Nummer met lokaal tarief

Boetes dronken sturen

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Verkeersrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

U heeft bij een alcoholcontrole positief geblazen?

Het overschrijden van de wettelijk toegestane grens van alcoholintoxicatie is een zware overtreding.

De vraag is: is er enkel sprake van alcoholintoxicatie of ook van dronkenschap? Er bestaat wel degelijk een zeer belangrijk onderscheid tussen deze twee:

 • Alcoholintoxicatie: u kan hiervoor worden vervolgd indien u de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie heeft overschreden;
 • Dronkenschap: hiervan is sprake wanneer u dermate geïntoxiceerd bent, dat u de controle over uw daden bent verloren.

De mate van alcoholintxicatie is hierbij irrelevant. Sommigen zijn reeds dronken na 1 glas alcohol (dus zonder de toegelaten limiet van alcoholintoxicatie te overschrijden), terwijl anderen net heel veel moeten drinken om dronken te kunnen worden.

Alcoholintoxicatie

Uiteraard verschillen de straffen naargelang de mate waarin u onder invloed bent:

1. Overtreding: Van 0,5 tot 0,8 promille alcoholconcentratie in het bloed (of tussen 0,22-0,35 mg/l AOL)

Sanctionering:

 • Verplicht minimum 3 uur rijverbod
 • Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 170 euro
 • Bij doorverwijzing naar de Rechtbank kan de rechter een boete van 150 euro tot 3.000 euro opleggen, plus een rijverbod

2. Overtreding: Van 0,8 tot 1,01 promille alc. in het bloed (of tussen 0,35-0,44 mg/l AOL)

Sanctionering:

 • Onmiddellijk minstens 6 uur rijverbod
 • Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 400 euro
 • Bij gevaarlijk rijgedrag onmiddellijk rijverbod
 • Bij doorverwijzing naar de Rechtbank kan de Rechter een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen, plus een rijverbod

3. Overtreding: Van 1,00 tot 1,15 promille alc. in het bloed (of tussen 0,44-0,50 mg/l AOL)

Sanctionering:

 • Minimum 6 uur rijverbod
 • Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 550 euro
 • Bij gevaarlijk rijgedrag onmiddellijk rijverbod
 • Bij doorverwijzing naar de Rechtbank kan de Rechter een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen en een rijverbod van minstens 8 dagen tot hoogstens 5 jaar

4. Overtreding: Van 1,15 tot 1,5 promille alc. in het bloed (of tussen 0,50-0,65 mg/l AOL)

Sanctionering:

 • Een onmiddellijk rijverbod van minimum 6 uur
 • Bij gevaarlijk rijgedrag onmiddellijk rijverbod
 • Mogelijkheid tot een minnelijke inning van 1.200 euro
 • Bij niet-betaling zal u gedaagd worden voor de Rechtbank. De Rechter kan een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen en een rijverbod van minstens 8 dagen tot hoogstens 5 jaar

5. Overtreding: Meer dan 1,6 promille alc. in het bloed (of meer dan 0,65 mg/l AOL)

Sanctionering:

 • Een onmiddellijk rijverbod gedurende 15 dagen
 • Directe doorverwijzing naar de Rechtbank. De Rechter zal altijd een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen en een rijverbod van minstens 8 dagen tot hoogstens 5 jaar

6. Overtreding: Dronkenschap of soortgelijke staat door het gebruik van drugs of geneesmiddelen

Sanctionering:

 • Onmiddellijk rijverbod voor minstens 15 dagen
 • Directe doorverwijzing naar de Rechtbank
 • De Rechter zal een boete van 1.200 euro tot 12.000 euro opleggen, alsook een rijverbod. Bovendien zal de Rechter als voorwaarde stellen dat u slaagt in verschillende proeven en onderzoeken (medisch en psychologisch)

Dronkenschap

Dronkenschap mag niet verward worden met alcoholintoxicatie.

De overtreding ‘alcoholintoxicatie’ impliceert louter dat u meer alcohol in uw bloed hebt dan de toegestane limiet van alcoholintoxicatie.

