Nummer met lokaal tarief

Voorschot

Onderlinge verbreking koop en terugbetaling voorschot

De ontbinding van een koop ex tunc heeft als gevolg dat reeds betaalde voorschotten van de koopprijs moeten teruggegeven worden. 

Wanneer partijen de koopovereenkomst met onderlinge toestemming beëindiging (“verbreken”), werkt de beëindiging in principe enkel ex nunc, behoudens wat betreft voorschotten. 

Meer Lezen

Verkoper moet voorschot en intresten terugbetalen na vervallen koopbelofte

Tussen de partijen is nooit een koop-verkoop gesloten – met alle gevolgen van dien. De verkoper is bijgevolg wettelijk verplicht tot terugbetaling van het door de kandidaat-koper betaalde voorschot dat zij (via haar makelaar) heeft ontvangen. De verkoper kan aan deze wettelijke verplichting geen voorwaarden verbinden (om haar eigen rechtspositie veilig te stellen, inzonderheid ten aanzien van de fiscus en/of eventuele latere derdeverkrijgers van het goed

Meer Lezen