Nummer met lokaal tarief

Aandelenoverdracht

Bescherming en afwerving cliënteel

Bescherming van cliënteel De bescherming van cliënteel is en blijft een heikel punt. Een onderneming wenst vanzelfsprekend haar cliënteel zo lang mogelijk te binden. Langs

Meer Lezen

Niet-concurrentiebeding overnameovereenkomst en kort geding

In casu zijn We prima facie beoordeeld van mening dat het geenszins zeker is dat het niet-concurrentiebeding opgenomen in de overnameovereenkomst, door de bodemrechter als geldig zal worden gezien. Immers is er niet alleen de vraag of een niet-concurrentiebeding over acht jaar niet overdreven is en wel de toets aan het principe van de vrijheid van handel, ingeschreven in artikel 7 van het decreet d’Allarde van 2-17 maart 1791, kan doorstaan. Maar bovendien blijft de vraag of het beding wel te rijmen valt met de bepaling van artikel 65 §2 alinea 4, 3° of artikel 65 §8 AOW 3 juli 1978 waar het niet-concurrentiebeding 12 maanden overstijgt terwijl bovendien de werkgever hier de arbeidsovereenkomst, anders dan om dringende redenen, heeft beëindigd.

Nu de rechten van hier onvoldoende onzeker zijn om een dermate zware sanctie als het verbod om een concurrerende activiteit op te starten te verantwoorden.

Meer Lezen

Origineel aandeelhoudersregister moet op de zetel blijven

Als in het kader van een gerechtelijke procedure de voorlegging van het aandeelhoudersregister wordt gevraagd, moet een afschrift in de vorm van een fotokopie gevorderd worden. De inzage van het origineel is niet mogelijk omdat dit een verplaatsing van het register zou vragen buiten de zetel, wat in strijd met de wet is.

Meer Lezen

Dagvaarding van de vennootschap om overdracht te registeren

De vennootschap kan de inschrijving van een overdracht of overgang van aandelen niet dwarsbomen zonder geldige grondslag. De aandeelhouder beschikt over een vorderingsrecht tegen de vennootschap om het aandelenregister bij te houden en alle door de wet voorgeschreven gegevens in te registeren. De nieuwe aandeelhouder kan de vennootschap in rechte dagvaarden.
De vennootschap kan evenwel de registratie weigeren wanneer blijkt dat de overdracht of overgang ongeldig is. Dan hadelt de vennootschap wel op eigen verantwoordelijkheid.

Meer Lezen

Aandelenregister van groot juridisch belang

Aandelenregister: hoeksteen van de vennootschap Sedert de afschaffing van de aandelen aan toonder, is het aandelenregister de hoeksteen van de meeste vennootschap met rechtspersoonlijkheid geworden. In

Meer Lezen

Vennoten VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk ongeacht schuld

Krachtens artikel 204 Wetboek van Vennootschappen zijn de vennoten onder firma hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap is geschied.

Vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al zijn deze ontstaan vóór het tijdstip van hun toetreding tot de vennootschap.

Meer Lezen