Nummer met lokaal tarief

Onmiddellijke intrekking rijbewijs

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Inleveren rijbewijs

De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is een maatregel die door het Openbaar Ministerie kan worden opgelegd (artikel 55 Wegverkeerswet).

Indien uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken, bent u ertoe gehouden om uw rijbewijs in te leveren en dit op verzoek van de politie, die op vordering van het Openbaar Ministerie dat de onmiddellijke intrekking heeft bevolen, handelt.

Indien u uw rijbewijs weigert in te leveren, mag en zal het Openbaar Ministerie de inbeslagname ervan bevelen.

Wanneer wordt de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bevolen?

Artikel 55 Wegverkeerswet somt de gevallen van onmiddellijke intrekking op.

Bijvoorbeeld:

 • In geval van vluchtmisdrijf;
 • In geval van zware alcoholintoxicatie;
 • Indien er duidelijke tekenen zijn van dronkenschap;
 • In geval een persoon de voorwaarden van het alcoholslot overtreedt;
 • In geval van drugsintoxicatie;
 • In geval van de onmogelijkheid tot uitvoering van de ademtest en ademanalyse;
 • Wanneer men meer dan 20 km per uur sneller rijdt dan toegelaten in de bebouwde kom, een zone 30, een schoolomgeving, een woonerf of een erf;
 • Wanneer men meer dan 30 km per uur sneller rijdt dan toegelaten op andere plaatsen.

Hoe lang duurt de onmiddellijke intrekking?

In principe zal u uw rijbewijs moeten inleveren voor een periode van 15 dagen.

Opgelet: de Rechter kan de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs met maximum 3 maanden verlengen, zulks indien het Openbaar Ministerie daarom verzoekt.

Deze verlenging kan door de Rechter nog éénmaal hernieuwd worden.

Weet dat de dag waarop uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingetrokken, als een ganse dag wordt beschouwd.

Bovendien is het zo dat indien de termijn van 15 dagen verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, de periode van intrekking eindigt op de laatste werkdag die deze 15de dag vooraf gaat.

Wanneer krijg ik mijn rijbewijs terug?

U krijgt uw rijbewijs terug in de volgende gevallen:

 • Indien de termijn van 15 dagen is verstreken, tenzij de Rechter de verlenging heeft bevolen;
 • Indien de verlengde termijn is verstreken;
 • Indien de Rechter geen verval van het recht tot sturen heeft uitgesproken;
 • Indien u de houder bent van een buitenlands rijbewijs, u daarbij niet voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen en u het grondgebied verlaat.

Het is ook mogelijk dat u uw rijbewijs vervroegd terugkrijgt, namelijk wanneer het Openbaar Ministerie de vervroegde teruggave beveelt, hetzij ambtshalve, hetzij op uw (gemotiveerd) verzoek.

U kan uw rijbewijs afhalen ter griffie van de Politierechtbank waar uw rijbewijs werd ingeleverd (door uzelf of door de politie).

Wat als ik mijn rijbewijs niet inlever?

Indien u weigert uw rijbewijs aan de politie af te leveren, riskeert u de volgende sanctie:

 • Een gevangenisstraf van één dag tot een maand;
 • En/of een geldboete van 60,00 EUR tot 3.000,00 EUR.

Wat in geval van verzachtende omstandigheden?

Indien er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kunt u vragen dat uw geldboete zou verminderd worden, evenwel zonder dat deze minder dan 6,00 EUR kan bedragen.

Wat in geval van herhaling?

Wanneer er sprake is van herhaling binnen het jaar te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van een vorig vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, worden de straffen verdubbeld.

Welke straf riskeert u indien u rijdt tijdens de periode van onmiddellijke intrekking?

De sancties hiervoor zijn terug te vinden in artikel 30 §3 en 4 Wegverkeerswet, namelijk:

 • Een gevangenisstraf van 3 maanden tot één jaar;
 • En/of een geldboete van 1.200,00 EUR tot 12.000,00 EUR;
 • Een rijverbod van minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar, ofwel voorgoed.

In geval van herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, worden de straffen verdubbeld!

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14