Nummer met lokaal tarief

Distributieovereenkomst

Inschrijving handelsagent in de kruispuntbank van ondernemingen

De commerciële directeur vordert op grond van de handelsagentuurwetgeving een uitwinningsvergoeding en betaling van een bonus. De manager betwist niet dat hij op het ogenblik van de dagvaarding niet in de KBO ingeschreven was voor de activiteit van handelsagent.

De inschrijving als handelsagent in de kruispuntbank van ondernemingen wordt niet beoogd door de door het Hof van Justitie geviseerde beperking. Noch het oude art. 14, vierde lid KBO-wet noch het nieuwe art. III.26, 52 WER onderwerpen het uitoefenen van de activiteit van handelsagent aan enige inschrijving in een specifiek voor handelsagenten bedoeld register. Bovendien blijkt uit niets dat de, vereiste van oud art. 14, vierde lid KBO/nieuw art. lll.26, 52 WER op enige wijze de geldigheid van de agentuurovereenkomst afhankelijk maakt van een inschrijving in de KBO. De vereiste van oud art. 14, vierde lid KBO.wet/nieuw art. lll,26, 52 WER doet ook op geen andere wijze afbreuk aan de bescherming die de handelsagent tegen zijn principaal geniet op grond van Richtlijn nr. 86/653.

De vordering van de manager is dan ook onontvankelijk.

Meer Lezen

Matiging niet-concurrentiebeding

Bij het geografisch toepassingsgebied dient te worden uitgegaan van het principe dat, waar een concurrentiebeding een (tijdelijke) beperking inhoudt van de professionele mogelijkheden van de agent, een dergelijke bepaling restrictief dient te worden geïnterpreteerd.

Meer Lezen