Nummer met lokaal tarief

Wat is een alcoholslot?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het alcoholslot vindt men terug in artikel 37/1 Wegverkeerswet:

 “In geval van een veroordeling wegens overtreding van de artikelen 34, § 2, 35 of 36 kan de rechter, indien hij geen definitief verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt, voor een minimale periode van één jaar tot ten hoogste vijf jaar of voorgoed, de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot op voorwaarde dat deze als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 61quinquies, § 3 bedoelde omkaderingsprogramma. De rechter kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

Met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een periode van één jaar tot ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die is veroordeeld wegens overtreding van het eerste lid en een motorvoertuig bestuurt dat niet uitgerust is met een alcoholslot, of die als bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.”

De door de wet beoogde veroordelingen zijn onder andere:

 • Alcoholintoxicatie van 0,35 mg/l of 0,8 gr (artikel 34 §2)
 • Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef
 • Niet afgifte van het rijbewijs
 • Dronkenschap
 • Herhaling bij alcoholintoxicatie of dronkenschap

In welbepaalde gevallen kan de Strafrechter bij wijze van sanctie opleggen dat de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder zal beperkt worden tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Er werd geen definitief rijverbod uitgesproken
 • De bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel in uw voertuig dat het starten van uw motor zal verhinderen zodra de hoeveelheid alcohol in uw adem groter of gelijk is aan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of UAL ( = de concentratie van alcohol in uw adem).

Hoeveel kost een alcoholslot?

Helaas kunnen de kosten voor de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma aanzienlijk oplopen.

Het gaat om forfaitaire kosten die – afhankelijk van de duur van het omkaderingsprogramma – als volgt kunnen begroot worden:

 • 12 maanden: € 1210 BTW inbegrepen
 • 18 maanden: € 1331 BTW inbegrepen
 • 24 maanden: € 1452 BTW inbegrepen
 • 30 maanden: € 1573 BTW inbegrepen
 • 36 maanden: € 1694 BTW inbegrepen
 • 42 maanden: € 1815 BTW inbegrepen
 • 48 maanden: € 1936 BTW inbegrepen
 • 54 maanden: € 2057 BTW inbegrepen
 • 60 maanden: € 2178 BTW inbegrepen

Deze forfaitaire kosten omvatten bijvoorbeeld:

 • De kosten voor het uitvoeren van het programma
 • De kosten van het inleidend gesprek
 • De kosten van opleiding en vorming
 • De kosten voor de vastgelegde individuele begeleidingsgesprekken

Compensatie kosten omkaderingsprogramma met geldboete mogelijk?

De Strafrechter kan beslissen om de forfaitaire kosten van het omkaderingsprogramma geheel of gedeeltelijk te compenseren (in mindering te brengen van) met uw boete.

Voorwaarde: U moet al deze kosten voorafgaandelijk betaald hebben.

Wanneer u vervolgens een betalingsverzoek met betrekking tot uw geldboete ontvangt, kan de administratie de door u betaalde kosten in mindering brengen op de geldboete.

U moet de betaling uiteraard staven aan de hand van bewijskrachtige stukken!

Andere (niet-forfaitaire) kosten die eventueel nog ten gevolge van het omkaderingsprogramma  kunnen ontstaan, zijn ten laste van de overtreder en komen niet voor compensatie in aanmerking.

Doel van een alcoholslot?

Het doel van het alcoholslot op zich is duidelijk.

Evenzeer van essentieel belang is het omkaderingsprogramma omtrent het alcoholslot, hetwelk een belangrijk deel van de straf uitmaakt.

Het omkaderingsprogramma strekt ertoe om overtreders van bepaalde alcoholgerelateerde misdrijven tot inzicht te brengen, waardoor zij hun gedrag leren aanpassen.

Overtreders leren op die manier het gebruik van alcohol te scheiden van het besturen van een motorvoertuig.

Een alcoholslot is een investering op korte termijn. Eens het toestel uit uw voertuig is verwijderd, verdwijnt meestal ook het positieve effect ervan. Vandaar dat het omkaderingsprogramma zo belangrijk is. De combinatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma zorgt ervoor dat de positieve gevolgen van het alcoholslot permanent zijn.

De combinatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma werkt als volgt:

 • De directe werking van het alcoholslot

Het heeft geen zin om alcohol te consumeren. Indien u zulks tóch doet, zal uw wagen niet starten en geraakt u nergens.

Tenzij u uzelf graag straft, zal u gaandeweg moeten aanvaarden dat het nuttigen van alcohol in het verkeer een zinloze bezigheid is.

 • De indirecte werking van het alcoholslot

Op korte termijn zal u uw gewoontes (moeten) veranderen.

De praktijk heeft uitgewezen dat de aangeleerde gewoontes veelal ook blijven nadat het alcoholslot werd verwijderd.

Redenen daarvoor kunnen zijn:

 • Gunstige veranderingen op fysiek en psychisch vlak
 • Familiale, sociale en professionele contacten verlopen veel aangenamer
 • Financiële toestand is sterk verbeterd

 

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14