Dronkenschap daarentegen is de toestand waarin iemand verkeert, waardoor die persoon op een onsamenhangende, onconventionele en irrationele wijze handelt en waarmede tevens komt vast te staan dat deze persoon de bestendige controle over diens handelen heeft verloren. Dit alle te wijten aan de consumptie van alcohol (of gelijkaardige stoffen).

Het misdrijf ‘dronkenschap’ wordt omschreven in en gesanctionneerd door artikel 35 Wegverkeerswet, hetwelk letterlijk bepaalt:

“Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.”

Concreet betekent dit dat – indien u voor dronkenschap wordt vervolgd en veroordeeld – de volgende straffen kunnen worden opgelegd:

 • Een geldboete van 200,00 tot 2.000,00 EUR (met opdeciemen 1.200,00 EUR tot 12.000,00 EUR)
 • Een rijverbod van minstens 8 dagen tot hoogstens 5 jaar
 • Herstelonderzoeken
 • Eventueel een alcoholslot

Wat in geval van herhaling?

Wanneer komt vast te staan dat u binnen de 3 jaar gevat wordt in een toestand van hetzij dronkenschap, hetzij alcoholintoxicatie van 0.5 of meer mg/l uitgeademde alveolaire lucht of een bloedanalyse van minstens 0.8 g/l, dan gelden zware straffen:

 • Een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar
 • En/of een geldboete van 2.400,00 – 30.000,00 EUR
 • Het verval van het recht tot sturen van 3 maanden tot 5 jaar, ofwel voorgoed (!)

Indien er een nieuwe herhaling wordt vastgesteld binnen de 3 jaar van de 2de veroordeling, dan worden de voormelde straffen en geldboeten VERDUBBELD.

Verkeersongeval veroorzaakt onder invloed

Alcohol is nog steeds een zeer belangrijke (mede)oorzaak van verkeersongevallen.

Alcoholmisbruik wordt zoals hoger beschreven zwaar bestraft.

Er gelden nog zwaardere straffen indien u een verkeersongeval heeft veroorzaakt, terwijl u dronken, dan wel geïntoxiceerd achter het stuur zat.

Daarenboven zullen nog zwaardere straffen worden uitgesproken indien u daarbij een verkeersongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt.

Een goede verdediging is dan ook essentieel. Ons kantoor kan u hierin bijstaan en minder zware straffen bekomen door middel van het aanwenden van bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden.

Volgende hypothese zijn mogelijk

 • Rijden onder invloed en verkeersongeval met louter materiële schade

In de veronderstelling dat u vervolgd wordt voor strafbare alcoholintoxicatie en/of dronkenschap, zullen de u opgelegde straffen identiek zijn alsof er geen verkeersongeval werd veroorzaakt.

Echter: De Strafrechter heeft steeds een beoordelingsvrijheid omtrent de hoegrootheid van uw geldboete. Indien u een zeer ernstig ongeval veroorzaakte, zal de Strafrechter eerder geneigd zijn om een zware straf uit te spreken.

 • Rijden onder invloed en verkeersongeval met gewonden

Hier liggen de zaken totaal anders.

Indien u dronken achter het stuur zat en u heeft een verkeersongeval met gewonden veroorzaakt, zal u dubbel gesanctioneerd worden.

U zal in voorkomend geval gestraft worden omwille van dronkenschap, alsook voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.

De relevante wetsartikelen:

Art. 419 Strafwetboek:

“Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro].
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

 Art. 420 Strafwetboek:

“Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft (met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden) en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen.
Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Indien u een verkeersongeval veroorzaakt wanneer u dronken achter het stuur zit, dan worden niet alleen de boetes voor alcohol verzwaard, maar ook de straffen voor het rijden onder invloed:

 • Bij een verkeersongeval met gewonden: een rijverbod van minimum 3 maanden, verplichte rijexamens en de mogelijkheid tot het opleggen van een alcoholslot.
 • Bij een verkeersongeval met dodelijke slachtoffers: een rijverbod van minimum 6 maanden, verplichte examens en de mogelijkheid tot het opleggen van een alcoholslot.

 Bovendien riskeert u dat uw verzekeraar de door hem uitbetaalde bedragen op u zal verhalen door middel van een regresvordering.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14