Nummer met lokaal tarief

Schadevergoeding na een verkeersongeval

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Het verloop van de afhandeling van uw schade zal verschillen naargelang de fase waarin u zich bevindt.

1. Schadevergoeding in de minnelijke fase – verzekeringen

Alvorens men als slachtoffer daadwerkelijk (volledig) zal vergoed worden, dienen er eerst enkele stappen te worden afgerond:

 • De aansprakelijkheid van de tegenpartij is bewezen
 • Het bestaan van uw schade is bewezen
 • De vaststelling van de omvang van uw schade is gefinaliseerd

Hiervoor wordt best een beroep gedaan op specialisten, namelijk geneesheren voor de lichamelijke schade en andere experten voor de materiële schade.

Een provisie?

Sommige verzekeraars keren het slachtoffer een bescheiden provisie uit. Dit kan soms zeer lang op zich laten wachten.

Conventie ‘onschuldige slachtoffers’?

Om de vergoeding van onschuldige slachtoffers van een verkeersongeval te versnellen in het kader van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA Auto, BA Familiale of BA Uitbating), hebben de meeste verzekeraars de overeenkomst ‘Onschuldige slachtoffers’ onderschreven.

Deze conventie heeft hoofdzakelijk tot doel ervoor te zorgen dat een onschuldig slachtoffer (die dus op geen enkele manier aansprakelijk is voor het ongeval) zich tot een verzekeraar kan wenden, die binnen een termijn van 3 maanden na de aanvraag moet overgaan tot vergoeding.

Het finale debat omtrent de aansprakelijkheid voor het ongeval, zal naderhand door de betrokken verzekeraars gevoerd worden, die de uiteindelijk afrekening onderling zullen moeten vereffenen.

In eerste instantie proberen de verzekeraars onderling tot een oplossing te komen.

De verzekeraars betwisten vaak – geheel ten onrechte – de aansprakelijkheid van elk van hun respectieve verzekerden, met de nodige vertraging en frustraties tot gevolg, zodat u als slachtoffer op den duur geneigd bent om eender welke vergoeding te aanvaarden, nu u ondertussen al heel wat kosten heeft moeten voorschieten.

Veelal worden door verzekeringsmaatschappijen tevens eenzijdig opgestelde “expertiseverslagen” gegenereerd door “hun experts”, hetgeen eveneens tot nodeloze vertraging aanleiding geeft en dewelke veelal compleet nutteloos zijn, nu deze expertises niet tegensprekelijk verlopen zijn.

Finaal schotelen verzekeringsmaatschappijen hun verzekerde een “regelingsvoorstel of dading” voor, zonder uitleg, maar met het eenvoudig verzoek dit te ondertekenen en terug te sturen.

Sommige verzekeraars gaan nog verder door bij hun verzekerde (slachtoffer van een ongeval!) druk te zetten en een zeer korte termijn aan het “regelingsvoorstel” te koppelen.

Deze “voorstellen” of “dadingen” blijken in het overgrote deel van de gevallen noch volledig, noch (juridisch) correct onderbouwd te zijn. Dit leidt er in de praktijk toe dat verzekeraars er “goedkoop” vanaf komen.

Dit alles met de nodige vertraging en ten koste van U, het slachtoffer!

Bevindt u zich in één van deze gevallen of twijfelt u aan de correcte behandeling van uw dossier?

U kan te allen tijde een gespecialiseerde advocaat onder de arm nemen om u bij te staan in de ‘minnelijke afhandeling’ van uw verkeersongeval.

Meestal zal dit zelfs kosteloos kunnen geschieden, nu de meeste polissen in een rechtsbijstandsverzekering voorzien.

U heeft altijd het recht om uw advocaat vrij te kiezen, de poging van uw verzekeringsmaatschappij om u “hun” (goedkopere) advocaat op te dringen, ten spijt.

Cassier & Van Maldeghem advocatenkantoor is gespecialiseerd in de afhandeling van burgerlijke belangen na een ongeval. Het belang van u als slachtoffer is het enige dat wij met de grootste inzet verdedigen. Wij staan dan ook graag tot uw dienst!

 Als specialisten waken wij over een kwaliteitsvolle behandeling van uw verzekeringsdossier, door er onder meer op toe te zien:

 • Dat alle expertises tijdig én tegensprekelijk verlopen
 • Dat de in uw dossier ontvangen briefwisseling stipt en correct wordt beantwoord
 • Dat de verjaring in de gaten wordt gehouden
 • Dat de voorgestelde schadevergoeding correct werd berekend
 • Dat uw dossier met de nodige diligentie wordt behandeld en nutteloze vertraging wordt vermeden

2. Een schadevergoeding tijdens de gerechtelijke fase

Indien er geen akkoord kan bereikt worden tussen de verschillende partijen, zal de Rechtbank over het bestaan en de omvang van uw schadevergoeding moeten beslissen.

U zal blijkens uw rechtsbijstandsverzekering kosteloos het advies kunnen inwinnen van een advocaat naar uw keuze.

Uw advocaat zal dan uw zaak voor de rechtbank aanhangig maken, hetgeen op verschillende manieren kan gebeuren.

De meest voorkomende manier is middels burgerlijke partijstelling.

Uw persoonlijke aanwezigheid op de zitting is niet nodig indien u een advocaat namens u laat verschijnen.

De praktijk van Cassier & Van Maldeghem advocaten bestaat erin om bij de aanvang van de gerechtelijke procedure, naast het instellen van de vordering tot het bekomen van een schadevergoeding:

 • Een passende provisie te vorderen, zodat u reeds gedeeltelijk kunt gecompenseerd worden voor de door u betaalde kosten voortvloeiend uit uw lichamelijke letstels;
 • Een gerechtelijke expertise uit te lokken ter bepaling van de materiële schade;
 • Tevens een gerechtelijke expertise uit te lokken indien u lichamelijke schade heeft geleden en uw tegenpartij het bestaan van de schade en/of de hoegrootheid van de door u gevraagde schadevergoeding betwist;
 • De door u geleden schade nauwkeurig – met inachtneming van de indicatieve tabel en de heersende rechtspraak – te begroten, zodat u een alomvattende vergoeding bekomt;
 • Tot slot alle stappen te ondernemen om de aan u toegekende schadevergoedingen te recupereren lastens uw tegenpartij of diens verzekeraar.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14