Nummer met lokaal tarief

Ex aequo et bono begroting van schade

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in Aansprakelijkheid.

Contacteer ons via het online formulier of bel ons kantoor te Gent, Antwerpen of Brussel.

Wat betekent ex aequo et bono

Wanneer het exacte bedrag van schade niet kan vastgesteld worden, mag de rechter zijn toevlucht nemen tot een billijke begroting van deze schade.

Deze begroting noemt wel ook wel “ex aequo et bono” (“volgens evenwicht en goed”).

Toetsing van de schadebegroting

Dit betekent niet dat de rechter volledig vrij spel krijgt om een schadevergoeding te bepalen. Het Hof van Cassatie voert nog steeds een zekere controle uit:

 1. Wanneer een partij een berekening heeft voorgesteld, moet de rechter de reden aangeven waarom deze berekening niet kan worden gevolgd.
 2. De rechter moet vaststellen dat het onmogelijk is om de schadevergoeding op een andere wijze te bepalen aan de hand van vaststaande beoordelingsgronden.

Ook belangrijk: een schadevergoeding volgens billijkheid is niet gerechtvaardigd wanneer er concrete gegevens bestaan voor een exacte begroting, maar een partij weigert of zelfs nalaat om deze gegevens voor te leggen waardoor de schade nauwkeurig kan vastgesteld worden, of zelfs om het ex aequo et bono te ramen bedrag zo exact mogelijk te bepalen.

Toepassingsgevallen ex aequo et bono begroting

Vele schadeposten zijn moeilijk, zoniet onmogelijk, om concreet te begroten. Het gaat bijvoorbeeld om:

Morele schade

Morele schade is de schade die niet rechtstreeks het vermogen van de benadeelde raakt en bij definitie niet in geld uitdrukbaar is. Toch zal de rechter deze schade in aanmerking kunnen nemen en zal hij deze noodzakelijkerwijze ex aequo et bono moeten begroten.

Soms wordt deze schade begroot op 1 enkele euro. Het doel daarvan is dan enkel de schuldigverklaring van de dader te verkrijgen en een principiële veroordeling.

Er is discussie of de vraag of ontoerekeningsvatbare, of handelingsonbekwame, personen recht hebben op een vergoeding wegens morele schade, omdat zij in bepaalde gevallen geen besef kunnen hebben van een moreel leed.

Het Hof van Cassatie beslechtte deze controverse door te oordelen dat het recht op een integrale vergoeding blijft bestaan, ook op het vlak van morele schade, zelfs wanneer de benadeelde niet in staat is te beseffen dat een schadevergoeding werd toegekend voor deze morele schade.

Verlies van een kans

Algemeen kan aangenomen worden dat de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad kan bestaan uit het verlies van een kans.

De schadebegroting is echter wel bijzonder problematisch in dat geval. Hoe moet een gunstige kans die verloren is gegaan door een foutieve gedraging beoordeeld worden?

De rechter zal in die gevallen een inschatting moeten maken van de waarschijnlijkheidsgraad dat het beoogde voordeel zich zou realiseren.

Ook moet het voordeel definitief vervallen zijn, zoniet wordt hypothetische schade vergoed. Wanneer echter vaststaat dat de kans verloren is, moet een schadevergoeding toegekend worden, omdat de schade dan zeker is in haar bestaan.

De rechter oordeelt in feite en dus onaantastbaar de waarde van de verloren kans. Dit kan aan de hand van twee aspecten:

 • De waarschijnlijkheidsgraad
 • De voordelen die de benadeelde mocht verwachten indien de kans zich had gerealiseerd

Uiteraard moeten alle overige vereisten voldaan zijn: er moet een fout begaan zijn die in oorzakelijk verband tot de schade staat.

Rechtspraak

  Morele schade gemis aan genegenheid wegens overlijden vader

  De benadeelde is een geestesstoornis in het statuut van verlengde minderjarigheid.

  Het Hof van Beroep stelde dat ondanks de geestesstoornis zij in staat was de genegenheid van haar vader te ervaren, maar niet om een verband tussen het verlies van deze affectie en een daartoe toegekende schadevergoeding. Het Hof kende 1 frank schadevergoeding toe wegens het ontbreken van het nodige besef waardoor de schadevergoeding de reële betekenis werd ontnomen.

  Dit arrest werd verbroken door het Hof van Cassatie dat oordeelde dat een schadevergoeding niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de getroffene in staat is te beseffen dat het toegekende bedrag dient ter vergoeding van de schade.

  Bekijk de uitspraak op 19 augustus 1970

  Schadevergoeding door einde onderhandelingen verkoop gebouw

  Er is geen overeenkomst gesloten tussen de partijen wanneer niet over alle essentiële – onontbeerlijke – punten van de overeenkomst, als dusdanig door de partijen weerhouden, overeenstemming werd bereikt.

  Aangezien partijen in de precontractuele fase nog niet gebonden zijn, staat het hen principieel vrij de onderhandelingen af te breken, op voorwaarde dat zij van die vrijheid geen misbruik maken en evenmin afbreuk doen aan een bij de wederpartij gewekt vertrouwen. Een dergelijke afbreuk ligt voor wanneer een partij vergevorderde besprekingen die bij de wederpartij een reële hoop op contractsluiting hadden gewekt, zonder geldige reden heeft afgebroken (W. van Gerven en S. Covemaeker, “Verbintenissenrecht”, ed. 2001, blz. 93 en 94).

  In voorliggende zaak heeft de koper zonder twijfel een reële hoop op contractsluiting gewekt. Zij stelde zelfs reeds een ontwerp van overeenkomst op, waar voorwerp en prijs van de verkoop waren bepaald. Dichter bij het sluiten van een overeenkomst kan er moeilijk worden gekomen. Slechts over één onontbeerlijk element van de overeenkomst kwam het niet tot een sluitende wilsovereenkomst.

  Enig “ongemak” veroorzaakt door het afbreken van onderhandelingen kan er hoogstens in bestaan dat de verkoper gehouden was a/ bijkomend administratieve activiteiten te ontwikkelen, b/ een raadsman aan te spreken voor tussenkomst bij de koper, in de oorspronkelijke betwisting en in huidige procedure, en tijd heeft verloren bij de nutteloos gebleken onderhandelingen.

  Voor deze posten is geen nauwkeurige schadebegroting mogelijk. Er kan derhalve worden overgegaan tot een begroting ex aequo et bono.

  Bekijk de uitspraak op 21 augustus 1970

Gerelateerde online diensten

Er zijn voor dit artikel geen gerelateerde online diensten. U kan via deze link een overzicht van onze online diensten bekijken.

Vond U dit artikel nuttig? Bedank ons met een review op google!
Gent
Antwerpen!

Verkorte link

https://mijnadvocaten.be/?p=221

Gerelateerde artikels

Sorry, Geen gerelateerde Artikels gevonden.

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14