Nummer met lokaal tarief

Rijverbod in België

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Praktisch verloop

Wanneer u werd veroordeeld tot (onder andere) een rijverbod, zal u steeds door de politie in kennis gesteld worden van het ogenblik waarop uw rijverbod ingaat.

Deze kennisgeving geschiedt door middel van de betekening van het vonnis waarin u werd veroordeeld.

Vervolgens dient u zich samen met een door de politie ondertekend exemplaar van uw rijverbod én uw rijbewijs aan te bieden op de griffie van de Politierechtbank waar u werd veroordeeld.

Uw rijverbod gaat in op de 5de dag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend.

Voor de inlevering van uw rijbewijs heeft u dus 4 werkdagen de tijd.

Opgepast: Het gaat om een wettelijk vastgelegde termijn, die niet voor verandering vatbaar is!

Voorbeeld: U ontvangt in de loop van maandag de ondertekende kennisgeving. U zal zich dan ten laatste op vrijdag om 16u ter griffie moeten aanbieden. Uw rijverbod vangt aan op zaterdag om 00u00.

Indien er een ander rijverbod lopende is, zal uw “nieuw” rijverbod hierop aansluiten.

Na het verstrijken van de termijn van het rijverbod kunt u uw rijbewijs ophalen ter griffie. Indien u zulks niet persoonlijk kunt doen, aanvaarden de meeste griffies dat u hiervoor een volmacht aan een derde verleent.

Deze volmacht moet dan wel specifiek zijn en minstens de naam van deze ‘derde’ vermelden.

We bespreken kort de gevolgen van een rijverbod uitgesproken door de politierechtbanken van Gent en Antwerpen:

Rijverbod uitgesproken door de Politierechtbank te Gent

De praktijk wijst uit dat het vonnis 3 tot 4 maanden na het vonnis wordt betekend.

Kan ik de periode van mijn rijverbod kiezen?

Neen, dergelijke keuze is niet langer mogelijk, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld om medische redenen.

Uw vraag om de periode te kunnen kiezen dient zeer goed gemotiveerd te zijn.

Rijverbod uitgesproken door de Politierechtbank te Antwerpen

De praktijk wijst uit dat het vonnis ongeveer 2 maanden na het vonnis wordt betekend.

Kan ik de periode van mijn rijverbod kiezen?

Neen, dergelijke keuze is niet langer mogelijk, tenzij indien er een uitzonderlijke motivering voorhanden is.

De Politierechter zal rekening houden met onder meer de volgende voorwaarden:

  • De boete werd betaald;
  • Er werd geen rijverbod met herstelexamens opgelegd;
  • Het mag niet gaan om een rijverbod van langer dan 3 maanden.

Uw vraag om de periode te kunnen kiezen dient zeer goed gemotiveerd te zijn.

Rijverbod afhankelijk van een herstelonderzoek

Steeds vaker komt het voor dat de Politierechter een rijverbod heeft opgelegd en dat Deze het terugkrijgen van het rijbewijs afhankelijk heeft gesteld van het slagen voor herstelexamens, bestaande uit medische en psychologische proeven.

Hoe verlopen deze herstelproeven praktisch?

In geval de Rechter herstelproeven heeft opgelegd, zal u door het Parket een lijst van erkende instellingen toegestuurd krijgen en dit ten vroegste één maand na de betekening van het vonnis.

Het is vervolgens aan u om zo snel mogelijk aan het Parket te laten weten voor welke instelling u kiest.

Daarna zal het Parket de gekozen instelling op de hoogte brengen.

Indien u nalaat uw keuze mee te delen, zal het Parket zelf een instelling kiezen.

Wat houdt de psychologische proef in?

Aan de hand van de psychologische proef wordt nagegaan of u voldoende inzicht heeft in uw toestand, of u de hieruit volgende passende besluiten heeft genomen en deze in de praktijk toepast, opdat u voortaan op een veilige wijze aan het verkeer kan deelnemen.

Wat houdt de medische proef in?

Een arts zal onderzoeken of uw fysische en psychische staat in overeenstemming is met de medische normen.

Naargelang de testresultaten zal de arts moeten bepalen of u rijgeschikt bent, dan wel of uw rijgeschiktheid afhankelijk moet gemaakt worden van bepaalde voorwaarden en/of beperkingen.

Wanneer krijg ik mijn rijbewijs terug?

Wanneer de arts (na overleg met de psycholoog) oordeelt dat u voor de proeven geslaagd bent en de termijn van uw rijverbod verstreken is.

In voorkomend geval kan u uw rijbewijs afhalen ter griffie.

Waarom krijg ik een rijbewijs met beperkte geldigheid?

In dat geval heeft de arts besloten om een attest “geslaagd met beperkte geldigheid” af te leveren.

Met dat attest kunt u naar de griffie gaan, die u een rijbewijs met beperkte geldigheidstermijn zal afleveren.

Vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van dat rijbewijs zal u zich vervolgens bij dezelfde instelling moeten aanbieden teneinde een verlenging van de geldigheid van uw rijbewijs te kunnen bekomen.

Miskenning van een rijverbod

De sancties voor de miskenning van een rijverbod zijn aanzienlijk verzwaard.

Cassier & Van Maldeghem Advocaten kan U bijstaan bij de verdediging, door onder andere de aanwezigheid van verzachtende omstandigheden aan te voeren.

Volgende hypotheses zijn mogelijk:

  1. Ik heb gereden tijdens de periode van mijn rijverbod (artikel 48 Wegverkeerswet):
  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot één jaar;
  • En/of een geldboete van 3.000,00 EUR tot 12.000,00 EUR;
  • Een rijverbod van minstens 3 maanden tot ten hoogste 5 jaar, of voorgoed.

Deze gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

  1. Ik heb mijn rijbewijs niet binnen gebracht (artikel 49/1 Wegverkeerswet):
  • Een geldboete van 1.200,00 EUR tot 12.000,00 EUR;

Verzachtende omstandigheden

Indien er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kunt u vragen dat uw geldboete zou verminderd worden, evenwel zonder dat deze minder dan 6,00 EUR kan bedragen.

Herhaling

Wanneer er sprake is van herhaling binnen het jaar te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van een vorig vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, wordt de straf verdubbeld.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14