Nummer met lokaal tarief

Hoger beroep aantekenen vonnis Politierechter

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Termijn hoger beroep

Hoger beroep is mogelijk tegen een vonnis ‘op tegenspraak’, hetgeen impliceert dat u persoonlijk ter zitting aanwezig was en/of vertegenwoordigd werd door uw advocaat.

Wanneer u niet akkoord bent met de in het vonnis opgelegde straf, kunt u hiertegen hoger beroep aantekenen.

Vroeger diende hoger beroep te worden aangetekend binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de dag nadat het vonnis door de Politierechter werd uitgesproken.

Het aantekenen van hoger beroep geschiedde eenvoudig door middel van een verklaring op de griffie van de Politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. Dit kon U zelf doen of door een advocaat.

Opgelet! Sedert de wetswijziging “Potpourri 2” is sedert 1 maart 2016 het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis van de Politierechtbank drastisch gewijzigd.

Advocaat nodig om hoger beroep in te stellen?

Advocaat hoger beroep politierechtbank
Onze advocaten helpen U hoger beroep aan te tekenen!

Ingevolge de nieuwe regeling (zie hieronder), maar ook daarvoor al, is de tussenkomst van een advocaat aan te raden. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen met U overlopen wat de slaagkansen zijn van een hoger beroep.

Het hoger beroep moet ingediend worden door middel van een gemotiveerde beroepsakte. Als er verweermiddelen niet in de beroepsakte worden vermeld, dan zal de correctionele rechtbank hiermee geen rekening houden!

Wanneer U in de verzekeringspolis een waarborg rechtsbijstand heeft, zal het hoger beroep U niets kosten! Zowel de bijkomende gerechtskosten, als de advocatenkosten, worden door de verzekeraar dan ten laste genomen.

 

Nieuw regeling beroep Politierechtbank

 Nu is het verplicht het hoger beroep te motiveren door middel van een beroepsakte. De beroepsgrieven moeten nauwkeurig medegedeeld worden binnen de beroepstermijn. Hiertoe is een Formulier hoger beroep politierechtbank voorzien bij KB van 5 februari 2016.

Over het gebruik van dit formulier bestaat controverse. Volgens de wetsvoorbereidingen zou het eenvoudig aanvinken van de grieven voldoende moeten zijn. Dit was gerekend zonder de Politierechtbanken en de beroepsinstanties bij de Correctionele Rechtbank.

Het is daarom te adviseren om u bij het opstellen van het formulier hoger beroep te laten bijstaan door een advocaat. Indien het formulier niet voldoet aan de vereisten kan het hoger beroep onontvankelijk verklaard worden. Een zekere remediëring is wel mogelijk zo de beroepsinstantie ambtshalve middelen zou opwerpen (zoals de verjaring). De Rechter zal in dat geval de partijen uitnodigen om tijdens de debatten daarover standpunt in te nemen.

Naast het grievenformulier moet ook nog steeds de verklaring ter griffie afgelegd worden.

Tegelijk is de beroepstermijn verlengd naar 30 dagen vanaf 1 maart 2016. Begon de beroepstermijn te lopen voor 1 maart 2016, maar was deze op 1 maart 2016 nog niet verstreken. Dan wordt deze termijn volgens de circulaire van het College van Procureurs-Generaal verlengd naar 30 dagen.

Hoger beroep door het Openbaar Ministerie?

Wanneer het Openbaar Ministerie de mening is toegedaan dat u ten onrechte werd vrijgesproken of dat u een té milde bestraffing heeft bekomen, kan het Openbaar Ministerie ook hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de Politierechtbank.

Het Openbaar Ministerie beschikt daartoe vroeger over een bijzondere termijn van 25 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze van de uitspraak.

Sedert de wetswijziging werden de termijnen voor het Openbaar Ministerie ook gewijzigd. 2 situaties moeten onderscheiden worden:

a. De procureur des Konings (Openbaar Ministerie bij het eerste vonnisgerecht)

De Procureur heeft dezelfde termijn als de beklaagde om hoger beroep aan te tekenen (30 dagen).

Tekent de beklaagde of de burgerlijk aansprakelijke partij hoger beroep aan, dan kan er een volgberoep (volgappel) ingesteld worden waarvoor een aanvullende termijn van 10 dagen bestaat. Deze termijn is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat het Openbaar Ministerie moet kunnen reageren op een hoger beroep vanwege de beklaagde.

Het parket zal in deze gevallen ook een verzoekschrift met grieven moeten neerleggen.

b. De procureur bij het appelgerecht

Hier is een bijzondere termijn van toepassing van 40 dagen (art. 205 Sv.). Het hoger beroep wordt betekend door een gerechtsdeurwaardersexploot.

Verzwaring van het vonnis?

Een verzwaring van de uitspraak kan enkel bij eenparigheid van stemmen van alle rechters.

Definitief vonnis

Wanneer is het vonnis nu definitief? 3 voorwaarden moeten zich dan voldoen:

  • Wanneer de beklaagde of de burgerlijk aansprakelijke partij geen hoger beroep aantekent binnen de 30 dagen én
  • Het Openbaar Ministerie van het vonnisgerecht binnen dezelfde termijn heeft nagelaten om hoger beroep aan te tekenen én
  • De Procureur bij het appelgerecht binnen de 40 dagen geen hoger beroep aantekent.

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14