Nummer met lokaal tarief

Annuleren bestelling auto, veranda of zwembad

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Bestelling auto, veranda, keuken of zwembad bindend of niet?

Regelmatig doen zich gevallen voor waarbij een consument wenst af te zien van het bestelde product of dienst.

Wanneer een verkoop mondeling werd afgesloten, doen zich geen noemenswaardige problemen voor. De verkoper moet bewijzen welke modaliteiten de overeenkomst had. Indien de consument weigert af te nemen (en uiteraard niet erkend een product afgenomen te hebben), zal zich in hoofde van de verkoper een bewijsprobleem stellen. Boven de 375 EUR is overeenkomstig het burgerlijk wetboek zelfs verplicht een schritelijke overeenkomst verplicht.

In de meeste gevallen echter zal de consument reeds een document ondertekend hebben (vaak genaamd “bestelbon”), waarbij hij zich verbindt om het product in kwestie af te nemen.

Afhankelijk van de formulering, hebben deze documenten in principe de bindende kracht van een overeenkomst, na het verstrijken van een contractuele of de wettelijke (indien toepasselijk) bedenktermijn. Dit houdt ook in dat consumenten in principe deze overeenkomsten moeten eerbiedigen.

Dit zal alleszins niet gelden voor een offerte van de verkoper die door de consument niet is tegengetekend. Of een louter vrijblijvende prijsopgave die door de verkoper is opgesteld en waarbij de consument over een termijn beschikt om al dan niet op het voorstel in te gaan.

Eenzijdig annuleren

Het type-producten waar zich potentieel problemen voordoen, betreffen vooral geproduceerde goederen van enige waarde die zijn afgestemd op het gebruik ervan door de consument. Denk vooral aan de bestelling van een keuken, een veranda of zelfs een auto.

Consumenten die zich bedenken, wensen vaak de overeenkomst éénzijdig te annuleren / verbreken. Vaak kan dit volgens de contractuele voorwaarden niet, of enkel mits het betalen van een schadevergoeding.

De bedragen die dan door de producent/verkoper gevorderd worden, zijn vaak aanzienlijk.

Deze bedingen worden ook wel verbrekingsbedingen of opzegbedingen genoemd. Deze bieden de consument de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, mits betaling van een vooraf vastgesteld bedrag (vaak een percentage).

De vraag of deze verbrekingsbedingen wettelijk zijn, komt dan ook vaak terug in de jurisprudentie.

Nietigheid verbrekingsbeding

O.a. onder invloed van Europese richtlijnen (waaronder richtlijn 93/13/EEG en 2011/83/EU) is de reglementering omtrent onrechtmatige bedingen steeds strikter geworden.

Vooraf was er naar Belgisch recht reeds de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

De richtlijn van 5 april 1993 (93/13/EEG) bepaalt dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument de consument niet binden.

Een beding is oneerlijk indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort.

Deze toepassing van de goede trouw werd ook in eerdere rechtspraak, voor de inwerkingtreding van specifieke wetgevende initiatieven op het vlak van consumentenrechten, reeds toegepast.

Thans bestaan er dus strikt gereglementeerde normen waaraan dergelijke verbrekingsbedingen moeten voldoen.

Wanneer blijkt dat de daarin bepaalde vergoedingen onredelijk zijn, zal de geldigheid van dergelijke clausules aangevochten kunnen worden.>

Een arrest van het Hof van Beroep te Gent aangaande de annulatie van de bestelling van een keuken illustreert deze zienswijze.

Rechtspraak

  Verbrekingsvergoeding consument onwettig

  In een baanbrekend arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen op een beroep ingesteld door Cassier & Van Maldeghem Advocaten beslist dat een verbrekingsvergoeding ten aanzien van een consument onwettig is, wanneer deze enkel voorzien is in de algemene voorwaarden.

  Het Hof stelt vast dat overeenkomstig de consumentenwetgeving de consument behoorlijk in kennis gesteld moet worden over alle zwaarwichtige bedingen en dat deze duidelijk moeten toegelicht worden. Praktisch gezien worden verkopers dus verplicht om schadevergoedingen ed. niet meer weg te moffelen in de algemene voorwaarden maar deze zeer expliciet deel te laten uitmaken van het contract!

  Deze uitspraak is volledig in de lijn van de geest van de wetgeving op de consumentenbescherming en is dan o.i. een terechte toepassing van de wettelijke regels.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

  Aanzetten tot verbreken bestelbon is oneerlijke handelspraktijk

  Het is als concurrent ongeoorloofd en strijdig met artikel 93 WHPC om aan de klant van een andere verkoper te adviseren om de overeenkomst te verbreken en aan te bieden om de schade die hieruit voortvloeit, namelijk de advocatenkosten bij het voeren van een gerechtelijke procedure ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst, te betalen. Het aansturen op een verbreking van de overeenkomst die het cliënteel met de concurrent heeft afgesloten, door het cliënteel het aanbod te doen de gerechtskosten te betalen van een procedure die de verbreking van de overeenkomst zou kunnen meebrengen is een oneerlijke handelspraktijk.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

  Annulering bestelde auto bij laattijdige levering

  Het wordt niet betwist dat de wagen niet werd geleverd op de voorziene datum. Het staat vast dat de wagen niet kon geleverd worden op deze datum.

  Uit de overeenkomst blijkt dat de niet-naleving van de leveringstermijn aan de koper het recht geeft om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te verbreken. Door de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen heeft de koper dan ook gebruik gemaakt van zijn recht zoals dit hem contractueel is aangereikt.

  In de mate dat verkoper zou voorhouden dat de koper zich niet meer op dit recht kon beroepen vermits de wagen inmiddels was toegekomen, hoort het haar toe om dit aan te tonen, hetgeen zij nalaat te doen.

  De koper maakt geen enkele fout door één jaar te laten verstrijken tussen de annulatie en de betekening van het exploot van dagvaarding.

  Bekijk de uitspraak op 22 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14