Nummer met lokaal tarief

De vrije keuze van advocaat bij de rechtsbijstandsverzekering

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Contracten.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Vrije keuze wettelijk verankerd

De wet landverzekeringsovereenkomst is ook van toepassing op verzekeringen waarbij rechtsbijstand aangeboden wordt.

Rechtsbijstand houdt in dat de verzekeraar juridische bijstand volledig of gedeeltelijk vergoedt. Deze rechtsbijstand is mogelijk bij afzonderlijke verzekering, maar kan ook opgenomen zijn bij verzekering van een ander risico (bijvoorbeeld in het geval van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen).

Vaak is het zelfs mogelijk dat de verzekerde geen kennis heeft van een rechtsbijstandsbepaling in de polis. Ga daarom altijd na, desgevallend via Uw makelaar, of rechtsbijstand in een bepaald geval voorzien is.

Belangrijk is ook te weten dat U als verzekerde een vrije keuze heeft om zelf een raadsman/advocaat aan te duiden. Dit principe staat expliciet in de wet landverzekeringsovereenkomst:

“Art. 92. Vrije keuze van raadslieden.
In elke verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moet uitdrukkelijk ten minste worden bepaald dat :
1° wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen;
2° telkens er zich een belangenconflict met zijn verzekeraar voordoet, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen.”

Vrije keuze in de praktijk

Het is echter courante praktijk dat de makelaar/verzekeraar U van deze mogelijkheid niet op de hoogte brengt.

In een onderzoek van testaankoop blijkt dat bij 20% van de ondervraagden geen vrije keuze van raadsman is gebeurd. De advocaat werd in die gevallen aangesteld door de verzekeraar.

De reden daartoe hoeft niet ver gezocht te worden.

Op elke mogelijk manier zal de verzekeraar kosten proberen te drukken. Verzekeraars proberen daarom goedkopere tarieven bij “gebonden” advocaten dan bij “vrije advocaten” te bekomen.

De praktijk leert dat de verzekerde in bepaalde gevallen zelfs niet eens de gelegenheid krijgt om zijn dossier mondeling uiteen te zetten, wat uiteraard zijn weerslag zal hebben op de kwaliteit van verdediging.

Het is daarom essentieel dat U bij aanvang zelf een gespecialiseerde raadsman zoekt die U bijstaat in de problematiek.

Al te vaak laat de verzekeraar de zaak immers aanslepen om een minnelijke regeling mogelijk te maken, maar daarbij gaat al te vaak zéér kostbare tijd verloren.

Eenvoudig kan verwezen worden naar verborgen gebreken bij koop of aanneming. Indien niet tijdig tegensprekelijke vaststellingen gedaan worden, dreigt in geval van een procedure de verkoper/aannemer vrijuit te gaan bij gebreke aan bewijs.

In dat geval zou U in principe de schade kunnen verhalen op de verzekeraar, maar dit is eerder theorie dan praktijk.

Daarom de gouden raak, stap eerst naar een advocaat in geval problemen zich voordoen. Deze zal zelf informeren bij makelaar/verzekeraar of de problematiek onder dekking van rechtsbijstand valt.

Op deze manier worden Uw belangen optimaal verdedigd

Rechtspraak

  Ook rechtsbijstand buiten procedure

  Artikel 4, eerste lid van richtlijn 87/344 heeft een algemene strekking en heeft ook een bindend karakter.
  Het Hof oordeelt dat een rechtsbijstandsverzekeraar dat de praktijk waarbij de verzekeraar via een eigen dienst juridische hulp biedt niet verhindert dat de rechtszoekende een vrij gekozen advocaat raadpleegt. De verzekeraar zal deze advocaat moeten vergoeden, zelfs indien de verzekeraar meent dat dit voorbarig zou zijn.
  De rechtsbijstandsverzekeraar kan de verzekerde dat recht niet contractueel verhinderen.
  Het maakt daarbij niet uit of de bijstand door een advocaat bij de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=267

Gerelateerde artikels

Nieuwe wet rechtsbijstandsverzekering

Ook rechtsbijstand buiten procedure

Kantoren

Gent

Brugsevaart 31

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Burg. Etienne Demunterlaan 5

1090 Jette

+32 (0)2 669 09 14