Nummer met lokaal tarief

Gids Handelshuur

Wat is handelshuur

Handelshuur wordt gedefinieerd als de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenottreding van de huurder, hetzij krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst van partijen in de loop van de huur, door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

Wettelijke basis

Handelshuur die aan de voornoemde eigenschappen voldoet valt onder de Wet van 30 april 1951 die in het Burgerlijke Wetboek, boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, afdeling 2bis de regels betreffende de handelshuur in het bijzonder invoerde.

Deze wet vormt de basis voor de handelshuur en werd nadien nog verschillende malen gewijzigd.

De wet had vooral tot doel een evenwicht te bekomen tussen de bescherming van de huurder en diens handelszaak en de belangen van de eigenaars. Alsdan wou men duidelijke regels creëren omtrent de rechten en verplichtingen van de partijen en de verlenging en beëindiging van de handelshuur.

Het evenwicht van deze, enigszins gedateerde, wet staat onder vuur. Het grote probleem is vooral de vaak overmatig gecompliceerde regelingen en daaraan verbonden formaliteiten. De kennis van de handelshuurwet blijft tot op vandaag uitermate belangrijk voor de praktijk. Daarom hernemen wij de principes in deze online gids.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14