Nummer met lokaal tarief

Minnelijke medische expertise

Minnelijke medische expertise strekt partijen tot wet

De overeenkomst tot minnelijke medische expertise strekt de partijen tot wet. De rechter moet de keuze van de partijen tussen een minnelijke of gerechtelijke medische expertise eerbiedigen en kan enkel toezien of de overeenkomst juist wordt uitgevoerd. In dergelijke omstandigheden kan slechts een gerechtelijke expertise worden bevolen wanneer de rechter de vernietiging wegens wilsgebrek of de ontbinding wegens foutieve uitvoering van deze overeenkomst heeft vastgesteld. Een eventuele verergering van de toestand van het slachtoffer kan niets afdoen aan het feit dat de partijen de bevindingen van de deskundigen als onherroepelijk hebben willen aanvaarden, en dit risico bij het afsluiten van hun overeenkomst hebben ingeschat.

Meer Lezen

Minnelijke medische expertise is bindende derdenbeslissing

Wanneer partijen in een overeenkomst tot minnelijke medische expertise bedingen dat zij gebonden zullen zijn door de besluiten van de deskundige, dan is er sprake van een bindende derdenbeslissing. Deze rechtsfiguur stoelt zich op art. 1134 B.W.

De rechter behoudt de rechtsmacht om na te gaan of de aanstelling van de derde en het voorwerp van de derdenbeslissing rechtsgeldig is, d.i. niet is aangetast door dwaling of bedrog, of ze niet beslist is met bevoegdheidsoverschrijving of met een inbreuk op de plicht op onpartijdigheid. Naar de vorm kan de rechter nagaan of het recht of het recht van verdediging is in acht genomen, en of partijen gelijk behandeld werden en hun recht om gehoord te worden, is gerespecteerd.

Meer Lezen

Onverschoonbare dwaling bij minnelijke medische expertise leidt niet tot nietigheid

De overeenkomst afgesloten tussen de verzekeraar van de ongevalsverwekker en het slachtoffer, waarbij aan geneesheren-deskundigen wordt opgedragen de aanvang van de schade en haar vergoeding te bepalen en de verzekeraar overigens de ganse aansprakelijkheid van het ongeval aanvaardt, is een sui generis contrakt onderworpen aan het gemeen verbintenissenrecht, ondermeer wat de bekwaamheid en de nietigheden betreft. Het gaat niet om een dading, bij gebrek enerzijds aan een toegeving vanwege de schadelijder, en anderzijds aan een oplossing van een bestand of toekomstig geschil. Het betreft evenmin een scheidsrechterlijk compromis vermits de opdracht van de deskundigen er alleen in bestaat de feitelijke elementen van een schade vast te leggen. De dwaling waarop de verzekeraar zich beroept, terwijl hij op lichtzinnige wijze de verdeling van de aansprakelijkheid verzaakte in te roepen en uitsluitend geloof hechtte aan de verklaring van zijn verzekerde, is een onverschoonbare dwaling die geen aanleiding tot nietigheid kan zijn.

Meer Lezen

Minnelijke medische expertise is bindend

De minnelijke schikking voor medische expertise kan worden beschouwd als een naamloos contract dat zijn bindende kracht vindt in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en in de wil van de partijen. Ze moet aan de essentiële bij artikel 1108 B.W. bepaalde voorwaarden voldoen.

De rechter mag derhalve de juistheid, de nauwkeurigheid en de volmaaktheid van de door de experts vastgestelde schatting niet nagaan of laten nagaan omdat hij anders de bindende kracht van het contract waardoor de partijen overeengekomen zijn dat de beslissing van de experts soeverein en onherroepelijk is, zou schenden.

Meer Lezen