Ook is de uitwinningsvergoeding niet te verwarren met de opzeggingsvergoeding.

 

Rechtspraak

  Verzekeringsagent krijgt vergoeding wegens beëindiging

  De kennisgeving dat het recht op een uitwinningsvergoeding zal ingeroepen worden is niet onderworpen aan de formaliteiten van de artt. 2242 ev. BW. Het volstaat dat de handelsagent zijn voornemen om zijn recht te doen gelden duidelijk heeft doen blijken.

  Dit houdt derhalve in dat deze kennisgeving kan samenvallen met de dagvaarding waarvan het onbetwist is dat ze tijdig werd betekend.

  Het bedrag van de uitwinningsvergoeding wordt bepaald rekening houdend zowel met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als met de aanbreng van klanten.

  De rechtbank stelt vast dat de relatie tussen partijen ogenschijnlijk gedurende meer dan 10 jaar probleemloos heeft gefunctioneerd. Vermoedelijk hebben beide partijen daarna te lijden gehad onder de financiële crisis en de gevolgen daarvan. Dit verklaart waarom JB in 2014 is gaan zoeken naar een bijkomende bron van inkomsten, met goedvinden van Ergo.

  Gelet hierop en op de billijkheid begroot de rechtbank zelf de uitwinningsvergoeding die krachtens de wet toekomst aan JB dan ook op een forfaitair bedrag van 9.446,73 EUR (3 maanden commissie). Om dezelfde redenen die hierboven werden vermeld, wijst de rechtbank de vraag tot aanstelling van een gerechtsdeskundige af en begroot zij deze vergoeding op definitieve en niet op provisionele wijze.

   

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Recht op vergoeding na beëindiging door de principaal tijdens opzeg

  Artikel 18, sub a, van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, verzet zich ertegen dat een zelfstandige handelsagent zijn klantenvergoeding verliest wanneer de principaal het bestaan vaststelt van een niet-nakoming van de handelsagent, die heeft plaatsgevonden na de kennisgeving van de opzegging van de overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn en vóór het verstrijken hiervan, en die een opzegging van de betrokken overeenkomst zonder opzeggingstermijn had kunnen rechtvaardigen.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Intresten op uitwinningsvergoeding

  De in de artikelen 20 en 21 van de wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst bedoelde uitwinningsvergoeding strekt ertoe het verlies van cliënteel te compenseren en heeft derhalve een vergoedend karakter; de uitwinningsvergoeding, wettelijk verschuldigd aan de handelsagent na de beëindiging van de agentuurovereenkomst, is derhalve niet onderworpen aan de dwingende bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

  De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties beoogt de achterstand tegen te gaan van contractuele betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding voor geleverde goederen en diensten; de bepalingen ervan zijn derhalve niet van toepassing op betalingsverplichtingen die strekken tot vergoeding van schade wegens de ontbinding of de beëindiging van overeenkomsten die dergelijke transacties tot voorwerp hebben.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14