Nummer met lokaal tarief

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettelijke basis

Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
  In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
  De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.

Rechtspraak

  Facturen zijn voor koper zelfs na vernietiging of ontbinding

  Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en wordt de verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest; deze retroactieve werking heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen waartoe de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contractuele of op reglementaire grondslag.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Geen betaling verschuldigd na ontbinding aannemingsovereenkomst

  De aannemer tracht ten onrechte het saldo van de facturen te vorderen op grond van het feit dat de uitgevoerde werken moeten vergoed worden op basis van de marktprijs. De ontbinding van een wederkerig contract heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich zouden bevonden hebben indien zij niet hadden gecontracteerd; de ontbonden overeenkomst kan voor hen geen grondslag van rechten of verplichtingen zijn.

  Bekijk de uitspraak op 20 augustus 1970

  Ontbinding huurovereenkomst kan ook na opzegging

  De ontbinding werkt in beginsel terug tot het ontstaan van de overeenkomst en houdt in dat de prestaties wederzijds moeten worden teruggekomen.

  Bij wederkerige overeenkomsten mag dit echter niet leiden tot de vernietiging van reeds geleverde prestaties, wanneer deze niet kunnen teruggeven worden. De gerechtelijke ontbinding kan daarom ook teruggaan tot tot op het moment waarop de uitvoering van de overeenkomst niet meer wordt nagestreefd.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14