Nummer met lokaal tarief

Gids Handelsagentuur

De rechten en verplichtingen van de partijen worden omschreven in de wettelijke bepalingen. Deze zijn een bijna letterlijke overname van deze zoals omschreven in de Richtlijn.

Plichten van de handelsagent

“De handelsagent moet de belangen van de principaal behartigen en loyaal en te goeder trouw handelen.
In het bijzonder moet de handelsagent :
1° zich naar behoren wijden aan de onderhandelingen over en, in voorkomend geval, aan het afsluiten van de zaken waarmee hij belast is;
2° aan de principaal alle nodige inlichtingen verschaffen waarover hij beschikt;
3° de redelijke richtlijnen opvolgen die de principaal hem geeft.”

Plichten van de principaal

“In zijn betrekkingen met de handelsagent moet de principaal zich loyaal en te goeder trouw gedragen.
In het bijzonder moet de principaal :
1° aan de handelsagent de nodige documentatie ter beschikking stellen die betrekking heeft op de betrokken zaken;
2° aan de handelsagent alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de agentuurovereenkomst, in het bijzonder de handelsagent binnen een redelijke termijn waarschuwen wanneer hij voorziet dat het aantal zaken aanzienlijk geringer zal zijn dan die welke de handelsagent normaliter had kunnen verwachten.
De principaal moet de handelsagent voorts binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van zijn aanvaarding, weigering, of niet-uitvoering van een zaak die de handelsagent heeft bemiddeld.”

Handelsagentuur topics

Sorry, er zijn geen navigatie items gevonden


Gids startpagina

Kantoren

Gent

Brugsevaart 32

9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23

Antwerpen

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72

Brussel

Koloniënstraat 11

1000 Brussel

+32 (0)2 669 09 14