Nummer met lokaal tarief

De betaling van de prijs

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Vastgoedrecht.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

De Woningbouwwet voorziet in voorschriften aangaande de betaling van de prijs.

Zo moet de overeenkomst de totale prijs vermelden, de wijze waarop de betaling moet gebeuren en daarnaast ook of de prijs al dan niet kan herzien worden.

Wat betreft de wijze van betaling, is de Woningbouwwet streng (artikel 10 Woningbouwwet). De regels zijn als volgt:

  • De verkoper of aannemer mag geen enkele betaling eisen of aanvaarden, onder welke vorm ook, voordat een geschrift werd ondertekend dat beantwoordt aan de bepalingen van artikel 7 van de Woningbouwwet;
  • Indien bij de ondertekening van voormelde overeenkomst een voorschot of handgeld wordt betaald, mag het bedrag ervan niet hoger zijn dat 5% van de totale prijs.

Opmerking: wanneer het een overeenkomst onder opschortende voorwaarde betreft, kan enig voorschot niet worden opgeëist, noch aanvaard worden!

  • Bij het verlijden van de notariële akte mag er slechts betaling geschieden van een som die – rekening houdend met het eventueel reeds betaalde voorschot of handgeld – gelijk zal zijn aan de prijs van de grond of het aandeel daarin dat verkocht wordt, verhoogd met de prijs van de reeds uitgevoerde werken.

Let op: de prijs van deze uitgevoerde werken moet goedgekeurd zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en een afschrift van deze goedkeuring moet bij de akte gevoegd worden;

  • Het saldo van de prijs der werken is in gedeelten opeisbaar vanaf de dag van het verlijden van de notariële akte en niet vroeger dan dat tijdstip. De gedeeltelijke betalingen mogen niet hoger zijn dan de prijs der uitgevoerde werken. De notaris moet strikt toezien op de naleving van deze regels.

 Opmerking: niet alle overeenkomsten dienen authentiek te worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de aannemingsovereenkomst. Desalniettemin aanvaardt de rechtspraak en rechtsleer dat dezelfde regels aangaande de betalingen dienen te worden nageleefd, maar dan vanaf datum ondertekening onderhandse overeenkomst.

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14