Nummer met lokaal tarief

Ongeval met vluchtmisdrijf

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Het aantal verkeersongevallen die gepleegd worden met vluchtmisdrijf is duizelingwekkend hoog. Volgens cijfers van Justitie werden in 2012 gemiddeld 200 vluchtmisdrijven per dag gepleegd.

Maar wat houdt het misdrijf ‘vluchtmisdrijf’ nu precies in? Wat indien men daarvoor vervolgd wordt? Wat als men het slachtoffer is van een ongeval met vluchtmisdrijf? Wie betaalt de rekening?

Wat is een vluchtmisdrijf?

Net zoals andere misdrijven omvat het misdrijf ‘vluchtmisdrijf’ een aantal bestanddelen, waaraan cumulatief moet voldaan zijn alvorens er daadwerkelijk van vluchtmisdrijf sprake is, met name:

1. Een wettelijk bestanddeel

Dit betekent niets meer dan dat er een wettelijke basis voor het misdrijf voorhanden moet zijn (geen straf zonder wettelijke basis). ‘Vluchtmisdrijf’ wordt omschreven en bestraft door artikel 33 van de Wet betreffende de Politie over het Wegverkeer:

“Met een gevangenisstraf en met een geldboete of met een van die straffen alleen wordt gestraft, elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een ongeval op een openbare plaats is geweest en hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.”

Ook voetgangers kunnen zich schuldig maken aan vluchtmisdrijf!

2. Een materieel bestanddeel

Hiermede wordt de fysieke actie van de betrokkene bedoeld, namelijk het verlaten van de plaats van het ongeval en de onttrekking aan de dienstige vaststellingen.

Belangrijk: Enkel de daadwerkelijke vlucht is strafbaar en niet de poging daartoe (Cassatie 29 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1291)!

3. Een moreel bestanddeel

De Wegverkeerswet vereist – naast het feit dat de dader kennis heeft van het ongeval – dat er een ‘bijzonder opzet’ aanwezig is in hoofde van de dader, zijnde de ‘kwade’ wil van de dader om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.

Als rechtstreekse of onrechtstreekse betrokken partij bij een verkeersongeval is men verplicht om ter beschikking te blijven van de verbalisanten voor eventuele ondervraging of andere vaststellingen die de persoon betreffen (zoals een alcoholcontrole), ook al staat het vast dat men geen schuld heeft aan het ongeval.

Is derhalve ook strafbaar:

  1. Een bestuurder die ter plaatse blijft, maar zich na de aankomst van de politie bedenkt en vooralsnog de vlucht neemt om zich te onttrekken aan de dienstige vaststellingen;
  2. Een betrokkene bij een verkeersongeval die gevlucht is om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken en die vervolgens terugkeert naar de plaats van het ongeval;
  3. De bestuurder die niks heeft gemerkt van het ongeval, die door een derde hierop gewezen wordt en op dat ogenblik de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.

Geen verwarring met het misdrijf ‘het niet ter plaatse blijven’

Dit misdrijf is verwant met het misdrijf ‘vluchtmisdrijf’, maar is in tegenstelling tot dit laatste slechts een overtreding.

Bij het misdrijf ‘niet ter plaatse blijven’ ontbreekt het bijzonder opzet om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken.

De dader van een vluchtmisdrijf

De dader van een vluchtmisdrijf stelt zich strafrechtelijk bloot aan diverse sancties volgens verschillende categorieën.

Art. 33 van de Wegverkeerswet regelt deze bestraffing.

U bent betrokken in een verkeersongeval en (één van) de andere betrokkene(n) is weggevlucht. Wat kan u doen?

  • In eerste instantie probeert u best nog vlug de nummerplaat van de betrokkene (deels) te noteren, alsook het type, het merk en de kleur van diens voertuig;
  • Vervolgens gaat u meteen op zoek naar eventuele getuigen en vraagt u hen om hun identiteitsgegevens. Desnoods kunt u hen vragen om even ter plaatse te blijven, zodat zij hun verklaring aan de politie kunnen geven;
  • U contacteert onmiddellijk de hulpdiensten indien er gewonden zijn én de politie;
  • U vergaart zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal ter plaatse (foto’s);
  • Daarna brengt u uw verzekeraar(s) en advocaat op de hoogte.

Meer informatie omtrent wat te doen na een verkeersongeval.

Schade na vluchtmisdrijf

1. Wat na het ongeval? Wie betaalt mijn schade?

De politie zal er alles aan doen om de betrokkene die gevlucht is, op te sporen en vervolgens te onderzoeken wie aansprakelijk is voor het ongeval. Ooggetuigen spelen vaak een belangrijke rol.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk:

1.a. de dader wordt gevonden

Als u geluk heeft, komt de betrokkene tot inzicht en geeft hij zichzelf aan.

Misschien wordt hij door de politie gevonden.

In dat geval zal de schade ofwel in der minne worden geregeld, ofwel gerechtelijk bij wijze van burgerlijke partijstelling.

1.b. er is geen dader gekend

Indien de betrokkene niet wordt gevonden, kan u misschien (een deel van) uw schade recupereren via uw omniumverzekering.

Indien de betrokkene niet wordt gevonden, kan u voor lichamelijke schade terecht bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF), wiens belangrijkste taak erin bestaat een schadevergoeding uit te keren aan verkeersslachtoffers die zich om welbepaalde redenen niet tegen een verzekeringsmaatschappij kunnen keren.

U zal echter als slachtoffer van een ongeval waarbij een niet-geïdentificeerd voertuig is betrokken, geen aanspraak kunnen maken op de uitbetaling van de door u geleden materiële schade door het GMWF.

De uitsluiting van de vergoeding van stoffelijke schade werd ingegeven om misbruiken te voorkomen.

2. Welke schadevergoeding

Welke schadevergoeding U zal ontvangen, hangt weer af van diverse factoren. Indien U ook lichamelijk gekwetst was, dient de schade nauwkeurig berekend te worden. Vaak zal de verzekeringsmaatschappij aandringen op een minnelijke medische expertise, omdat zij belang hebben de kosten te drukken.

U bent uiteraard niet verplicht om daarmee akkoord te gaan. Een minnelijke medische expertise biedt immers weinig waarborgen, maar is wel bindend voor de partijen! Een gerechtelijke expertise kan op dat vlak meer vertrouwen bieden aan het slachtoffer, die zeker is dat een onafhankelijke deskundige de schade zal vaststellen.

Cassier & Van Maldeghem Advocaten kan U natuurlijk bijstaan bij het bekomen van een volledige schadeloosstelling.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14