Nummer met lokaal tarief

Ontbinding

Onderlinge verbreking koop en terugbetaling voorschot

De ontbinding van een koop ex tunc heeft als gevolg dat reeds betaalde voorschotten van de koopprijs moeten teruggegeven worden. 

Wanneer partijen de koopovereenkomst met onderlinge toestemming beëindiging (“verbreken”), werkt de beëindiging in principe enkel ex nunc, behoudens wat betreft voorschotten. 

Meer Lezen

Geen ontbinding van optieovereenkomst

Dit arrest heeft betrekking op een geschonden verkoopbelofte, oftewel ook optie-overeenkomst genaamd.

De verkoper belooft daarbij gedurende een bepaalde periode bij voorrang het goed te verkopen aan de aangeduide potentiële koper.

In essentie wijst het Hof op het niet-opzegbare karakter van een verkoopbelofte (hetgeen ook mutatis mutandis zou gelden voor een aankoopbelofte). Principieel kan hieraan een schadevergoeding gekoppeld worden. In dit geval werd de clausule voor deze schadevergoeding evenwel onnauwkeurig opgesteld, en beriep de potentiële koper zich voor haar schade enkel daarop, zodat beide vorderingen (ontbinding en schadevergoeding) afgewezen werden.

Samenvatting: De tussen de partijen gesloten “optie-overeenkomst” is een eenzijdige verkoopbelofte die niet het voorwerp kan uitmaken van een vordering tot ontbinding op grond van artikel 1184 B.W. Dit laatste geldt énkel voor wederkerige overeenkomsten.

Een eenzijdige opzegging van eenzijdig contract, zoals de verkoopbelofte, is mogelijk doch énkel wanneer de wet, de bijzondere aard van het contract, een contractueel beding of een algemeen beginsel, zulks toelaat.

Meer Lezen

Bewijs van schadevergoeding na ontbinding

De contractspartij die een eis tot ontbinding heeft ingesteld, kan aanspraak maken op een schadevergoeding. Deze bijkomende schade, waarvan de vergoeding naast het voordeel van de ontbinding wordt gevraagd, moet bewezen worden.

Meer Lezen

Geen betaling verschuldigd na ontbinding aannemingsovereenkomst

De aannemer tracht ten onrechte het saldo van de facturen te vorderen op grond van het feit dat de uitgevoerde werken moeten vergoed worden op basis van de marktprijs. De ontbinding van een wederkerig contract heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd; de ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn.

Meer Lezen

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Wettelijke basis Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet

Meer Lezen

Ontbinding huurovereenkomst kan ook na opzegging

De ontbinding werkt in beginsel terug tot het ontstaan van de overeenkomst en houdt in dat de prestaties wederzijds moeten worden teruggekomen.

Bij wederkerige overeenkomsten mag dit echter niet leiden tot de vernietiging van reeds geleverde prestaties, wanneer deze niet kunnen teruggeven worden. De gerechtelijke ontbinding kan daarom ook teruggaan tot tot op het moment waarop de uitvoering van de overeenkomst niet meer wordt nagestreefd.

Meer Lezen

Ontbinding koop voertuig wegens ontbreken car-pass

De verkoper van een reeds in België ingeschreven voertuig komt zijn verplichting om het document te overhandigen dat alle gegevens bevat betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig, slechts na als hij dat document afgeeft aan de koper die, wanneer dat niet gebeurt, een vordering tot ontbinding van de verkoop kan instellen.

Meer Lezen

Ontbinden van een vof

De ontbinding in het algemeen Een vennootschap is in se een contract tussen de vennoten, en net zoals elk ander contract kan dit ook ontbonden worden.

Meer Lezen

Eenzijdige ontbinding gerechtigd

In haar antwoordschrijven voert de aannemer geen verweer.

De aannemer die handelaar is, diende er kennis van te hebben dat indien zij brieven ontvangt waarvan zij niet eens is met de inhoud, hiertegen prompt dient te protesteren. Zo niet wordt zij geacht de inhoud ervan aanvaard hebben.

Het antwoord van de aannemer dat de bouwheer de offerte niet goed gelezen heeft of van gedachte veranderd is, kan niet aanzien worden als een protest tegen de tenlastelegging van de de aannemer.

De aannemer is professioneel inzake ventilatiesystemen en heeft een offerte opgesteld op basis van eigen studie en de plannen van de architect. Zij bewijst dan ook niet naar genoegen van recht dat haar offerte voldoet aan de vereisten van de plannen.

De bouwheer heeft terecht de samenwerking eenzijdig ontbonden.

De overeenkomst wordt door de rechtbank ontbonden ten laste van de aannemer.

Meer Lezen