Nummer met lokaal tarief

Nietigheid verkoopopdracht makelaar en commissie

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Principiële gevolgen van de nietigverklaring

De verkoopopdracht aan een makelaar kan om diverse redenen nietig verklaard worden.

Wanneer deze nietigheid wordt vastgesteld, moeten partijen in de toestand geplaatst worden, als ware er geen overeenkomst geweest. Dit principe houdt in dat de partijen moeten overgaan tot wederzijdse teruggave. Deze teruggave gebeurt normaliter in natura.

Gevolgen voor de commissie

Omdat de prestaties niet in natura kunnen teruggegeven worden, zal de rechter moeten oordelen of een restitutie bij equivalent mogelijk is.

Bij afwezigheid van andere mogelijke rechtsgronden wordt die restitutieplicht beheerst door de beginselen van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak.

De figuur van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak is een creatie van de rechtspraak en heeft geen specifieke wettelijke basis. Wel zijn door de praktijk verschillende voorwaarden gecreëerd om de toepassing van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak af te lijnen.

Het verrijkte vermogen moet het verarmde compenseren wanneer dit gebeurt is zonder een enige rechtvaardiging.

De toepassingsvoorwaarden zijn aldus:

 1. Een vermogen is verarmd.
 2. Er heeft een overeenstemmende verrijking plaatsgevonden van een ander vermogen.
 3. De verschuiving had geen rechtvaardiging.
 4. Het oorzakelijk verband tussen de verarming en de verrijking kan aangetoond worden.
 5. De verrijking/verarming had geen (andere) juridische grondslag

Om als grondslag te kunnen dienen voor de betaling van een makelaarscommissie dienen alle voorwaarden vervuld te zijn. Dit zal in de praktijk moeilijk te bewijzen vallen.

Weigering van teruggave van commissie?

Los daarvan bestaat het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio”. Volgens dit adagium kan de vordering tot teruggave geweigerd worden:

 1. hetzij wanneer de rechter van oordeel is dat de aan een van de contractanten toegekende teruggave de preventieve rol van de sanctie van de nietigheid in het gedrang zou brengen
 2. hetzij omdat hij meent dat de sociale orde vereist dat één van de medecontractanten zwaarder getroffen moet worden.

Elk geval dient dus aan dit principe getoetst te worden.

Rechtspraak

  Gevolgen voor commissieloon na vernietiging verkoopopdracht

  De feiten zijn als volgt: door een particulier wordt aan de vastgoedmakelaar opdracht gegeven om diens woning te verkopen. De afspraak wordt mondeling gemaakt en nadien per e-mail bevestigd door de makelaar:

  “Voor de goede orde bevestig ik u ons onderhoud betreffende verkoop van uw woning. Na 3.8 zal ik dus kunnen optreden als enig makelaar. De overeenkomst was dus 3% op de bekomen prijs + BTW. Betaalbaar bij ontvangst voorschot. Streefprijs onder de 7 miljoen.”

  Wanneer een geïnteresseerde koper zich aanbiedt, probeert de verkoper de koop achter de rug van de makelaar te sluiten.

  De eerste rechter verklaart de overeenkomst absoluut nietig, omdat de overeenkomst niet op schrift werd gesteld.

  Deze stellingname wordt in hoger beroep bevestigd. Het Hof herhaalt de principes terzake:

  • De nietigheid van de overeenkomst heeft in principe de restitutio in integrum tot gevolg. De contractanten moeten worden teruggeplaatst in de toestand waarin ze zich zouden bevinden ware de overeenkomst nooit gesloten. Zij kunnen bijgevolg hetgeen ter uitvoering van de nietige overeenkomst werd gepresteerd terugvorderen op grond van art. 1235 en 1376 B.W. De restitutie geschiedt in natura. Wanneer dit niet meer mogelijk is, door een equivalente vergoeding.”
  • In bepaalde gevallen en onder zekere voorwaarden kan de teruggave echter worden afgeremd door de werking van het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio”.
  • Toepassing van dit adagium zou volgens de eerste rechter in casu tot het onbillijke, zelfs onaanvaardbare resultaat leiden dat de verkoper, die overduidelijk allerlei manoeuvres heeft aangewend – tot het antidateren van de koopovereenkomst toe – om de makelaar niet te moeten vergoeding, in zijn opzet zou slagen. De eerste rechter heeft geoordeeld dat dit laatste zwaarder doorweegt dan het feit dat aldus aan de makelaar, ondanks de absolute nietigheid van de makelaarsovereenkomst, toch een vergoeding toekomt.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14