Nummer met lokaal tarief

Regresvordering na dronkenschap

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Veroordeling wegens dronkenschap

U werd door de Politierechtbank onder andere veroordeeld wegens dronkenschap?

Uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid heeft dan een wettelijk recht op verhaal (ook regres genoemd) voor de sommen die aan de benadeelde werden uitgekeerd, dat geformuleerd wordt als volgt:

“De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekerde, dader van het schadegeval die het schadegeval veroorzaakt heeft door één van de volgende gevallen van grove schuld: rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.”

Verschil met alcoholintoxicatie

Dronkenschap mag niet verward worden met alcoholintoxicatie.

Bij alcoholintoxicatie heeft u meer alcohol in uw bloed/adem dan de wettelijk toegelaten norm.

Dronkenschap impliceert (doorgaans) altijd alcoholintoxicatie, doch niet omgekeerd.

Er is slechts sprake van dronkenschap, wanneer de bestuurder niet meer de aanhoudende beheersing over zijn daden bezit. Men spreekt van ‘dronkenschap’ indien men niet langer over de nodige lichaamsgeschiktheid en rijvaardigheid beschikt om zijn voertuig op behoorlijke wijze te besturen.

 

Indien uw verzekeraar met succes regres wil uitoefenen, moet deze bewijzen dat u in een staat van dronkenschap verkeerde.

Uw verzekeraar zal het strafdossier uitpluizen en zich steunen op onder andere de klinische vaststellingen, de graad van alcoholintoxicatie, het ongevalsverloop, overige vaststellingen zoals een onvaste gang, gebrekkige oriëntatie in tijd en ruimte, enzovoort.

 

Uw verzekeraar is daarbij niet gebonden door de strafrechtelijke kwalificatie die door de Rechter aan de feiten werd gegeven!

Dit betekent dat uw verzekeraar vooralsnog kan proberen om het bewijs van dronkenschap te leveren, niettegenstaande het Openbaar Ministerie u niet voor dronkenschap heeft vervolgd.

Omgekeerd, zal een vrijspraak door de Politierechter wegens dronkenschap uw verzekeraar er niet van weerhouden om tegen u een regresvordering in te stellen, waarbij zij er alles aan zal doen om de staat van dronkenschap in uwen hoofde te bewijzen.

Bewijslast dronkenschap en oorzakelijk verband

De bewijslast van uw verzekeraar beperkt zich evenwel niet tot de staat van dronkenschap. Uw verzekeraar dient eveneens het bewijs te leveren dat er tussen deze staat van dronkenschap en het ongeval een oorzakelijk verband bestaat.

Het feit dat de Politierechter afzonderlijke straffen heeft uitgesproken wegens het rijden onder invloed en alcoholintoxicatie enerzijds en wegens een andere overtreding op de Wegcode anderzijds, houdt niet in dat zulks met absolute zekerheid betekent dat de overtreding van de Wegcode de enige oorzaak van het ongeval zou geweest zijn.

De burgerlijke rechter die uitspraak moet doen over de door uw verzekeraar ingestelde regresvordering, is derhalve niet gebonden door hetgeen de Politierechter op strafrechtelijk  vlak heeft geoordeeld.

Vandaar dat het inschakelen van professionele hulp essentieel is. Onze advocaten zullen bijvoorbeeld, in geval van een dagvaarding houdende onder andere alcoholintoxicatie en/of dronkenschap, uw verzekeraar in de procedure voor de Politierechtbank betrekken, zodat het vonnis deze laatste wél tegenwerpelijk wordt en de kans dat uw verzekeraar succesvol een regresvordering zal kunnen instellen, veel kleiner wordt. Dit uiteraard indien u voor dronkenschap bent vrijgesproken.

Kan de verzekeraar altijd een regresvordering instellen?

In principe wel.

Desalniettemin zijn er een aantal argumenten die kunnen worden ingeroepen alvorens in te gaan op het voorwerp van de regresvordering.

Zo dient steeds te worden nagegaan:

  • Of de vordering van uw verzekeraar niet verjaard is;
  • Of uw verzekeraar tijdig én correct diens intentie om tot regres over te gaan, kenbaar heeft gemaakt.

Deze kennisgeving is aan bepaalde vervaltermijnen en voorwaarden onderworpen.

Indien met succes wordt aangetoond dat uw verzekeraar ‘voortijdig’ kennis heeft gegeven van diens intentie om regres uit te oefenen, zal diens vordering worden afgewezen.

Een mooie illustratie dienaangaande betreft een vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 18 oktober 2000:

De Politierechter bevestigde het principe dat de verzekeraar diens daadwerkelijke intentie om tot regres over te gaan, tijdig kenbaar dient te maken, op straffe van verval.

De Politierechter voegde daaraan toe dat een brief van de verzekeraar waarin deze stelde dat er mogelijks regres zou worden uitgeoefend, indien later uit het strafdossier zou blijken dat er een regresgrond aanwezig zou zijn, niet gelijk te stellen valt met de door de wet vereiste tijdige kennisgeving.

Verweermiddelen tegen de regresvordering

Veronderstel dat de dronkenschap werd bewezen: heeft u nog verweermiddelen tegen de regresvordering van uw verzekeraar?

Uw advocaat kan in voorkomend geval bijvoorbeeld:

  • Opwerpen dat er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid voor het ongeval, zodat uw verzekeraar niet alles op u kan verhalen;
  • Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de dronkenschap en het ongeval betwisten;
  • De omvang van de schade betwisten.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14