Nummer met lokaal tarief

Minnelijke medische expertise bij verkeersongeval

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Minnelijke medische expertise of MME

Een minnelijke medische expertise is een overeenkomst tussen de partijen die betrokken zijn bij een ongeval (al dan niet vertegenwoordigd via de verzekeraar) en strekt ertoe de gevolgen van dat ongeval op medisch vlak vast te leggen.

In een vastgelegd protocol wordt een geneesheer (bij voorkeur gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde) aangesteld om een verslag op te stellen. Dit komt tot stand na onderzoek van het slachtoffer.

De arbiter spreekt zich niet uit over de schadevergoedingen, maar aangezien deze hoofdzakelijk afhangen van het medische oordeel, is het besluit van de arbiter uiteraard zeer belangrijk.

Soms tekent men zonder het te weten een minnelijke medische expertise, met alle verstrekkende juridische gevolgen vandien.

Nadelen minnelijke medische expertise

Hét grote nadeel van de MME is dat het verslag van de aangestelde arbiter de partijen bindt. M.a.w. niets of niemand kan daaraan nog iets veranderen. Komt de zaak later voor de Rechtbank, dan kan deze alleen het verslag tot de letter volgen. Zijn er onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, duidelijke fouten, … dan valt daartegen in principe niets meer te beginnen.

Een ander nadeel is dat er niets aan te vangen valt, wanneer de arbiter duidelijk tegengestelde en strijdige belangen heeft.

Ten slotte heeft U zelf als slachtoffer bijna geen controle over een minnelijke medische expertise. Alles gebeurt tussen de raadsdokters en de arbiter en zo komt het besluit van de arbiter tot stand. Ook zal de verzekeraar in de regel weigeren tussen te komen in de kosten van een advocaat om U bij te staan bij een minnelijke expertise en heeft U dus weinig garanties dat het recht op verdediging correct wordt nageleefd.

De verzekeraars hebben zelf echter alle belang bij een minnelijke medische expertise, omdat de kosten ervan beduidend minder zijn als een gerechtelijke expertise.

U hoeft echter geen minnelijke medische expertise te aanvaarden, U heeft het recht om een gerechtelijke expertise vragen!

Minnelijke medische expertise of gerechtsexpertise
Waar wordt Uw recht van verdediging gewaarborgd bij medische expertise?

Hoe verloopt een minnelijke medische expertise

De minnelijke medische expertise begint door middel van het ondertekenen van het protocol. Soms is dit niet eenduidig aangegeven en kan het zijn dat U als slachtoffer onwetend een minnelijke expertise heeft aanvaard.

Na de ondertekening van het protocol wordt de arbiter in werking gesteld. Deze zal het slachtoffer oproepen om te onderzoeken. Hierna, als de medische gevolgen al geconsolideerd kunnen worden, stelt de arbiter het verslag op. Is er nog geen consolidatie mogelijk, dan zal de arbiter zijn verslag uitstellen.

Verschil met gerechtelijke expertise

Er zijn duidelijk grote verschillen tussen de minnelijke medische expertise en de gerechtelijke expertise. Bij de gerechtelijke expertise hebben de partijen op elk moment in het verloop inspraak. Zij kunnen opmerkingen formuleren, aanvullende onderzoeken vragen en zich zelfs tot de rechtbank (de controlerechter die zetelt in raadkamer) wenden om controle uit te oefenen op de expertise en tussen te komen waar nodig. Hoewel het garanderen van het recht op tegenspraak en verdediging ervoor zorgt dat de minnelijke medische expertise sneller kan verlopen dan de gerechtelijke expertise, weegt dit niet op tegen de enorme voordelen en de waarborgen van de rechten van het slachtoffer die ingebouwd zijn bij de gerechtelijke expertise.

