Nummer met lokaal tarief

Eigendomsvoorbehoud

Leveringsclausule geen eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht bij koop vindt plaats van zodra er tussen partijen overeenstemming is over de zaak en de prijs (art. 1583 B.W.). Het contractueel beding ‘betaling bij levering’ (‘cash on delivery’, ‘payable at sight’) maakt niets anders uit dan een bevestiging van de inhoud van art. 1612 B.W. en kan niet worden gelijkgesteld met een beding van eigendomsvoorbehoud, noch met een verkoop op termijn wat de eigendomsoverdracht betreft.

Meer Lezen

Geen zakelijke indeplaatsstelling bij verkoopbelofte

Een verkoopbelofte wordt doelloos, wanneer het voorwerp daarvan teniet is gegaan voordat de optie is uitgeoefend. De schuldeiser kan enkel aanspraak maken op de zakelijke indeplaatsstelling, volgens artikel 1303 van het Burgerlijk Wetboek, als hij een recht op de zaak bezit.

Meer Lezen