Nummer met lokaal tarief

Voorbeeld brief aansprakelijk stelling

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Aansprakelijke partij

Wil U zich tegen een aansprakelijke partij richten met een vraag tot schadevergoeding? De eerste stap hiervoor is een brief voor aansprakelijkstelling.

Wat U uiteraard eerst moet nagaan is welke partij gehouden is de schade te dragen. Dit is vaak een evidente zaak wanneer het bijvoorbeeld een verkeersongeval betreft waarbij slechts 2 wagens betrokken zijn en waarvan geweten is wie de bestuurders waren.

Anders wordt het wanneer juridische constructies betrokken zijn of de wettelijke regels de aansprakelijkheid bij een bepaalde derde partij leggen. Laat U in dit geval steeds professioneel bijstaan door een advocaat. In sommige gevallen is het essentieel dat U de juiste partij aanschrijft en kan het bekomen van enige schadevergoeding er zelfs van afhangen.

Welke schadevergoeding?

De tweede vraag die U zich moet stellen, is op welke schadevergoeding U recht heeft. De vergoeding zal afhangen van de rechtsregels waaronder het voorval ressorteert. Is het bijvoorbeeld een arbeidsongeval, dan zal het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht de schaderegeling voorzien. Is het een verkeersongeval, dan wordt de schade berekend volgens het burgerlijk recht.

Ook hier is het aan te raden een advocaat te raadplegen om het maximale uit de schadevergoeding te halen.

Soms kan U volstaan met de vermelding dat er schade is opgelopen en later de schade in concreto nog begroten.

Het schadeverwekkende feit

Om geldig te zijn moet U precies het schadeverwekkende feit (of feiten) vermelden. Daarbij is het zeker belangrijk dat U geen vermeldingen plaats die de aansprakelijkheid zouden terugleiden naar Uzelf. Opnieuw is een professioneel advies ten zeerste aan te raden, omdat de aansprakelijkheidsregels soms bijvoorbeeld bepaalde partijen van rechtswege aansprakelijk achten of net de aansprakelijkheid uitsluiten in specifieke situaties.

Verzekerd?

Het kan de moeite lonen om na te gaan of U zelf verzekerd bent voor het schadefeit of zelfs te weten te komen of de aansprakelijke partij voor dat feit een verzekering heeft.

Uw eigen verzekering kan U in de eerste plaats bijstand verlenen bij het opstarten van het schadedossier en eventueel contact leggen met de verzekering van de andere partij.

Ook hier is het advies echter dat U zich best onafhankelijk laat bijstaan, zodat U de kansen op de grootste schadevergoeding behoudt.

De verzekering van de aansprakelijke partij in kennis stellen van het feit kan dan weer de behandeling van Uw schade-eis bespoedigen.

Schade laten vaststellen

Vaak doen zich bewijsproblemen voor met betrekking tot de opgelopen schade. In dat geval kan het raadzaam zijn vaststellingen te laten doen. Hiervoor zijn verschillende opties, dit kan eenzijdig (d.m.v. foto’s of een eigen deskundige) of tegensprekelijk (hetzij bij wederzijds akkoord, hetzij via de rechtbank of een buitengerechtelijke instantie).

Verstuur de brief tot aansprakelijkstelling alleszins per aangetekende post, zodat U een bewijs heeft dat U de brief verzonden heeft.

Voorbeeld

[Identiteit aansprakelijke partij (voor een rechtspersoon vermeldt U best het ondernemingsnummer]

[Datum en plaats]

Geachte,

Bij deze wil ik U aansprakelijk stellen voor de schade die door [x] werd toegebracht op [xx/xx/xxxx] te [y].

De feiten zijn met name: […]

Ik begroot deze schade momenteel op [x] euro (1 euro provisioneel indien de schade nog niet te begroten is).

Bij deze nodig ik U uit om de schade tegensprekelijk te komen vaststellen. Gelieve mij per kerende en schriftelijk een voor U passende datum binnen de 7 kalenderdagen vanaf dagtekening dezer  voor te stellen.

Indien U verzekerd bent voor de schade, gelieve aangifte te willen doen en mij de coördinaten te bezorgen.

Dank bij voorbaat.

[Uw gegevens en handtekening]

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14