Nummer met lokaal tarief

Aankoopbelofte

Vermindering van annulatiebeding in aankoopbelofte

De constructie van de opzeggingsvergoeding omzeilt te dezen het verbod op strafbedingen nu zowel het verbrekingsbeding als het strafbeding tot doel hebben de koper te bevrijden tegen betaling van een vergoeding van de schade ten gevolge van de niet uitvoering in natura. Dergelijk opzegbeding dient op dezelfde wijze te worden beteugeld als het strafbeding.

In dit geval betreft het een annulatiebeding ingeschreven in een aankoopbelofte.

De verschuldigde vergoeding wordt geminderd.

Meer Lezen

Stedenbouwkundige informatie bij aankoopbelofte

Het aanzien door de eerste rechter (en niet betwist in graad van hoger beroep) van een aankoopbelofte als een koopovereenkomst betreft enkel het negotium en niet het instrumentum. De verplichtingen van artikel 141 DRO zijn hierop niet van toepassing. De niet-vermelding van de stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed in de aankoopbelofte is zodoende niet strafrechtelijk gesanctioneerd. Bij afwezigheid van verdere kunstgrepen is geen bedrog voorhanden.

Waar niet bewezen wordt dat de koper voorafgaand aan de ondertekening van de aankoopbelofte, de nodige informatie heeft ingewonnen omtrent de stedenbouwkundige mogelijkheden van het aan te kopen onroerend goed, zulks in functie van de door geplande inrichting van de bedrijfsruimte als atelier en stapelplaats van glas, is er geen verschoonbare dwaling in zijnen hoofde.

Meer Lezen

Geen ontbinding van optieovereenkomst

Dit arrest heeft betrekking op een geschonden verkoopbelofte, oftewel ook optie-overeenkomst genaamd.

De verkoper belooft daarbij gedurende een bepaalde periode bij voorrang het goed te verkopen aan de aangeduide potentiële koper.

In essentie wijst het Hof op het niet-opzegbare karakter van een verkoopbelofte (hetgeen ook mutatis mutandis zou gelden voor een aankoopbelofte). Principieel kan hieraan een schadevergoeding gekoppeld worden. In dit geval werd de clausule voor deze schadevergoeding evenwel onnauwkeurig opgesteld, en beriep de potentiële koper zich voor haar schade enkel daarop, zodat beide vorderingen (ontbinding en schadevergoeding) afgewezen werden.

Samenvatting: De tussen de partijen gesloten “optie-overeenkomst” is een eenzijdige verkoopbelofte die niet het voorwerp kan uitmaken van een vordering tot ontbinding op grond van artikel 1184 B.W. Dit laatste geldt énkel voor wederkerige overeenkomsten.

Een eenzijdige opzegging van eenzijdig contract, zoals de verkoopbelofte, is mogelijk doch énkel wanneer de wet, de bijzondere aard van het contract, een contractueel beding of een algemeen beginsel, zulks toelaat.

Meer Lezen

Aankoopbelofte geldt niet als koop

In een document genaamd “aankoopbelofte” verbindt een kandidaat-koper er zich toe om een appartement te kopen voor een bedrag van 86.000 EUR.

Zelfs indien de eigenaar de belofte tekent, maar er geen verbintenis aangaat, is er van zijn kant geen verkoopbelofte of akkoord. Er kan ook geen toepassing gemaakt worden van art. 1589 BW dat bepaalt dat de verkoopbelofte geldt als koop, wanneer er wederzijdse overeenstemming is over de zaak en de prijs.

Meer Lezen

Aankoopbelofte en de wet breyne

Een aankoopbelofte valt in principe niet onder de Wet Breyne (ook bekend als de woningbouwwet). Wanneer een aankoop- of bouwbelofte wordt aangegaan die principieel onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne valt, is wel art. 7 expliciet toepasselijk gemaakt. Dit betekent dat een aantal vermeldingen op straffe van nietigheid opgenomen worden én afzonderlijk moet vermeld staan “dat de koper of opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen.”.

Bij gebreke daaraan heeft de kandidaat-koper of bouwer het recht om de nietigheid van een eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst te vorderen wegens strijdigheid met artikel 7 van de woningbouwwet. Hetzelfde geldt indien de overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft.

Meer Lezen

Aankoopbelofte bij onroerend goed

Aankoopbelofte De aankoopbelofte is bij de verkoop van een woning een veelvoorkomende juridische techniek. Bij een aankoopbelofte verleent de belover voor een bepaalde termijn een

Meer Lezen