Wanneer de gerechtsdeskundige zijn verslag gefinaliseerd heeft (dit noemt men het eindverslag), gaat de zaak onmiddellijk terug naar de Rechtbank. De Rechtbank zal dan in alle vrijheid kunnen beslissen over de schadevergoeding, in tegenstelling tot de minnelijke medische expertise waar de Rechter in principe aan gebonden is.

Rechtspraak

  Minnelijke medische expertise strekt partijen tot wet

  De overeenkomst tot minnelijke medische expertise strekt de partijen tot wet. De rechter moet de keuze van de partijen tussen een minnelijke of gerechtelijke medische expertise eerbiedigen en kan enkel toezien of de overeenkomst juist wordt uitgevoerd. In dergelijke omstandigheden kan slechts een gerechtelijke expertise worden bevolen wanneer de rechter de vernietiging wegens wilsgebrek of de ontbinding wegens foutieve uitvoering van deze overeenkomst heeft vastgesteld. Een eventuele verergering van de toestand van het slachtoffer kan niets afdoen aan het feit dat de partijen de bevindingen van de deskundigen als onherroepelijk hebben willen aanvaarden, en dit risico bij het afsluiten van hun overeenkomst hebben ingeschat.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

  Minnelijke medische expertise is bindende derdenbeslissing

  Wanneer partijen in een overeenkomst tot minnelijke medische expertise bedingen dat zij gebonden zullen zijn door de besluiten van de deskundige, dan is er sprake van een bindende derdenbeslissing. Deze rechtsfiguur stoelt zich op art. 1134 B.W.

  De rechter behoudt de rechtsmacht om na te gaan of de aanstelling van de derde en het voorwerp van de derdenbeslissing rechtsgeldig is, d.i. niet is aangetast door dwaling of bedrog, of ze niet beslist is met bevoegdheidsoverschrijving of met een inbreuk op de plicht op onpartijdigheid. Naar de vorm kan de rechter nagaan of het recht of het recht van verdediging is in acht genomen, en of partijen gelijk behandeld werden en hun recht om gehoord te worden, is gerespecteerd.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Onverschoonbare dwaling bij minnelijke medische expertise leidt niet tot nietigheid

  De overeenkomst afgesloten tussen de verzekeraar van de ongevalsverwekker en het slachtoffer, waarbij aan geneesheren-deskundigen wordt opgedragen de aanvang van de schade en haar vergoeding te bepalen en de verzekeraar overigens de ganse aansprakelijkheid van het ongeval aanvaardt, is een sui generis contrakt onderworpen aan het gemeen verbintenissenrecht, ondermeer wat de bekwaamheid en de nietigheden betreft. Het gaat niet om een dading, bij gebrek enerzijds aan een toegeving vanwege de schadelijder, en anderzijds aan een oplossing van een bestand of toekomstig geschil. Het betreft evenmin een scheidsrechterlijk compromis vermits de opdracht van de deskundigen er alleen in bestaat de feitelijke elementen van een schade vast te leggen. De dwaling waarop de verzekeraar zich beroept, terwijl hij op lichtzinnige wijze de verdeling van de aansprakelijkheid verzaakte in te roepen en uitsluitend geloof hechtte aan de verklaring van zijn verzekerde, is een onverschoonbare dwaling die geen aanleiding tot nietigheid kan zijn.

  Bekijk de uitspraak op 18 augustus 1970

  Minnelijke medische expertise is bindend

  De minnelijke schikking voor medische expertise kan worden beschouwd als een naamloos contract dat zijn bindende kracht vindt in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en in de wil van de partijen. Ze moet aan de essentiële bij artikel 1108 B.W. bepaalde voorwaarden voldoen.

  De rechter mag derhalve de juistheid, de nauwkeurigheid en de volmaaktheid van de door de experts vastgestelde schatting niet nagaan of laten nagaan omdat hij anders de bindende kracht van het contract waardoor de partijen overeengekomen zijn dat de beslissing van de experts soeverein en onherroepelijk is, zou schenden.

  Bekijk de uitspraak op 18 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14