Nummer met lokaal tarief

Strafdossier

Onrechtmatigheid bewijs leidt enkel tot wering uit strafdossier

De medebeklaagden stelden dat hun recht op een eerlijk proces werd miskend doordat zij geen bijstand konden genieten van een raadsman tijdens hun initiële verhoren door de onderzoeksrechter op 7 en 8 juni 1999 en tijdens het verhoor op 21 juni 1999.

Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden geldt in personam. Een derde kan zich niet beroepen op de miskenning van die rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een verdachte of beklaagde die voor hem slechts een getuige is.

De onrechtmatigheid van het bewijs dat slaat op een medebeklaagde, die tijdens zijn vrijheidsberoving verklaringen aflegde zonder bijstand van een advocaat, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, maar enkel tot de gebeurlijke uitsluiting of ontoelaatbaarheid van dit bewijs en de wering daarvan uit het strafdossier. Het is aan de feitenrechter om te beslissen of deze feiten de bewijswaarde van deze bewijsmiddelen aantasten.

Meer Lezen

Inzage strafdossier

Samenstellen van het strafdossier Het strafdossier wordt samengesteld in de loop van het onderzoek door het parket of onder leiding van een onderzoeksrechter. In dit

Meer Lezen