Nummer met lokaal tarief

Aansprakelijkheid van de gemeente

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Principe van aansprakelijkheid

De gemeentelijke overheden staan in voor de (verkeers)veiligheid op de op hun grondgebied gelegen openbare wegen.

Wettelijke bronnen

Art. 1382 BW

Art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Art. 1383 BW

Art. 1383. Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

Art. 1384, 1ste lid BW

Art. 1384. Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

Art. 135 Nieuwe Gemeentewet

§ 1. [… (opgeh. Gemeentedecreet 15 juli 2005, art. 302, 123°, I: 1 januari 2007)]

[§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :
1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel;
2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;
3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen;
4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren;
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven. (verv. W. 27 mei 1989, art. 2, I: 1 juni 1989)]
[7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast. (ing. W. 13 mei 1999, art. 7, I: 20 juni 1999)]

Rechtspraak

  Uitlaat op de rijbaan is gebrekkige zaak

  Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken. Zie ook Cass. 31 oktober 2013, AR C.12.0628.N, AC 2013, nr. 570.

  De zaak dient in haar geheel een abnormaal kenmerk te vertonen. Dit kenmerk moet niet intrinsiek of blijvend zijn.

  Extrinsieke elementen kunnen ook in aanmerking genomen worden zoals bijvoorbeeld een grote mazoutvlek, dierlijk vet, olie enz. Het is echter niet verwijst dat deze elementen op de rijbaan kleven en hierin doordringen en de structuur van de weg aantasten;

  Een uitlaat die door onbekende omstandigheden op de rijbaan is terechtgekomen, maakt geen deel uit van de rijbaan, waardoor deze in haar normale structuur is aangetast en dus een abnormaal kenmerk vertoont. Het is niet vereist dat de structuur van de weg zelf is aangetast.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Aansprakelijkheid voor verzakking in de weg

  De verzakking in een grond toebehorende aan de gemeente, leidt tot de aansprakelijkheid van deze gemeente. De discussie over de grondslag van de aansprakelijkheid (artikel 1384, 1° B.W., art. 1382-1383 B.W. of artikel 135 Nieuwe gemeentewet) is daarbij niet relevant indien de burgemeester zonder voorbehoud verklaringen aflegt in verband met de aansprakelijkheid van de gemeente.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=166

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14