Nummer met lokaal tarief

Slachtoffer verkeersongeval

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Als slachtoffer van een verkeersongeval is de schade die U heeft opgelopen te verhalen op de aansprakelijke bestuurder.

Registratie als slachtoffer

Het is van belang dat U zich als benadeelde van een verkeersongeval onmiddellijk meldt en laat registeren.

Indien U zelf met een motorvoertuig betrokken was, zal dit kunnen geschieden door hetzij het opstellen van het ongevallenformulier, hetzij via verklaring voor de politiediensten die desgevallend de feitelijke vaststellingen van het verkeersongeval ter plaatse doen.

Is dit niet gebeurd, dan dient U zich zo snel mogelijk te melden bij uw eventuele verzekeraar en de politiediensten om aangifte te doen.

Verzamel zo veel mogelijk bewijsstukken van het ongeval en de gevolgen daarvan.

Het kan nuttig zijn door een arts zo spoedig mogelijk de opgelopen verwondingen te laten vaststellen.

Rechtsbijstand

Vaak zal de verzekeraar BA van Uw motorvoertuig in rechtsbijstand tussenkomen in dergelijke procedures en een advocaat aan het dossier toewijzen.

Het contact met Uw raadsman is in deze materies echter van cruciaal belang. Daar waar de band met de standaard toegewezen advocaat van de verzekering vaak onbestaande of schriftelijk is, blijkt het grondig doornemen van het dossier met de cliënt vaak van doorslaggevend belang voor het correct opstellen van de vordering. Het hoeft niet benadrukt dat dit een wezenlijk verschil zal betekenen voor de uiteindelijk bekomen schadevergoeding.

Het is daarom aan te raden Uw recht op vrije keuze van raadsman in dergelijke dossiers uit te oefenen. Wij kunnen U bij dergelijke dossiers onmiddellijk bijstaan en alle rechten vrijwaren voor een optimaal resultaat.

Weigert de verzekeraar het dossier ten laste te nemen in rechtsbijstand dan kan U zich tot ons wenden voor een objectief advies aangaande de slaagkansen.

Conform het huidige art. 157 van de wet van 4 april 2014, de zogenaamde objectiviteitsclausule, zijn er verschillende mogelijkheden:

– Indien wij als advocaat het standpunt van de verzekeraar bevestigen dat het dossier geen slaagkansen heeft, dan worden de kosten voor deze raadpleging voor de helft terugbetaald aan de verzekerde.

Begint U als benadeelde toch een procedure, dan is de verzekeraar gehouden U de kosten en het ereloon van Uw advocaat te dekken, alsook de andere helft van de eerste raadpleging terug te betalen.

– Bevestigen wij als advocaat het standpunt van de verzekerde, dan is de verzekaar hoe dan ook gehouden om dekking te verlenen voor alle kosten en honoraria, inclusief deze van de eerste raadpleging.

Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de verzekeraar, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden zijn dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.

Onze ervaring is dat de verzekeraar in sommige gevallen onterecht de benadeelde van een verkeersongeval dekking wil verlenen. In dat geval is het absoluut noodzakelijk dat U een onafhankelijk advies inwint. U dient daartoe alle revelante informatie te verzamelen, waarna U een afspraak kan maken om de slaagkansen te evalueren.

Verloop tijdens de gerechtelijke fase

Na Uw registratie als benadeelde van een verkeersongeval wordt door het parket al dan niet beslist om de dader te vervolgen, indien deze gekend is.

Is de dader niet gekend, dan kan U zich mogelijks aanmelden bij het motorwaarborgfonds. Consulteer ons of U voldoet aan de voorwaarden hiertoe en voor de begroting van Uw schade.

Is de verantwoordelijke van het verkeersongeval gekend, dan zal het parket mogelijks beslissen om deze te vervolgen voor de politierechtbank.

In dat geval kan U zich burgerlijke partij stellen.

Wij zullen in dat geval alle schade in detail begroten in het verzoek tot burgerlijke partijstelling, waaraan door de politierechter akte wordt verleend.

Na het bepalen van de aansprakelijkheid zal de politierechter ook uitspraak doen over de burgerlijke vordering en de eis van de benadeelde van het verkeersongeval beoordelen.

In sommige gevallen is de aanstelling van een gerechtsdeskundige vereist om bv. de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. In deze gevallen wordt de zaak uitgesteld, doch U kan reeds provisies uitgekeerd krijgen ter dekking van de kosten.

Na de beoordeling door de politierechter volgt het vonnis waarin het schadebedrag al dan niet definitief wordt begroot.

Met dit vonnis kunnen wij vervolgens de schade recupereren bij de aansprakelijke derde.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14