Nummer met lokaal tarief

Boete wegens niet vermelden identiteit bestuurder?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Boete ontvangen?

Vele ondernemingen ontvangen de laatste dagen een voorstel tot onmiddellijke inning ten bedrage van 509,06 EUR. Op het eerste zicht lijkt het om phishing te gaan, omdat de boete dermate absurd lijkt.

Niets is minder waar, het betreft het nalaten van de vennootschap om de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. Dit is het geval wanneer de nummerplaat van de wagen op naam van de onderneming staat.

Wat zegt de Wet over de verplichting tot identificatie?

Deze verplichting is namelijk voorgeschreven door art. 67ter Wegverkeerswet dat letterlijk daarover schrijft:

Artikel 67ter

Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. De Koning kan de formaliteiten bepalen die gevolgd dienen te worden bij de overmaking van de identiteit.

Indien de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder meedelen.

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als houder van de kentekenplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.

De politierechtbank van de plaats waar de overtreding werd gepleegd die aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van dit artikel, is bevoegd.

Wanneer de overtreding evenwel werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon die de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen heeft laten registreren, wordt de gebruikelijke bestuurder gelijkgesteld met de houder van de kentekenplaat en is artikel 67bis van toepassing.

De bestraffing bij overtreding vinden we terug onder art. 29ter Wegverkeerswet:

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 4 000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft, hij die de verplichtingen bedoeld in artikel 67ter niet nakomt. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Deze bedragen moeten nog vermenigvuldigd worden x8 (de zgn. opdeciemen).

Het parket tracht art. 67ter nu na verloop van ettelijke maanden in te roepen om retroactief een onredelijk hoge boete op te vragen door middel van een onmiddellijke inning van 509,06 EUR en zo omwille van een en dezelfde overtreding een dubbele boete te kunnen opvragen, wat absoluut ongehoord is.

Boete betwisten?

O.i. zijn er zeker argumenten om de boete te betwisten.

De Wet is namelijk o.a. onduidelijk over de procedure die moet gevolgd worden. Er staat enkel bepaald dat de mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd.

Bij onduidelijk in de Wet, kan U vrijgepleit worden. En zelfs al wordt Uw vennootschap toch veroordeeld, kan de Politierechtbank verzachtende omstandigheden in acht nemen, zodat de boete uiteindelijk lager is dan wat U nu bij de onmiddellijke inning moet betalen. De meeste verzekeringspolissen voorzien bovendien een optie rechtsbijstand, zodat U zich kan laten verdedigen door een advocaat.

Wij adviseren uiteraard wel om nu reeds, of zeker en vast n.a.v. de ontvangst van de onmiddellijke inning de identiteit van de bestuurder alsnog mede te delen!

Aangezien de regelgeving zo onduidelijk is, is het de verwachting dat het Hof van Cassatie zich over de kwestie zal uitspreken. Wordt dus zeker vervolgd!

 

 

Gerelateerde online diensten

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14