Nummer met lokaal tarief

Drugsgebruik in het verkeer

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettelijke basis

Artikel 37bis Wegverkeerswet bestraft drugs in het verkeer als volgt:

§ 1. Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro :

hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, wanneer de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter, § 1, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63, § 2 de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden :

 • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 • Amfetamine
 • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
 • Morfine of 6-acetylmorfine
 • Cocaïne of benzoylecgonine

 en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter, § 1, voor de speekselanalyse en in artikel 63, § 2, voor de bloedanalyse;”

 Opgelet: De in de wet genoemde geldboeten moeten nog vermenigvuldigd worden met 6 (= opdecimen)!

 Wordt tevens bestraft:

hij die een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van één van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;

hij die aan een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van gebruik van één van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, een voertuig toevertrouwt om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt; 

hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 61ter, § 1 en § 2, verboden is;

hij die, zonder wettige reden, geweigerd heeft zich te onderwerpen :

hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in het geval bedoeld in artikel 61quater, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.”

Herhaling of recidive?

In geval van herhaling binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, riskeert u:

 • Een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar;
 • En/of een geldboete van 2.400,00 EUR tot 30.000,00 EUR;
 • Een rijverbod van minstens 3 maanden tot ten hoogste 5 jaar, of voorgoed.

Herhaling na herhaling?

De gevangenisstraffen en geldboeten vermeld in geval van herhaling, worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling.

Het rijden onder invloed van alcohol of drugs is steeds een ernstige verkeersovertreding. Ons kantoor kan u bijstaan bij de verdediging voor de politierechtbank.

Procedure vaststelling drugs

De procedure bestaat uit drie fasen:

 1. De checklist (uiterlijke kenmerken)

Door middel van een algemene checklist wordt door de verbalisanten nagegaan of u als bestuurder uiterlijke kenmerken van recentelijk druggebruik vertoont.

Indien tenminste drie vakjes verdeeld over minstens twee verschillende rubrieken worden aangeduid, zal dit beschouwd worden als zijnde een indicatie van recent druggebruik en zal de politie overgegaan tot de tweede stap in de procedure.

Wat indien er een ongeval plaatshad?

In voorkomend geval is de politie gerechtigd om de eerste stap over te slaan en onmiddellijk over te gaan tot afname van een speekseltest ( = stap 2).

 1. Speekseltest

Een speekseltest houdt in dat u als bestuurder met een apparaat verschillende malen over uw tong wrijft.

Vervolgens toont het apparaat het resultaat. Dit duurt maximaal 12 minuten. In geval u positief test, zal het apparaat ook aangeven welke drug u heeft gebruikt.

Bij positief resultaat zal stap 3 van de procedure moeten worden gevolgd.

Sanctie:

Is uw speekseltest positief, dan zal de politie u een onmiddellijk rijverbod van 12 uur opleggen.

Na het verstrijken van die 12 uur kan u normaliter uw rijbewijs gaan ophalen, mits u een nieuwe speekseltest aflegt en deze negatief is.

Wanneer de speekseltest andermaal positief is of wanneer u deze weigert te doen, dan zal de politie uw rijbewijs opnieuw voor een periode van 12 uur intrekken.

Het is hierbij realitisch te vermelden dat de politie met het Parket contact zal opnemen, zodat tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs wordt overgegaan en dit voor een periode van 15 dagen.

 1. Speekselanalyse

Indien u als bestuurder een positieve speekseltest heeft afgelegd, zal een speekselstaal worden afgenomen die vervolgens ter analyse aan het labo wordt overgemaakt.

De speekselanalyse zal enkel als positief worden beschouwd, indien een welbepaalde norm wordt overschreden.

Belangrijk: Weet dat u te allen tijde het recht heeft om een tweede speekselstaal te laten afnemen en te laten analyseren.

Dit gebeurt evenwel op eigen kosten.

Wanneer wordt een bloedproef afgenomen?

In artikel 63 van de Wegverkeerswet worden de gevallen gestipuleerd waarin de politie zal beslissen tot het laten afnemen van een bloedproef.

De daartoe opgevorderde geneesheer zal dit doen indien:

 • De ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 milligram aangeeft per liter uitgeademde alveolaire lucht en een ademanalyse niet kan uitgevoerd worden;
 • Noch de ademtest, noch de ademanalyse konden uitgevoerd worden en de betrokkene duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich blijkbaar bevindt in een toestand zoals beschreven in artikel 35 Wegverkeerswet;
 • Noch de ademtest, noch de ademanalyse konden uitgevoerd worden en het niet duidelijk was of de betrokkene alcohol geconsumeerd had;
 • Er een stof teruggevonden is, zoals die beschreven staat in artikel 37bis, §1, 1°, waarvan het gehalte gelijk is, dan wel hoger dan het gehalte dat beschreven is in artikel 61bis, §2, 2°, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden;
 • Noch een speekseltest, noch een speekselanalyse kan worden uitgevoerd.

Opgelet: Wanneer de bloedproef wordt afgenomen op basis van de twee laatste punten (namelijk de bloedafname in verband met de stoffen beschreven in artikel 37bis Wegverkeerswet) zal de bloedanalyse bestaan uit een kwantitatieve bepaling op plasma. Deze analyse zal slechts in aanmerking worden genomen, voor zover deze boven of gelijk aan het gehalte is zoals beschreven in de volgende tabel:

Stof   Gehalte (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)                              1
Amfetamine                            25
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)                            25
Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine                            10
Cocaïne of Benzoylecgonine   25

Waar worden de testen afgelegd?

Volgens de Wegverkeerswet worden de testen afgelegd op ‘een openbare plaats’, zijnde openbare plaatsen die toegankelijk zijn voor een (al dan niet beperkt in omvang) publiek, zoals de openbare weg, maar ook bijvoorbeeld een openbare betaalparking.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14