Nummer met lokaal tarief

Uitlaat op de rijbaan is gebrekkige zaak

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

(Opgenomen onder het artikel: Aansprakelijkheid van de gemeente)

Nr. C.14.0284.N

E. B.,

eiser,

tegen

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaamse minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn, met kantoor te 1000 Brussel, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 1,

verweerder,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 3 september 2013.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wet-boek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het is niet voldoende om een zaak als gebrekkig te beschouwen dat aan de zaak iets wordt toegevoegd waardoor schade ontstaat.
Vereist is dat de zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont.
Het abnormaal kenmerk moet geen intrinsiek kenmerk betreffen of een blijvend element zijn dat inherent is aan de zaak.
2. De appelrechters oordelen dat:
– op basis van een getuigenverklaring en de vaststellingen van de verbalisanten die de uitlaat aldaar konden terugvinden, blijkt dat de eiser over een uitlaat gereden is die op het wegdek lag waardoor hij de controle over zijn motor heeft verloren;
– ook al aanvaardt men dat in bepaalde gevallen op het wegdek terechtgekomen extrinsieke elementen de structuur van het wegdek kunnen aantasten, dan be-treft dit gevallen waarbij deze externe elementen gelet op hun samenstelling de structuur van het wegdek aantasten zoals bijvoorbeeld een grote mazoutvlek, dierlijk vet, olie enz., elementen die op de rijbaan kleven en hierin doordringen en alzo de structuur van de weg aantasten;
– de uitlaat die ingevolge onbekende omstandigheden op de rijbaan is terechtgekomen, geen deel uitmaakt van de rijbaan waardoor de rijbaan zelf in haar normale structuur wordt aangetast.
3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de rijbaan niet gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Leuven,
zitting houdende in hoger beroep.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 13 maart 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bij-stand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=476

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14