Nummer met lokaal tarief

Medische fout

Schade door fout tandarts

Met de LANDSBOND is het hof het eens dat geen speculatieve veronderstellingen kunnen worden gemaakt. De schade die het gevolg is van de concrete situatie die zich heeft voorgedaan, namelijk het ziekteverloop van wijlen mevrouw D. zoals dit het gevolg is geweest van de fout van tandarts D. B., komen voor vergoeding in aanmerking. Volgens het hof leidt het geen twijfel dat de medische behandeling heel anders en beperkter zou zijn geweest bij tijdige ontdekking. De gedane kosten zijn gemaakt omwille van het feit dat de kanker in een laat stadium werd vastgesteld en dit door de hiervoor weerhouden fout.

Vermits het gaat om het verlies van een kans, is tandarts D. B. voor 70% van de schade die het gevolg is van zijn fout, gehouden.

Meer Lezen

Informatieplicht bij sterilisatie

In de huidige stand van wetenschap en techniek wordt aangenomen dat er bij welke sterilisatietechniek ook steeds, zij het uiterst miniem, een risico op zwangerschap blijft bestaan. In die omstandigheden heeft de gynaecoloog geen resultaatsverbintenis aangegaan.
De gynaecoloog dient te bewijzen dat hij het echtpaar volledig en juist heeft geïnformeerd en meer precies dat er steeds een, zelfs maar minieme, kans bestond op zwangerschap. Hij kan zich daartoe niet beroepen op het feit dat hij een brochure heeft meegegeven, nu in deze brochure de sterilisatie als definitief wordt voorgesteld.
Door zijn fout heeft de gynaecoloog aan het echtpaar de kans ontnomen de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van een mogelijke zwangerschap. Het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade is daardoor bewezen.
Van morele schade is geen sprake omdat dit erop kan wijzen dat het kind als een last wordt beschouwd. Het vorderen van materiële schade heeft echter geenszins deze betekenis. Ouders zijn gerechtigd op de vergoeding van materiële schade die het gevolg is van zwangerschap, geboorte en opvoeding. Ook de medische kosten en de ongemakken verbonden aan de mislukte sterilisatie moeten worden vergoed.

Meer Lezen

Toezichtsfout chirurg

De geneesheer-chirurg blijft in alle omstandigheden de coördinator van het geheel der handelingen die tot gemeenschappelijk doel hebben, de zieke chirurgisch te behandelen.
De chirurg schiet op specifieke wijze te kort in zijn toezichtsopdracht door de mogelijkheid van een postoperatoir risico en het zich gebeurlijk voordoen daarvan, van de hand te wijzen.
De chirurg die niet alle middelen aanwendt om hem toe te laten een diagnose te stellen over de infectie en deze tijdig te lijf te gaan, begaat een fout.
De oorzakelijke daadkracht van een fout wordt niet uitgesloten door het feit dat deze fout alléén de schade niet zou vermogen te verwekken.
De fouten die bestaan in een nalaten, het is te zeggen in het feit van niet de specifieke houding aan te nemen die door de omstandigheden wordt opgedrongen (voorzorgs – controle – en veiligheidsmaatregelen), vervoegen de oorzakelijke daadkracht ten aanzien van de schade, wanneer er zich specifieke handelingen opdrongen die het ontstaan van de schade hadden kunnen voorkomen of die de schadelijke gang van zaken hadden kunnen doen wenden.

Meer Lezen

Medische fout schadevergoeding

Basis van de schadevergoeding wegens medische fout Een medische fout kan de aansprakelijkheid van de geneesheer of het ziekenhuis teweeg brengen, waardoor het slachtoffer recht

Meer Lezen

Slecht geplaatste prothese

Hof Antwerpen 18 november 2013, http://www.cass.be Uittreksel arrest In het attest van huisarts drs. M.M. M. van 12 augustus 2010 omtrent het verloop van de

Meer Lezen