Nummer met lokaal tarief

Eigendomsvoorbehoud bij een koopcontract

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Principe overgang eigendom

Eigendom gaat in principe over van zodra over de essentiële bestanddelen van een overeenkomst overeenstemming is gevonden.

Dit principe wordt als dusdanig door het burgerlijk wetboek bevestigd. De koper krijgt van rechtswege het eigendomsrecht (art. 1583 BW). Dit is een logisch gevolg van het consensueel karakter van de koopovereenkomst: er zijn geen aanvullende pleegvormen vereist van zodra de partijen het onvoorwaardelijk eens zijn met elkaar over de zaak en de prijs en eventueel andere aspecten die zij als essentieel hebben aangemerkt. Het tot stand komen van de overeenkomst heeft dus zeer verstrekkende gevolgen, aangezien het eigendomsrecht onmiddellijk overgaat op de koper.

Een belangrijk gevolg van deze eigendomsoverdracht is dat het risico ook meteen overgaat op de koper. Dit kan voor een spanningsveld zorgen tussen het tijdstip van de eigendomsovergang en het tijdstip van daadwerkelijke levering. Wanneer deze levering niet samenvalt met het afsluiten van het contract zal de koper zich in een onzekere situatie bevinden.

Contractuele uitzonderingen

Het voorschrift van art. 1385 BW is niet van dwingend recht en er zijn dus contractuele uitzonderingen mogelijk op de regel.

Dergelijke clausule wordt omschreven als een eigendomsvoorbehoud.

Aldus zal het eigendomsrecht pas overgaan op het moment dat de partijen daartoe hebben aangewezen. In de meeste gevallen zal dit samenvallen met de levering, maar ook een ander tijdstip is perfect contractueel te bepalen (bijvoorbeeld bij volledige betaling van de koopprijs).

Rechtspraak

  Leveringsclausule geen eigendomsvoorbehoud

  De eigendomsoverdracht bij koop vindt plaats van zodra er tussen partijen overeenstemming is over de zaak en de prijs (art. 1583 B.W.). Het contractueel beding ‘betaling bij levering’ (‘cash on delivery’, ‘payable at sight’) maakt niets anders uit dan een bevestiging van de inhoud van art. 1612 B.W. en kan niet worden gelijkgesteld met een beding van eigendomsvoorbehoud, noch met een verkoop op termijn wat de eigendomsoverdracht betreft.

  Bekijk de uitspraak op 18 augustus 1970

  Geen zakelijke indeplaatsstelling bij verkoopbelofte

  Een verkoopbelofte wordt doelloos, wanneer het voorwerp daarvan teniet is gegaan voordat de optie is uitgeoefend. De schuldeiser kan enkel aanspraak maken op de zakelijke indeplaatsstelling, volgens artikel 1303 van het Burgerlijk Wetboek, als hij een recht op de zaak bezit.

  De belover heeft door het geven van een verkoopbelofte geen recht op een schadevergoeding op het voorwerp daarvan, m.n. een gebouw dat is tenietgegaan, met toepassing van voornoemd artikel 1303 BW.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14