Nummer met lokaal tarief

Stakingsvordering

Stakingsprocedure

Wat is een stakingsprocedure Een stakingsprocedure wordt gebruikt wanneer op korte termijn het doen stoppen van een nadelige handeling of daad wordt nagestreefd. Het meest

Meer Lezen

Stakingsvordering op grond van huiszoeking op eenzijdig verzoekschrift

Met de stukken, bekomen na een rechterlijke uitspraak bij eenzijdig verzoekschrift, zonder dat enige waarborg verleend is omtrent het vertrouwelijk karakter en de vertrouwelijke behandeling van het materiaal, door de afstapping van een gerechtsdeurwaarder en een informatieanalist, in aanwezigheid van een personeelslid van de concurrent – voormalig werkgever, in het kantoor en de privé-woning van de concurrent – voormalig werknemer, wordt bij de beoordeling van de zaak geen rekening gehouden, wegens schending van artikel 8 EVRM.

De afwerving van cliënteel en van leveranciers van een concurrent is op zich geoorloofd. Zij vloeit voort uit de vrijheid van concurrentie.

De afwerving is pas onrechtmatig omwille van het doel dat ze beoogt dan wel omwille van de bijzondere omstandigheden waarin ze plaatsvindt.

De prospectie en de afwerving van cliënteel, personeel en leveranciers van een concurrent is in principe geoorloofd, zelfs wanneer dit gebeurt door een gewezen medecontractant. Het kan een ex-werknemer niet worden verboden gebruik te maken van de vorming, beroepskennis en ervaring die hij heeft opgedaan bij zijn vroegere werkgever. Het systematisch benaderen van het cliënteel dat hij voordien voor rekening van zijn ex-werkgever benaderde, is op zich niet onrechtmatig.
Een verkoper mag alles in het werk stellen om de klanten van zijn concurrenten in te palmen. Hij mag daarbij gebruik maken van de kennis die hij heeft verworven toen hij nog werkte bij zijn huidige concurrent, ook wanneer deze kennis betrekking heeft op diens klantenbestand (zie Overzicht van Rechtspraak, P. DE VROEDE en H. DE WULF ‘Algemeen handelsrecht en handelspraktijken 1998-2002′, T.P.R. 2005, nr. 212, blz. 226 – 227 en de rechtspraak waarnaar verwezen wordt).

Meer Lezen

Aanzetten tot verbreken bestelbon is oneerlijke handelspraktijk

Het is als concurrent ongeoorloofd en strijdig met artikel 93 WHPC om aan de klant van een andere verkoper te adviseren om de overeenkomst te verbreken en aan te bieden om de schade die hieruit voortvloeit, namelijk de advocatenkosten bij het voeren van een gerechtelijke procedure ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst, te betalen. Het aansturen op een verbreking van de overeenkomst die het cliënteel met de concurrent heeft afgesloten, door het cliënteel het aanbod te doen de gerechtskosten te betalen van een procedure die de verbreking van de overeenkomst zou kunnen meebrengen is een oneerlijke handelspraktijk

Meer Lezen

Handelsnaam heeft voorrang op geregistreerd merk

“De bescherming die aan de handelsnaam op basis van het eerste gebruik wordt verleend is niet beperkt tegen het verwarringstichtend gebruik door andere handelsnamen, maar wordt ook verleend tegen het gebruik van verwarringstichtende merken.” (zie J.Stuyck, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII Handels- en Economisch recht, Deel 2, Mededingingsrecht, A.Handelspraktijken, nr. 210, blz. 172).

Het is bijgevolg niet omdat een beeldmerk is aanvaard door het Benelux Merkenbureau, dat de appellante er zich niet zou kunnen tegen verzetten op grond van de handelspraktijkenwet wegens verwarringstichtend tegenover de eigen handelsnaam.

Meer Lezen

Merkinbreuk of niet?

Wat is een merk Een merk is een geregistreerd teken dat door de wet beschermd wordt. Dat is de vereenvoudigde definitie van wat het uitgangspunt

Meer Lezen